Helion


Szczegóły ebooka

Wybrane rynki produktów rolno-spożywczych po wejściu Polski do Unii Europejskiej

Wybrane rynki produktów rolno-spożywczych po wejściu Polski do Unii Europejskiej


W monografii przedstawiono wpływ akcesji Polski do Unii Europejskiej na główne rynki rolno-spożywcze. Badania dotyczyły lat 2004-2018. Główne cele autorów stanowiły analiza i ocena zmian zachodzących na poszczególnych rynkach – trendów i zmian strukturalnych – oraz poszukiwanie prawidłowości w zakresie podaży, popytu, cen oraz w handlu wybranymi produktami rolnymi i żywnościowymi. Podstawą analizy były dane publikowane przez GUS oraz opracowania Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowego Instytutu Badawczego. Publikacja jest skierowana do studentów uczelni ekonomicznych, rolniczych i innych, a także do praktyków zajmujących się produkcją rolną, handlem i przetwórstwem produktów rolnych.

Wstęp 9

1. Rynek zbóż (Joanna Szymańska) 11

1.1. Podaż zbóż 11

1.2. Popyt na zboża i ich przetwory 17

1.3. Ceny skupu zbóż chlebowych i ceny detaliczne wybranych produktów 23

1.4. Handel zagraniczny zbożami i ich przetworami 26

2. Rynek owoców (Anna Kowalska) 30

2.1. Uprawy sadownicze 31

2.2. Przetwórstwo i ceny owoców 35

2.3. Spożycie owoców i ich przetworów 40

2.4. Handel zagraniczny owocami i ich przetworami 41

3. Rynek warzyw (Klaudia Gurkowa) 50

3.1. Podaż warzyw 50

3.2. Popyt na warzywa 54

3.3. Ceny 56

3.4. Handel zagraniczny warzywami i ich przetworami 59

3.5. Zmiany i trendy oddziaływujące na rynek warzyw w Polsce 63

3.6. Prognozy dla rynku warzyw 65

4. Rynek cukru (Filip Karpiński) 67

4.1. Wybrane uwarunkowania funkcjonowania rynku cukru 67

4.2. Limity produkcji cukru w Polsce i UE 67

4.3. Przemysł cukrowniczy 68

4.4. Produkcja buraków cukrowych w Polsce 72

4.5. Handel zagraniczny cukrem 76

4.6. Spożycie cukru 78

4.7. Perspektywy cukrownictwa w Polsce 79

5. Rynek ziemniaków (Arkadiusz Piwowar) 81

5.1. Podaż ziemniaków 83

5.2. Popyt na ziemniaki 86

5.3. Ceny ziemniaków i wybranych przetworów ziemniaczanych 89

5.4. Handel zagraniczny ziemniakami i ich przetworami 90

5.5. 5.5. Sytuacja na rynku ziemniaków w Unii Europejskiej 91

6. Rynek mleka (Anna Kowalska, Klaudia Gurkowa) 94

6.1. Produkcja i podaż mleka 94

6.2. Produkcja i popyt na mleko 100

6.3. Ceny mleka i produktów mlecznych 103

6.4. Handel zagraniczny mlekiem i produktami z mleka 107

7. Rynek mięsa wieprzowego i wołowego (Anna Olszańska) 115

7.1. Wybrane uwarunkowania funkcjonowania rynków mięsa czerwonego 115

7.2. Chów bydła i trzody chlewnej 116

7.3. Krajowa produkcja mięsa czerwonego 122

7.4. Popyt i ceny 124

7.5. Handel zagraniczny mięsem czerwonym i produktami 128

7.6. Produkcja wołowiny i wieprzowiny w Polsce na tle Unii Europejskiej 132

8. Rynek drobiu (Anna Olszańska) 136

8.1. Wybrane uwarunkowania funkcjonowania rynków mięsa drobiowego 136

8.2. Produkcja drobiu 137

8.3. Skup drobiu w relacji do skupu pozostałych gatunków mięsa czerwonego 140

8.4. Popyt na mięso i produkty mięsne 142

8.5. Ceny skupu żywca drobiowego i ceny zbytu i detaliczne produktów drobiowych 144

8.6. Handel zagraniczny i pozycja polskich producentów mięsa drobiowego na rynku Unii Europejskiej 149

9. Rynek ryb (Joanna Szymańska) 154

9.1. Podaż ryb 154

9.2. Produkcja sektora przetwórstwa rybnego 159

9.3. Podaż konsumpcyjnych ryb i owoców morza na rynek krajowy 160

9.4. Popyt na ryby 161

9.5. Ceny ryb na różnych poziomach rynku 163

9.6. Handel zagraniczny 167

Zakończenie 171

Spis rysunków 177

Spis tabel 173

Summary 178