Helion


Szczegóły ebooka

Nominalna i realna stopa zwrotu z instrumentów finansowych o niskim ryzyku - ocena z perspektywy gospodarstwa domowego

Nominalna i realna stopa zwrotu z instrumentów finansowych o niskim ryzyku - ocena z perspektywy gospodarstwa domowego


Książka jest kontynuacją wcześniejszych badań autorki dotyczących odpowiedniości polskich funduszy inwestycyjnych otwartych dla inwestora indywidualnego. Potrzeba dalszych badań empirycznych, dotyczących kształtowania się nominalnej i realnej stopy zwrotu z polskich instrumentów finansowych cechujących się niskim poziomem ryzyka wynika z dominacji motywów ostrożności i przezorności w pomnażaniu kapitału wśród gospodarstw domowych, skutkującej dużym zainteresowaniem gospodarstw domowych „bezpiecznymi” instrumentami finansowymi. Zdaniem autorki, poza pieniądzem gotówkowym i depozytami bankowymi, rynek finansowy oferuje inne, godne uwagi instrumenty, cechujące się niskim poziomem ryzyka. Mogą one stanowić interesujący sposób stosunkowo bezpiecznego pomnażania kapitału. Przeprowadzona analiza porównawcza nominalnych i realnych stóp zwrotu z tego typu instrumentów finansowych dla różnych horyzontów inwestycyjnych może stanowić wskazówkę dla gospodarstw domowych zainteresowanych bardziej efektywnym zarządzaniem kapitałem.

Wstęp 7

1. Oszczędzanie oraz inwestowanie w gospodarstwie domowym 11

1.1. Definicje oszczędzania i inwestowania 11

1.2. Motywy i cele oszczędzania oraz inwestowania 15

1.3. Strategie oraz formy oszczędzania i inwestowania polskich gospodarstw domowych – przegląd wybranych badań 19

1.4. Planowanie finansowe i behawioralny portfel inwestycyjny 24

1.5. Strategie wyboru portfela inwestycyjnego lub instrumentu finansowego uwzględniające kryterium prymatu bezpieczeństwa 27

2. Instrumenty finansowe o niskim ryzyku inwestycyjnym 30

2.1. Rodzaje ryzyka inwestycyjnego 30

2.2. Zalety i wady wybranych instrumentów finansowych o niskim poziomie ryzyka inwestycyjnego 37

2.2.1. Obligacje Skarbu Państwa 39

2.2.2. Depozyty bankowe 41

2.2.3. Produkty strukturyzowane o niskim poziomie ryzyka 44

2.2.4. Fundusze inwestycyjne otwarte o niskim poziomie ryzyka 45

2.3. Dotychczasowe badania stóp zwrotu z instrumentów o niskim poziomie ryzyka inwestycyjnego na rynku polskim 54

3. Badania empiryczne – wprowadzenie 60

3.1. Wybór badanych instrumentów finansowych oraz okresu badawczego 60

3.2. Strategia badawcza 64

4. Nominalna stopa zwrotu – wyniki badań 71

4.1. Szanse na uzyskanie dodatniej stopy zwrotu w okresie inwestycji 71

4.2. Wartości minimalne, maksymalne oraz kwartyle rozkładów stóp zwrotu 72

4.2.1. Instrumenty finansowe ogółem 72

4.2.2. Fundusze inwestycyjne otwarte – analiza według wyodrębnionych grup 77

4.3. Ocena zróżnicowania 88

4.3.1. Zróżnicowanie instrumentów finansowych pod względem charakterystyk rozkładów nominalnej stopy zwrotu w okresie inwestycji 88

4.3.2. Zróżnicowanie nominalnych stóp zwrotu z poszczególnych instrumentów finansowych 89

4.4. Instrumenty finansowe: dominujące, zdominowane i dominująco-zdominowane 91

4.5. Rankingi instrumentów finansowych 106

5. Realna stopa zwrotu – wyniki badań 109

5.1. Szanse na uzyskanie dodatniej stopy zwrotu w okresie inwestycji 109

5.2. Wartości minimalne, maksymalne oraz kwartyle rozkładów stóp zwrotu 112

5.2.1 Instrumenty finansowe ogółem 112

5.2.2. Fundusze inwestycyjne otwarte – analiza według wyodrębnionych grup 116

5.3. Ocena zróżnicowania 126

5.3.1. Zróżnicowanie instrumentów finansowych pod względem charakterystyk rozkładów realnej stopy zwrotu w okresie inwestycji 126

5.3.2. Zróżnicowanie realnych stóp zwrotu z poszczególnych instrumentów finansowych 127

5.4. Instrumenty finansowe: dominujące, zdominowane i dominująco-zdominowane 129

5.5. Rankingi instrumentów finansowych 143

Zakończenie 146

Bibliografia 152

Spis rysunków 163

Spis tabel 165

Summary 167