Helion


Szczegóły ebooka

 
Projektowanie konstrukcji z betonu z uwagi na warunki pożarowe według Eurokodu 2

Projektowanie konstrukcji z betonu z uwagi na warunki pożarowe według Eurokodu 2


W pracy omówiono problematykę bezpieczeństwa pożarowego konstrukcji z betonu. Scharakteryzowano termiczne i mechaniczne oddziaływania na konstrukcje, właściwości betonu oraz elementów żelbetowych i sprężonych w warunkach pożarowych. Przedstawiono zasady i metody ustalania odporności ogniowej elementów monolitycznych i prefabrykowanych, podane w Eurokodzie PN-EN 1992-1-2 oraz w dziewięciu zharmonizowanych normach wyrobów z betonu, w tym metodę danych tabelarycznych, metodę izotermy 500°C oraz metodę strefową. Informacje zilustrowano przykładami obliczeniowymi.

Opracowanie jest adresowane przede wszystkim do projektantów i wykonawców konstrukcji żelbetowych oraz rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Streszczenie 4

Summary 4

Przedmowa 5

1. Wstęp 7

1.1. Ogólne informacje o projektowaniu z uwagi na warunki pożarowe według Eurokodów 7

1.2. Przeznaczenie i zakres stosowania poradnika 8

2. Podstawy projektowania konstrukcji z uwagi na warunki pożarowe 9

2.1. Oddziaływania termiczne pożaru na konstrukcje 9

2.2. Kryteria odporności ogniowej według PN-EN 13501-2  11

2.3. Zasady ustalania obciążeń w warunkach pożarowych według PN-EN 1991-1-2  13

3. Zachowanie się konstrukcji z betonu w warunkach pożarowych 17

3.1. Postanowienia ogólne 17

3.2. Właściwości betonu i stali w warunkach pożarowych 17

3.3. Mechanizmy zniszczenia konstrukcji z betonu w warunkach pożarowych 21

3.4. Specyfika konstrukcji sprężonych oraz konstrukcji z betonu wysokiej wytrzymałości (HSC) 24

4. Odporność ogniowa monolitycznych konstrukcji z betonu według PN-EN 1992-1-2  26

4.1. Metody oceny według PN-EN 1992-1-2  26

4.2. Metoda danych tabelarycznych 27

4.3. Uproszczone metody obliczeń 50

4.4. Zaawansowane metody obliczeń 55

4.5. Profile temperatury w płycie betonowej 56

5. Odporność ogniowa prefabrykowanych elementów z betonu 60

5.1. Postanowienia ogólne 60

5.2. Stropy z prefabrykowanych płyt kanałowych według PN-EN 1168  60

5.3. Belkowo-pustakowe systemy stropowe według PN-EN 15037-1  66

5.4. Żebrowe elementy stropowe według PN-EN 13224  68

5.5. Dachy z elementów prefabrykowanych według PN-EN 13693  69

5.6. Płyty stropowe do zespolonych systemów stropowych według PN-EN 13747  70

5.7. Prętowe elementy konstrukcyjne według PN-EN 13225  71

5.8. Ściany z prefabrykatów ściennych według PN-EN 14992  71

5.9. Schody według PN-EN 14843  72

5.10. Nadproża według PN-EN 845-2  72

6. Zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji z betonu 73

7. Metodyka projektowania konstrukcji z uwagi na warunki pożarowe 75

7.1. Metodyka podejścia do projektowania z uwagi na warunki pożarowe 75

7.2. Przykład obliczeniowy 76

Bibliografia 81