Helion


Szczegóły ebooka

 
Zasady projektowania żelbetowych i sprężonych zbiorników na ciecze według Eurokodów

Zasady projektowania żelbetowych i sprężonych zbiorników na ciecze według Eurokodów


Niniejsze opracowanie obejmuje koncepcję usystematyzowania zasad projektowania żelbetowych i sprężonych zbiorników na ciecze w świetle wymagań zawartych w Eurokodach. Wymagania te podane są w rozdziałach wielu norm i ich załącznikach, natomiast w procesie projektowania wszystkie one muszą być spełnione równocześnie i we wzajemnych związkach. Sposób przedstawienia zagadnienia ma na celu ułatwienie poprawnego przyjmowania obciążeń działających na zbiorniki, w tym klimatycznych i wymuszonych oraz ich kombinacji, właściwe ujmowanie wzajemnych oddziaływań konstrukcji i podłoża, prawidłowe wyznaczanie efektów tych oddziaływań oraz sprawdzanie stanów granicznych nośności i użytkowalności.

W odniesieniu do konstrukcji sprężonych omówiono podstawowe zasady obliczania i konstruowania tego typu zbiorników na ciecze, kładąc nacisk na problematykę strat sprężania. Przedstawiono w jaki sposób obciążenia - ogólnie określane jako termiczno-skurczowe - wpływają na stan wytężenia zbiornika. Omówiono wybrane zagadnienia materiałowe, mając ponadto na uwadze oddziaływania temperatury, które wpływają np. na intensywność pełzania betonu. Omówiono również nietypowe oddziaływania na konstrukcje, takie jak nieustalony przepływ ciepła czy zmiany temperatury z uwagi na proces hydratacji i inne oddziaływania pozastatyczne występujące w żelbetowych i sprężonych zbiornikach na ciecze. W praktyce sposoby oddziaływań gruntu i wody gruntowej na konstrukcję zbiornika mogą być bardziej złożone, niż to wynika z postanowień Eurokodu 7, w związku z czym zagadnienia współpracy konstrukcji z podłożem przedstawiono nieco szerzej. Zamieszczono przykłady obliczeń omawianych zbiorników z uwzględnieniem różnego typu oddziaływań, które należy uwzględniać w świetle wymagań Eurokodów, a także analizy oddziaływań różnych typów.

Streszczenie  5

Summary  6

Przedmowa 7

1. Wstęp 9

1.1. Geneza opracowania 9

1.2. Przedmiot i zakres opracowania 10

1.3. Specyfika wymagań normowych w odniesieniu do zbiorników betonowych 11

1.4. Uwagi bibliograficzne 12

1.5. Zastosowane oznaczenia 16

2. Zasady klasyfikacji konstrukcji zbiorników 20

2.1. Podstawowe zasady klasyfikacji zbiorników 20

2.2. Podział zbiorników ze względu na ich przeznaczenie 20

2.3. Podział zbiorników ze względu na ich kształt geometryczny 20

2.4. Podział zbiorników ze względu na ich pojemność 21

2.5. Podział zbiorników ze względu na rodzaj konstrukcji i sposób wykonania 22

2.6. Podział zbiorników ze względu na sposób usytuowania względem poziomu terenu 22

3. Właściwości wytrzymałościowe materiałów konstrukcyjnych 23

3.1. Częściowe współczynniki bezpieczeństwa 23

3.2. Właściwości betonu 24

3.3. Właściwości stali stosowanej do zbrojenia konstrukcji żelbetowych 27

3.4. Właściwości stali stosowanej do zbrojenia konstrukcji sprężonych 27

4. Schematy obciążeń zbiorników i ich superpozycja 28

4.1. Ogólne wymagania normowe w zakresie oddziaływań 28

4.2. Wartości charakterystyczne oddziaływań 28

4.3. Kombinacje i częściowe współczynniki oddziaływań 31

5. Oddziaływania wywołane przez ciśnienie cieczy i gazów 38

5.1. Obliczanie obciążeń od parcia cieczy według wymagań PN-EN 1991-4  38

5.2. Obciążenie wywołane przez ciśnienie ssące spowodowane nieodpowiednim odpowietrzeniem 39

6. Oddziaływania termiczne i skurczowe 40

6.1. Obliczanie oddziaływań termicznych na zbiorniki według PN-EN 1991-1-5  40

6.2. Wyznaczanie rozkładów temperatury 44

6.3. Składowe temperatury dla zbiorników o rzucie prostokątnym 47

6.4. Składowe temperatury dla obiektów o kołowym przekroju poprzecznym 48

6.5. Rozkłady temperatury w obiektach budowlanych 49

6.6. Przepływ ciepła i zmiany temperatury wywołane procesem hydratacji 50

6.7. Normowe zasady obliczania odkształceń i naprężeń w betonie elementów poddanych obciążeniom w postaci wymuszonych odkształceń 55

7. Oddziaływanie wiatru na konstrukcje zbiorników wieżowych 58

7.1. Postanowienia i zależności ogólne 58

7.2. Szczytowe ciśnienie prędkości 63

7.3. Opór aerodynamiczny konstrukcji o kołowym przekroju poziomym 65

7.4. Opór aerodynamiczny obiektów wieżowych o prostokątnym przekroju poziomym 70

8. Wzajemne oddziaływanie konstrukcji i podłoża gruntowego 71

8.1. Wyznaczanie parcia i odporu gruntu na konstrukcje zbiorników 71

8.2. Wyznaczanie parcia granicznego z uwzględnieniem wody gruntowej 75

8.3. Zniszczenie hydrauliczne 78

8.4. Wzajemne oddziaływanie podłoża gruntowego i konstrukcji fundamentów płytkich 80

8.5. Wzajemne oddziaływanie podłoża gruntowego i fundamentów pierścieniowych 85

8.6. Wzajemne oddziaływanie podłoża gruntowego i konstrukcji fundamentów palowych 87

9. Stany graniczne nośności i użytkowalności zbiorników 89

9.1. Stany graniczne nośności i użytkowalności zbiorników żelbetowych i sprężonych 89

9.2. Wybrane stany graniczne nośności konstrukcji zbiornika współpracującej z podłożem 91

9.3. Wybrane stany graniczne użytkowalności konstrukcji zbiornika współpracującej z podłożem i klasy szczelności 96

9.4. Sprawdzanie zarysowania w zbiornikach bez analizy obliczeniowej 98

9.5. Obliczanie szerokości rys wywołanych przez opór więzów stawiany odkształceniom wymuszonym w elementach zbiorników 104

10. Projektowanie zbiorników żelbetowych 110

10.1. Przykłady obliczeń zbiorników żelbetowych 110

10.2. Konstruowanie żelbetowych elementów zbiorników 132

11. Obliczanie i konstruowanie zbiorników wstępnie sprężonych 135

11.1. Zasady wyznaczania wstępnego sprężenia elementów konstrukcji zbiorników 135

11.2. Metody analityczne i numeryczne obliczania zbiorników wstępnie sprężonych 150

11.3. Wpływ modelu podłoża na oddziaływanie wstępnego sprężenia na ściany zbiornika 156

11.4. Konstruowanie wstępnie sprężonych elementów zbiorników 165

11.5. Systemy wstępnego sprężania zbiorników 173

12. Wnioski końcowe 189

Bibliografia 193

Publikacje o zbiornikach 193

Normy i aprobaty techniczne 204