Szczegóły ebooka

Wszystko co zawdzięczasz sobie. Jak odzyskać kobiecą siłę i pewność siebie

Wszystko co zawdzięczasz sobie. Jak odzyskać kobiecą siłę i pewność siebie

Elisabeth Cadoche, Anne de Montarlot

Ebook

Uwierz w siebie i powiedz o tej książce siostrze, przyjaciółce, koleżance... Czy ty także uważasz, że wiele rzeczy w twoim życiu się po prostu udało? Że twoje sukcesy nie są twoją zasługą, ponieważ po prostu przypadkiem zdołałaś wstrzelić się w okoliczności? Jeśli tak, być może również jak większość kobiet cierpisz na syndrom oszusta, czyli specyficzny rodzaj braku pewności siebie. My, kobiety, często wątpimy w swoje kompetencje, chociaż obiektywnie są one wysokie. Wiążą się z tym nieodłączne poczucie bycia wybrakowaną, permanentny lęk przed porażką i przekonanie, że nie należy nas traktować poważnie. Choć może ci się wydawać, że brak pewności siebie masz niejako wbudowany, sprawa wcale nie jest przegrana. Nawet jeśli sądzisz, że jesteś niewiele warta, nawet jeśli wątpisz w siebie od dzieciństwa i żyjesz w strachu, że do ludzi wokół w końcu dotrze, jak mało potrafisz, możesz odnaleźć swoją siłę i nauczyć się doceniać siebie i swoje sukcesy. Przecież one wcale nie pojawiły się przypadkiem! Pisarka i dokumentalistka Élisabeth Cadoche oraz psychoterapeutka Anne de Montarlot napisały wyjątkowy poradnik, w którym umiejętnie pokazują, jak poradzić sobie z paraliżującym brakiem pewności siebie w kluczowych dla kobiet dziedzinach życia. Opisują źródła problemu i proponują konkretne wskazówki, jak działać, gdy niedostatek wiary we własne możliwości sprawia, że trudno ci ruszyć z miejsca. Ta książka pomoże ci określić, na jaki rodzaj niepewności cierpisz, nauczy cię kochać i doceniać samą siebie, akceptować swoje słabości i uczynić z nich swoją siłę, wychować pewne siebie córki, a przede wszystkim pozbyć się wrażenia, że jesteś gorsza od innych... i że za chwilę wszyscy się o tym dowiedzą. Trzeba pozwolić sobie odnieść sukces, błyszczeć, być szczęśliwą. Ale to często pobożne życzenia. Poczucie, że nie ma się do tego prawa, nie ustępuje, ponieważ kobieta jest swoim najgorszym wrogiem. Obawa, że zostanie zdemaskowana i osądzona, utrzymuje ją w strefie komfortu: kobieta zakazuje sobie sukcesu i zamyka się w błędnym kole,które utrwala jej ograniczające przekonania (fragment książki)

 • Okładka
 • Strona tytułowa
 • Spis treści
 • Skąd pomysł na tę książkę?
  • Zasko­cze­nie
  • W drogę
  • Zawrót głowy
 • 1. Pew­ność sie­bie a syn­drom oszu­sta
  • Czym jest pew­ność sie­bie?
   • Poczu­cie sku­tecz­no­ści, świa­do­mość kom­pe­ten­cji
   • W obli­czu prze­szkód
   • Pew­ność sie­bie, filo­zo­fia intro­spek­cji
   • Pew­ność sie­bie nie pocho­dzi z jed­nego źró­dła
  • Czym jest syn­drom oszu­sta?
   • Im więk­szy suk­ces, tym więk­sze wąt­pli­wo­ści
   • Pro­blem atry­bu­cji
   • Utrwa­lony para­li­żu­jący spo­sób myśle­nia
   • Pułapka umy­słu
   • Skąd to poczu­cie?
   • Skutki syn­dromu oszu­sta
   • Lęk przed suk­ce­sem?
   • Odkry­cie kon­cep­cji tera­peu­tycz­nej
  • Pew­ność sie­bie. Ale co ozna­cza sie­bie?
   • Psy­cho­lo­gia huma­ni­styczna i podej­ście skon­cen­tro­wane na oso­bie
   • Poję­cie ja
   • Ade­kwat­ność poję­cia ja albo pew­ność sie­bie
   • Spoj­rze­nie innych albo wła­ściwy roz­wój ja
  • Zwią­zek mię­dzy pew­no­ścią sie­bie a samo­oceną
   • Dobra czy zła samo­ocena?
   • By zro­zu­mieć lepiej: pira­midy i modele
   • Szczę­śliwa spi­rala ade­kwat­nej samo­oceny i pew­no­ści sie­bie
   • Inne spoj­rze­nie na sie­bie
   • Wpływ rodziny
 • 2. Źró­dła defi­cytu pew­no­ści sie­bie u kobiet
  • Przy­czyny histo­ryczne
   • Pozba­wione histo­rii
   • Poza macie­rzyń­stwem nie ma zba­wie­nia
   • Pozba­wione pew­no­ści sie­bie
   • Sto­su­nek do ciała
   • Sto­su­nek do wypo­wie­dzi
   • Zmiana spo­łe­czeń­stwa poprzez emo­po­wer­ment kobiet
   • Nie­ustanny osąd
  • Przy­czyny spo­łeczne
   • Nakazy zwią­zane z cia­łem
   • Nakazy zwią­zane z pięk­nem
   • Nakazy miło­ści i rodziny
  • Przy­czyny rodzinne
   • Teo­rie przy­wią­za­nia: potrzeba bez­pie­czeń­stwa i pew­ność sie­bie
   • Dla­czego należy usza­no­wać wyjąt­ko­wość każ­dego dziecka?
   • Ocze­ki­wa­nia rodzi­ców wobec dziew­czy­nek
   • Spoj­rze­nie rodzi­ców i syn­drom oszu­sta
 • 3. Typo­lo­gie syn­dromu oszu­sta
  • Per­fek­cjo­nistka
   • Per­fek­cjo­nizm jako odpo­wiedź na syn­drom oszu­sta
   • Ale czym jest per­fek­cjo­nizm?
   • Per­fek­cjo­nizm po kobie­cemu
   • Syn­drom oszu­sta jako kon­se­kwen­cja per­fek­cjo­ni­zmu
   • Per­fek­cjo­nistka i jej nie­do­sto­so­wane prze­ko­na­nia
  • Eks­pertka
  • Nie­za­leżna
  • Wybit­nie uzdol­niona
  • Super­wo­man
  • Oddana
  • Pozor­nie prze­bo­jowa
 • 4. Zmienna pew­ność sie­bie
  • Życie nie jest długą spo­kojną rzeką
   • Roz­wód  od utraty punk­tów odnie­sie­nia po traumę
   • Żałoba
   • Cho­roba
   • Cię­żar nie­ła­ski
  • Macie­rzyń­stwo i zmienna pew­ność sie­bie
   • Tok­syczne poczu­cie winy
   • Ambi­wa­len­cja mło­dych matek
   • Miej­sce ojca
  • Pew­ność sie­bie przy­cho­dzi z wie­kiem
 • 5. Spoj­rze­nie innych, spoj­rze­nie na sie­bie
  • Wstyd
  • Zaszu­flad­ko­wa­nie w pew­nych rolach
  • Tyra­nia wyglądu
   • Szczu­płość
   • Młoda i ładna
   • Jak mar­ke­ting karmi się bra­kiem pew­no­ści sie­bie kobiet i go potę­guje
   • Dyk­ta­tura dosko­na­łego wyglądu
   • Kobiety i media spo­łecz­no­ściowe
   • Orga­ni­zuje się ruch oporu
  • Zmie­niona w przed­miot
  • Obawa, że nie zosta­niemy potrak­to­wane poważ­nie
  • Kiedy czy­jeś spoj­rze­nie ocala
  • Zmie­nić spoj­rze­nie na sie­bie
 • 6. Poko­nać brak pew­no­ści sie­bie i uczy­nić go moto­rem zmian
  • Pod­jąć walkę ze ste­reo­ty­pami
  • Sport rzeźbi nie tylko ciało, ale i pew­ność sie­bie
  • Duma i uprze­dze­nia
  • Kiedy wszystko jest stra­cone, wciąż pozo­staje odwaga
   • Jeste­śmy sil­niej­sze, niż sądzimy
   • Nie bać się zmiany
   • Okre­śle­nie swo­ich war­to­ści
  • Wzor­cowy przy­kład
   • Pochwała wraż­li­wo­ści
 • 7. Mię­dzy nami kobie­tami
  • Kobieca mizo­gi­nia: mit czy rze­czy­wi­stość?
   • Wziąć się za kudły
   • Dziew­czyny  same har­pie?
   • Tok­syczne porów­na­nia
  • Kobiety w pracy
   • Nie ujaw­niać swo­jej wraż­li­wo­ści
   • Współ­za­wod­nic­two i rywa­li­za­cja
   • Ambi­wa­len­cja kobie­cego przy­wódz­twa
   • Kobieta u wła­dzy jako wzór
  • U źró­deł rywa­li­za­cji
   • Czy wszystko ma źró­dło w rela­cji matkacórka?
   • Przy­ję­cie męskiego wzorca
  • Epoka kobie­cej soli­dar­no­ści
  • POD­SU­MO­WA­NIE
 • 8. Zaufa­nie w związku
  • Nie­bez­pieczne związki
   • Cie­bie kocham, ale sie­bie nie­na­wi­dzę
   • Cho­roba i lekar­stwo
   • Kiedy ta druga osoba jest tok­syczna
  • Apli­ka­cje rand­kowe
   • Miłość w inter­ne­cie
   • Ucieczka przed szczę­ściem z obawy, że to ono uciek­nie
   • Zgoda wbrew chęci
  • Brak pew­no­ści sie­bie wpływa na sek­su­al­ność kobiet
   • <i>Cor­pus delicti</i>
 • 9. Wycho­wać córki ufne we wła­sne siły i prze­rwać łań­cu­szek braku pew­no­ści sie­bie
  • Jak dać odpór naszej wła­snej prze­szło­ści i spo­łe­czeń­stwu
   • Nie powta­rzać sche­ma­tów
   • Uznać wyjąt­kową oso­bo­wość dziecka
   • Zbu­rzyć ste­reo­typy na temat dziew­czyn
   • Nic nie jest usta­lone na sztywno
   • Ojco­wie i obo­wiązki domowe
   • Szkoła na­dal sek­si­stow­ska?
   • Mieć świa­do­mość wła­snych bra­ków
  • Nowe SPOJ­RZE­NIE na rodzi­ciel­stwo
   • Lek­cje pozy­tyw­nej dys­cy­pliny
   • Nowy język
   • Demo­kra­tyczny spo­sób wycho­wy­wa­nia, który łączy sta­now­czość i życz­li­wość
   • Prze­ko­na­nia
   • Ani auto­ry­ta­ryzm, ani per­mi­sy­wizm
   • Miej­sce w gru­pie
   • Sza­cu­nek i empa­tia
   • Dalej o prze­ko­na­niach
   • Aktywne słu­cha­nie
  • Waga i rów­no­waga dziew­cząt
  • Inne narzę­dzia
   • Zalety naśla­dow­nic­twa
   • Zachęta
   • Prze­ciąć pępo­winę
 • 10. Siła wzo­rów
  • Jak to robią kobiety, które są pewne sie­bie
   • Nie w gło­wie mi się pod­da­wać
   • Awa­tary
   • Wzory ról
   • Czy ryzy­kowne jest afi­szo­wa­nie się ze swoją pew­no­ścią sie­bie?
   • To kwe­stia wycho­wa­nia
   • Pio­nierka
   • Nie­zgoda na podwójne stan­dardy
   • Włą­czyć męż­czyzn
  • Męż­czyźni także mogą być wzo­rami
   • Kobiety nie potra­fią wyar­ty­ku­ło­wać swo­ich ocze­ki­wań
   • Waż­ność zabie­ra­nia głosu
 • Podzię­ko­wa­nia
 • Tytuł: Wszystko co zawdzięczasz sobie. Jak odzyskać kobiecą siłę i pewność siebie
 • Autor: Elisabeth Cadoche, Anne de Montarlot
 • Tytuł oryginału: Le syndrome d'imposture
 • Tłumaczenie: Monika Szewc-Osiecka, Katarzyna Panfil
 • ISBN: 9788382251135, 9788382251135
 • Data wydania: 2021-11-24
 • Format: Ebook
 • Identyfikator pozycji: e_26zs
 • Wydawca: Wydawnictwo JK