Szczegóły ebooka

Zasiłki 2022

Zasiłki 2022

Marek Styczeń

Ebook

Do najistotniejszych zmian w zasiłkach, które obowiązują od 1 stycznia 2022 r., zalicza się nowy sposób zliczania okresów niezdolności do pracy do jednego okresu zasiłkowego. Ma to związek z dotychczasowym korzystaniem przez ubezpieczonych z wielu okresów zasiłkowych po krótkiej przerwie w niezdolności do pracy. Kolejną zmianą jest rezygnacja z ograniczenia wysokości zasiłku chorobowego za pobyt w szpitalu. Kolejna nowość to skrócenie okresu wypłaty zasiłków po ustaniu ubezpieczenia. Krótszy też jest okres, po którym trzeba będzie ponownie ustalić podstawę wymiaru zasiłku.

 • Redakcja
 • WSTĘP
 • 1. OSOBY UPRAWNIONE DO ZASIŁKÓW Z UBEZPIECZENIA CHOROBOWEGO
 • 2. PŁATNICY SKŁADEK ZOBOWIĄZANI DO WYPŁATY ZASIŁKÓW
 • 3. ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE W RAZIE CHOROBY I MACIERZYŃSTWA
  • 3.1. Wynagrodzenie za czas choroby
   • 3.1.1. Prawo do wynagrodzenia za czas choroby
   • 3.1.2. Okres wypłaty wynagrodzenia za czas choroby
   • 3.1.3. Zasady wypłaty wynagrodzenia za czas choroby w razie niezdolności do pracy na przełomie roku kalendarzowego
   • 3.1.4. Wysokość wynagrodzenia za czas choroby
  • 3.2. Zasiłek chorobowy
   • 3.2.1. Prawo do zasiłku chorobowego w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego
   • 3.2.2. Okres wyczekiwania na prawo do zasiłku chorobowego
   • 3.2.3 Okres zasiłkowy i zasady jego zliczania
   • 3.2.4. Prawo do zasiłku chorobowego z tytułu niezdolności do pracy przypadającej na przełomie roku kalendarzowego
   • 3.2.5. Okresy, za które zasiłek chorobowy nie przysługuje
   • 3.2.6. Prawo i brak prawa do zasiłku chorobowego po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego
    • 3.2.6.1. Brak prawa do zasiłku chorobowego po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego
    • 3.2.6.2. Prawa do zasiłku chorobowego po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego i gospodarstwo rolne
    • 3.2.6.3. Prawo do zasiłku chorobowego po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego podlegających ubezpieczeniu chorobowemu dobrowolnie
    • 3.2.6.3. Brak prawa do zasiłku chorobowego po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego w przypadku braku okresu wyczekiwania
   • 3.2.7. Wysokość zasiłku chorobowego
  • 3.3. Świadczenie rehabilitacyjne
   • 3.3.1. Prawo do świadczenia rehabilitacyjnego i okres jego wypłaty
   • 3.3.2. Wysokość świadczenia rehabilitacyjnego
   • 3.3.4. Brak prawa do świadczenia rehabilitacyjnego
  • 3.4. Zasiłek wyrównawczy
   • 3.4.1. Prawo do zasiłku wyrównawczego
   • 3.4.2. Wysokość zasiłku wyrównawczego
   • 3.4.3. Brak prawa do zasiłku wyrównawczego
  • 3.5. Zasiłek macierzyński i okres jego wypłaty
   • 3.5.1. Prawo do zasiłku macierzyńskiego z tytułu urodzenia dziecka w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego
    • 3.5.1.1. Zasiłek macierzyński dla pracowników za okres urlopu macierzyńskiego
    • 3.5.1.2. Zasiłek macierzyński dla pracowników za okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego
    • 3.5.1.3. Zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego
    • 3.5.1.4. Zasiłek macierzyński z tytułu urlopu ojcowskiego
    • 3.5.1.5. Zasiłek macierzyński dla ubezpieczonych niebędących pracownikami
   • 3.5.2. Prawo do zasiłku macierzyńskiego z tytułu urodzenia dziecka po ustaniu ubezpieczenia chorobowego
   • 3.5.3. Prawo do zasiłku macierzyńskiego z tytułu urodzenia dziecka w czasie urlopu wychowawczego
   • 3.5.4. Zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego
   • 3.5.5. Wysokość zasiłku macierzyńskiego
   • 3.5.6. Podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego
   • 3.5.7. Brak prawa do zasiłku macierzyńskiego
  • 3.6. Zasiłek opiekuńczy
   • 3.6.1. Prawo do zasiłku opiekuńczego i jego wysokość
   • 3.6.2. Okres wypłaty zasiłku opiekuńczego
   • 3.6.3. Brak prawa do zasiłku opiekuńczego
  • 3.7. Zasiłek opiekuńczy w dodatkowym wymiarze
 • 4. ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU ZASIŁKÓW
  • 4.1. Wynagrodzenie stanowiące podstawę wymiaru
  • 4.2. Uzupełnianie wynagrodzenia
   • 4.2.1. Uzupełnianie wynagrodzenia stałego
   • 4.2.2. Uzupełnianie wynagrodzenia zmiennego
  • 4.3. Okres, z którego wynagrodzenie stanowi podstawę wymiaru
  • 4.4. Wliczanie do podstawy wymiaru zasiłków wynagrodzenia z tytułu: umowy zlecenia, godzin nadliczbowych i za urlop wypoczynkowy
  • 4.5. Premie, nagrody i inne składniki wynagrodzenia uwzględniane i nieuwzględniane w podstawie wymiaru zasiłków
  • 4.6. Zasady uwzględniania w podstawie wymiaru zasiłku składników wynagrodzenia przysługujących za okresy miesięczne, kwartalne i roczne oraz przysługujące do określonego terminu i inne
   • 4.6.1. Składniki przysługujące za okresy miesięczne
   • 4.6.2. Składniki przysługujące za okresy kwartalne
   • 4.6.3. Składniki przysługujące za okresy roczne
   • 4.6.4. Składniki przysługujące za okresy półroczne
   • 4.6.5. Składniki wypłacane jednorazowo
   • 4.6.6. Składniki przysługujące, ale niewypłacone do czasu ustalania podstawy wymiaru
   • 4.6.7. Składniki przysługujące do określonego terminu
   • 4.6.8. Składniki wynagrodzenia a zmiana wymiaru czasu pracy
  • 4.7. Ponowne ustalanie podstawy wymiaru zasiłków
   • 4.7.1. Inne przypadki ponownego ustalania prawa do zasiłków
  • 4.8. Zmiana wymiaru czasu pracy
   • 4.8.1. Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego dla kobiet w ciąży i zasiłku macierzyńskiego w razie obniżenia wymiaru czasu pracy z powodu COVID-19
  • 4.9. Minimalna i maksymalna podstawa wymiaru zasiłku
  • 4.10. Obliczanie świadczenia rehabilitacyjnego
 • 5. ZASADY POSTĘPOWANIA PRZY WYPŁACIE ZASIŁKÓW
  • 5.1. Terminy wypłaty świadczeń
  • 5.2. Tryb odwoławczy
  • 5.3. Przedawnienie roszczeń
  • 5.4. Dokonywanie potrąceń z zasiłków
  • 5.5. Finansowanie świadczeń i ich rozliczanie
  • 5.6. Dokumentowanie prawa do świadczeń
 • 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PŁATNIKÓW SKŁADEK W RAZIE NIEWYKONYWANIA OBOWIĄZKÓW W ZAKRESIE USTALANIA PRAWA DO ŚWIADCZEŃ I ICH WYPŁATY
 • 7. WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH
 • Tytuł: Zasiłki 2022
 • Autor: Marek Styczeń
 • ISBN: 978-83-8276-110-8, 9788382761108
 • Data wydania: 2021-11-12
 • Format: Ebook
 • Identyfikator pozycji: e_28f6
 • Wydawca: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka