Helion


Szczegóły ebooka

 
Prozodia jako składnik sensu

Prozodia jako składnik sensu


Innowacyjność tej monografii zawiera się w trzech punktach. Po pierwsze, jest to twórcza analiza wpływu zjawisk prozodycznych na sens wypowiedzi. Tym cenniejsza to sprawa, że niewiele o tym pisano wcześniej. Po wtóre, całkowicie oryginalny zapis zjawisk prozodycznych. Ta wielka oryginalność stawianych tez, graficznego zapisu prozodii żywej mowy – działa to niczym partytura utworu muzycznego i powoduje, że praca jest bezkonkurencyjna. Po trzecie, zupełnym ewenementem są rozważania na temat barwy głosu.

Z recenzji prof. dr. hab. Kazimierza Ożoga

Wprowadzenie               9

Prozodia komunikatywistyczna – w poszukiwaniu sensu             9

Głos jako cząstka ludzkiego uniwersum               10

Oralność w „papierowym świecie”         21

 

Rozdział 1. Idea komunikatywizmu a dotychczasowy stan badań nad prozodią               29

Prozodia w kontekście metodologii gramatyki komunikacyjnej                29

Pojęcie prozodii – ujęcie interdyscyplinarne      47

Segmentalne i suprasegmentalne elementy wypowiedzi           70

 

Rozdział 2. Piśmienny ekwiwalent dźwiękowych form mowy  113

Analiza audytywna         113

Klasyfikacja elementów prozodycznych w oparciu o wariant realizacji   124

Pogranicza prozodii – gest foniczny        155

 

Rozdział 3. Komunikatywistyczno-prozodyczne zmienne wspomagające proces rozumienia konfiguracji sensu            175

Prozodia wspomagająca komponowanie sensu               175

Prozodia kształtująca moc interakcyjną                202

Prozodia w sytuacji nadawczej i odbiorczo-nadawczej  219

 

Zakończenie      239

 

Bibliografia        243

 

Spis tabel           253

 

Spis wykresów 255