Helion


Szczegóły ebooka

 
Projektowanie konstrukcji stalowych z uwagi na warunki pożarowe według Eurokodu 3

Projektowanie konstrukcji stalowych z uwagi na warunki pożarowe według Eurokodu 3


W pracy omówiono problematykę bezpieczeństwa pożarowego konstrukcji stalowych. Scharakteryzowano termiczne i mechaniczne oddziaływania na konstrukcję, właściwości stali węglowych i nierdzewnych oraz elementów stalowych w warunkach pożarowych. Przedstawiono zasady i metody ustalania odporności ogniowej zabezpieczonych i nieosłoniętych elementów konstrukcyjnych (belek, słupów, elementów rozciąganych i innych), podane w Eurokodzie PN-EN 1993-1-2. Informacje zilustrowano licznymi przykładami obliczeniowymi.

Opracowanie jest adresowane przede wszystkim do projektantów i wykonawców konstrukcji stalowych oraz rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Streszczenie 5

Summary 5

Przedmowa 7

1. Wstęp 9

1.1. Ogólne informacje o projektowaniu z uwagi na warunki pożarowe według Eurokodów 9

1.2. Przeznaczenie i zakres stosowania 10

1.3. Powołania normatywne 10

2. Podstawy projektowania konstrukcji z uwagi na warunki pożarowe 11

2.1. Oddziaływania termiczne pożaru na konstrukcje 11

2.2. Kryteria odporności ogniowej 13

2.3. Obciążenia w warunkach pożarowych 14

2.4. Obliczeniowe właściwości materiałów 18

3. Właściwości materiałów 19

3.1. Stal węglowa 19

3.2. Stal nierdzewna 25

3.3. Informacje uzupełniające 30

3.4. Właściwości termiczne materiałów ogniochronnych 33

4. Temperatura elementów stalowych 38

4.1. Informacje ogólne 38

4.2. Wskaźnik ekspozycji przekroju nieosłoniętego 38

4.3. Wskaźnik ekspozycji przekroju zabezpieczonego 41

4.4. Temperatura stali elementu nieosłoniętego 46

4.5. Temperatura stali elementu z izolacją ogniochronną 49

4.6. Temperatura stali elementów chronionych ekranami cieplnymi 53

4.7. Temperatura stali elementów zewnętrznych 54

4.8. Temperatura węzłów w pożarze 59

5. Odporność ogniowa elementów stalowych według PN-EN 1993-1-2  62

5.1. Metody oceny 62

5.2. Proste modele obliczeniowe 63

5.3. Zaawansowane modele obliczeniowe 93

6. Zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji stalowych 94

6.1. Informacje ogólne 94

6.2. Systemy zabezpieczeń ogniochronnych 95

6.3. Dobór zabezpieczeń ogniochronnych 102

7. Metodyka projektowania konstrukcji stalowych z uwagi na warunki pożarowe 104

8. Bibliografia 107

Załącznik A. Tablice wskaźników ekspozycji kształtowników stalowych typu I lub H walcowanych na gorąco, zabezpieczonych i niezabezpieczonych 111

Załącznik B. Tablice i nomogramy temperatury stali elementów niezabezpieczonych 135

Załącznik C. Najczęściej zadawane pytania 148