Helion


Szczegóły ebooka

 
Zasady projektowania silosów żelbetowych i sprężonych według Eurokodów

Zasady projektowania silosów żelbetowych i sprężonych według Eurokodów


Niniejsze opracowanie obejmuje koncepcję usystematyzowania zasad projektowania silosów żelbetowych i sprężonych w świetle wymagań zawartych w Eurokodach. Wymagania te podane są w rozdziałach wielu norm i ich załączników, natomiast w procesie projektowania wszystkie one spełnione być muszą równocześnie i we wzajemnych związkach. Sposób ujęcia zagadnienia ma na celu ułatwienie poprawnego przyjmowania obciążeń działających na silosy, w tym klimatycznych i wymuszonych oraz ich kombinacji, właściwe ujmowanie wzajemnych oddziaływań konstrukcji i podłoża, prawidłowe wyznaczanie efektów tych oddziaływań oraz sprawdzanie stanów granicznych nośności i użytkowalności.

W odniesieniu do konstrukcji sprężonych omówiono podstawowe zasady obliczania i konstruowania takich silosów, kładąc szczególny nacisk na problematykę strat sprężania. Przedstawiono, w jaki sposób obciążenia - ogólnie określane jako termiczno-skurczowe - wpływają na stan wytężenia silosu. Omówiono wybrane zagadnienia materiałowe, mając także na uwadze oddziaływania temperatury, które wpływają np. na intensywność pełzania betonu. W praktyce sposoby oddziaływań gruntu i wody gruntowej na konstrukcję silosu mogą być bardziej złożone, niż to wynika z postanowień Eurokodu 7, w związku z czym zagadnienia współpracy konstrukcji z podłożem przedstawiono nieco szerzej. Omówiono również nietypowe oddziaływania na konstrukcje, takie jak nieustalony przepływ ciepła czy zmiany temperatury z uwagi na proces hydratacji i inne oddziaływania pozastatyczne, występujące w silosach żelbetowych i sprężonych. Zamieszczono przykłady obliczeń omawianych silosów z uwzględnieniem różnego typu oddziaływań, które należy uwzględniać w świetle wymagań Eurokodów, a także analizy oddziaływań różnych typów.

Streszczenie  6

Summary  7

Przedmowa 9

1. Wstęp 11

2. Normowe zasady klasyfikacji silosów 23

2.1. Podstawowe zasady klasyfikacji silosów 23

2.2. Klasyfikacja normowa oceny oddziaływań na silosy 23

2.3. Kształtowanie geometryczne silosów i ich urządzeń wewnętrznych 24

2.4. Klasyfikacja silosów według smukłości ścian pionowych i konstrukcji den 26

3. Parametry wytrzymałościowe materiałów konstrukcyjnych 27

3.1. Częściowe współczynniki bezpieczeństwa 27

3.2. Właściwości betonu 28

3.3. Właściwości stali zbrojeniowej 30

3.4. Właściwości stali sprężającej 31

4. Zasady przyjmowania oddziaływań na silosy 32

4.1. Ogólne wymagania normowe w zakresie oddziaływań 32

4.2. Wartości charakterystyczne oddziaływań 33

4.3. Kombinacje i częściowe współczynniki oddziaływań 38

4.4. Zalecenia odnośnie do przyjmowania obciążeń w procedurach obliczeniowych silosów 44

5. Obciążenia silosów wywołane parciem ośrodka sypkiego na ściany i dno 46

5.1. Normowa klasyfikacja przepływów ośrodków sypkich w silosach 46

5.2. Obciążenia pionowych ścian silosów po napełnieniu materiałem sypkim 50

5.3. Obciążenia pionowych ścian silosów przy opróżnianiu 61

5.4. Obciążenia silosów o przekroju kołowym przy opróżnianiu przez otwory wysypowe na dużych mimośrodach 64

5.5. Lokalne obciążenia pionowych ścian silosów po napełnieniu i przy opróżnianiu 70

5.6. Obciążenia silosów zawierających ośrodki napowietrzane 79

5.7. Obciążenia w silosach prostopadłościennych 80

5.8. Obciążenia od parcia ośrodka sypkiego na ściany lejów i dna silosów 81

5.9. Obciążenie ciśnieniem ssącym spowodowanym nieodpowiednim odpowietrzeniem 98

5.10. Obciążenie spowodowane przez wybuchy pyłów w silosach 99

6. Analiza wpływu temperatury na konstrukcje silosów 100

6.1. Zasady określania obciążeń termicznych silosów w świetle Eurokodów 100

6.2. Zasady wyznaczania rozkładów temperatury 106

6.3. Składowe temperatury w silosach prostopadłościennych 109

6.4. Składowe temperatury w silosach cylindrycznych 109

6.5. Rozkłady temperatury w obiektach budowlanych 110

6.6. Przepływ ciepła i zmiany temperatury wynikające z procesu hydratacji 112

6.7. Zjawisko szoku termicznego w silosie po napełnieniu gorącym materiałem sypkim 113

6.8. Odpór ośrodka sypkiego wywołany spadkiem temperatury zewnętrznej 114

6.9. Zjawisko niestacjonarnego pola temperatury w silosach żelbetowych 120

7. Oddziaływanie wiatru na konstrukcję silosów według PN-EN 1991-1-4:2008  127

7.1. Postanowienia i zależności ogólne 127

7.2. Szczytowe ciśnienie prędkości wiatru 132

7.3. Opór aerodynamiczny budowli o kołowym przekroju poziomym 134

7.4. Opór aerodynamiczny budowli wieżowych o prostokątnym przekroju poziomym 140

7.5. Przykładowa analiza obliczeniowa silosu cylindrycznego w zakresie obciążenie wiatrem 140

8. Wzajemne oddziaływanie konstrukcji i podłoża gruntowego 147

8.1. Wyznaczanie parcia i odporu gruntu na konstrukcję silosów według PN-EN 1997-1  147

8.2. Wzajemne oddziaływanie podłoża gruntowego i konstrukcji fundamentów płytkich 153

8.3. Wzajemne oddziaływanie podłoża gruntowego i konstrukcji fundamentów palowych 159

8.4. Przykłady analizy obliczeniowej silosów żelbetowych i sprężonych w zakresie współpracy konstrukcji z podłożem 160

9. Obliczanie i konstruowanie wstępnego sprężenia silosów 169

9.1. Zasady projektowania wstępnego sprężenia konstrukcji silosów 169

9.2. Obliczanie wpływu wstępnego sprężenia silosów 187

9.3. Konstruowanie wstępnego sprężenia kablami ścian silosów 203

9.4. Systemy wstępnego sprężania silosów 211

10. Stany graniczne nośności i użytkowalności konstrukcji silosów żelbetowych i sprężonych 229

10.1. Uwagi wstępne 229

10.2. Sprawdzanie stanów granicznych nośności 229

10.3. Sprawdzenia stanów granicznych użytkowalności 230

11. Podsumowanie i wnioski końcowe 233

11.1. Implikacje stosowania zbioru norm serii PN-EN 233

11.2. Wymagania projektowe odnośnie do silosów żelbetowych i sprężonych 236

Bibliografia 239

Publikacje o silosach 239

Normy i aprobaty techniczne 251