Szczegóły ebooka

Projektowanie systemów i urządzeń kierowania i sterowania ruchem kolejowym. Projekt budowlany urządzeń stacyjnych. Publikacja z załącznikami

Projektowanie systemów i urządzeń kierowania i sterowania ruchem kolejowym. Projekt budowlany urządzeń stacyjnych. Publikacja z załącznikami

Krzysztof Grochowski, Kamil Jóźwik, Juliusz Karolak, Paweł Wontorski

Ebook

Brak nowych publikacji z zakresu teorii i praktyki projektowania systemów oraz urządzeń kierowania i sterowania ruchem kolejowym (ksr) utrudnia w Polsce kształcenie młodej kadry i podnoszenie kwalifikacji pracującym zawodowo projektantom. Zauważalny jest również brak szczegółowych przepisów i norm dotyczących tak specyficznego działania, jakim jest projektowanie urządzeń ksr. Dotyczy to również przepisów zarządców infrastruktury działających w kolejnictwie polskim, ponieważ istniejące dokumenty są często ogólnikowe, nie zawierają wielu istotnych elementów, a w ich treści znajduje się niepoprawna terminologia. W projektach wykonywanych przez różne jednostki projektowania oraz w dokumentacjach różnych producentów stosowana jest odmienna terminologia i symbolika. Konieczne jest jej uaktualnienie, ujednolicenie i przedstawienie w dostępnych powszechnie publikacjach. Propozycje mogą oczywiście podlegać dyskusji i dalszym uzasadnionym zmianom, ale tym bardziej muszą być przedstawione. Między innymi taką rolę ma spełnić niniejsze opracowanie, w którym stosowana jest terminologia i symbolika zgodna z formalnymi zasadami i zwyczajami, o ile jest obecnie poprawna i zrozumiała. Opracowanie uwzględnia podejście prezentowane w innych publikacjach.
 
W publikacji dokonano próby omówienia zasad projektowania mających zastosowanie przy opracowywaniu projektu budowlanego elektrycznych urządzeń sterowania ruchem kolejowym (srk) dla określonego obiektu (posterunku ruchu). Przedstawione zostały podstawowe zagadnienia dotyczące tworzenia (projektowania) nowych i przebudowy (modernizacji lub odnowienia) istniejących urządzeń.
 
Opracowanie zostało przygotowane dla potrzeb dydaktycznych, dlatego przedstawia również rozwiązania starsze, dające możliwość wprowadzenia czytelników w zasady obowiązujące we współczesnej technice ksr, będące często pochodną tych rozwiązań. Schematy, rysunki i przykłady dobrano tak, aby przedstawić (tam, gdzie jest to wskazane) przypadki odbiegające od sytuacji podstawowych, ale spotykane w praktyce. Ze względu na objętość opracowania pominięto rozwiązania nietypowe (jednostkowe), występujące sporadycznie, oraz rozwiązania wycofywane z eksploatacji w bliskim horyzoncie czasowym.

Przedmowa 7

1. Zakres projektu budowlanego urządzeń srk 9

2. Opis techniczny 12

3. Plan schematyczny urządzeń srk 13

3.1. Zasady ogólne 13

3.2. Układ torowy 36

3.2.1. Rysunek układu torowego 36

3.2.2. Numeracja torów 40

3.2.3. Numeracja rozjazdów, zwrotnic, wykolejnic i skrzyżowań 42

3.3. Zwrotnice, wykolejnice i skrzyżowania torów 44

3.3.1. Projektowanie i rysunek zwrotnic i wykolejnic 44

3.3.2. Numeracja napędów oraz kontrolerów iglic 49

3.4. Odcinki kontroli niezajętości 50

3.4.1. Projektowanie i rysunek odcinków kontroli niezajętości 50

3.4.2. Nazewnictwo odcinków kontroli nie zajętości 60

3.4.3. Nazewnictwo zewnętrznych urządzeń kontroli niezajętości 61

3.5. Stałe przytorowe urządzenia sygnalizacyjne 62

3.5.1. Zasady ogólne 62

3.5.2. Sygnalizatory 63

3.5.3. Semafory wjazdowe 69

3.5.4. Semafory wyjazdowe i semafory wyjazdowe grupowe 72

3.5.5. Semafory drogowskazowe 76

3.5.6. Semafory odstępowe 77

3.5.7. Semafory zaporowe 77

3.5.8. Sygnalizatory powtarzające77

3.5.9. Sygnały zastępcze i sygnalizatory sygnału zastępczego 79

3.5.10. Tarcze ostrzegawcze semaforowe 79

3.5.11. Tarcze ostrzegawcze przejazdowe 80

3.5.12. Sygnalizatory manewrowe 81

3.5.13. Urządzenia sygnalizujące zamknięcie toru 86

3.5.14. Wskaźniki 88

3.5.15. Widoczność sygnałów 95

3.5.16. Odległość między kolejnymi sygnalizatorami 97

3.5.17. Nazewnictwo sygnalizatorów przytorowych 101

3.6. Torowe urządzenia systemów kontroli jazdy pociągu 103

3.6.1. Zasady ogólne 103

3.6.2. Elektromagnesy SHP 104

3.6.3. Balisy 105

3.7. Oznaczanie przebiegów pociągowych 105

3.8. Posterunki techniczne 108

4. Zapis zależności 111

5. Plan kablowy 130

5.1. Zasady ogólne 130

5.2. Plan tras kablowych 131

5.3. Plan rozprowadzenia kabli 142

5.4. Zasilanie wskaźników i sygnalizatorów zamknięcia toru 154

6. Projekt pulpitu nastawczego i rozmieszczenie urządzeń wewnętrznych 156

6.1. Pulpit nastawczy 156

6.2. Zasady rozmieszczania wewnętrznych urządzeń srk 160

6.3. Plan rozmieszczenia wewnętrznych urządzeń srk 161

7. Zasilanie urządzeń srk 164

7.1. Zasady ogólne 164

7.2. Obliczenie poboru mocy 169

7.2.1. Dobór pojemności baterii akumulatorów 171

7.2.2. Dobór prostownika do baterii akumulatorów172

7.2.3. Dobór transformatora Tr1 173

7.2.4. Dobór transformatora Tr2 174

7.2.5. Pobór mocy przez aparaturę komputerową 174

7.2.6. Pobór mocy przez aparaturę stojaków 174

7.2.7. Dobór UPS 175

7.2.8. Dobór transformatora Tr3 175

7.2.9. Obliczanie mocy zainstalowanych urządzeń i pobieranej mocy czynnej 176

7.2.10. Określanie mocy zespołu spalinowo-elektrycznego 177

Spis rysunków, tabel i załączników 178

Bibliografia 180

Załączniki

 1. Plan schematyczny urządzeń srk; nr rys.: R1

 2. Tablica zależności urządzeń srk, cz. a; nr rys.: R2a

 3. Tablica zależności urządzeń srk, cz. b; nr rys.: R2b

 4. Tablica zależności urządzeń srk, cz. c; nr rys.: R2c

 5. Tablica zależności urządzeń srk, cz. d; nr rys.: R2d

 6. Tablica zależności urządzeń srk, cz. e; nr rys.: R2e

 7. Tablica zależności urządzeń srk, cz. f; nr rys.: R2f

 8. Tablica zależności urządzeń srk, cz. g; nr rys.: R2g

 9. Tablica zależności urządzeń srk, cz. h; nr rys.: R2h

10. Tablica zależności urządzeń srk, cz. i; nr rys.: R2i

11. Tablica zależności urządzeń srk, cz. j; nr rys.: R2j

12. Tablica zależności urządzeń srk, cz. k; nr rys.: R2k

13. Tablica zależności urządzeń srk, cz. l; nr rys.: R2l

  • Tytuł: Projektowanie systemów i urządzeń kierowania i sterowania ruchem kolejowym. Projekt budowlany urządzeń stacyjnych. Publikacja z załącznikami
  • Autor: Krzysztof Grochowski, Kamil Jóźwik, Juliusz Karolak, Paweł Wontorski
  • ISBN: 978-83-8156-228-7, 9788381562287
  • Data wydania: 2021-10-08
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_265t
  • Wydawca: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej