Helion


Szczegóły ebooka

Starość w dzielnicy poprzemysłowego miasta. Studium na przykładzie "starych" Bogucic

Starość w dzielnicy poprzemysłowego miasta. Studium na przykładzie "starych" Bogucic


Przeprowadzone przez Autorki badania dotyczące sytuacji osób starszych w jednej z poprzemysłowych dzielnic miasta Katowice pokazały, że stopień zaspokojenia poszczególnych potrzeb jest zróżnicowany w zależności od ich rodzaju, stąd, pomimo podejmowanych przez jednostki organizacyjne, pozarządowe oraz inne instytucje działań na rzecz środowiska senioralnego, kryterium deficytu w sferze kontaktów międzyludzkich i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym nie zawsze zostaje spełnione.