Helion


Szczegóły ebooka

Konstrukcje drewniane

Konstrukcje drewniane


Przedmiotem opracowania są ogólne warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, związanych z realizacją konstrukcji drewnianych budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej (konstrukcji dachowych, ściennych i stropowych), nienarażonych na agresywne oddziaływania środowiska. Opracowanie jest zbiorem wymagań w zakresie wykonywania i/lub wbudowywania konstrukcji drewnianych powstałym w celu zapewnienia zgodności wykonania robót z projektem budowlanym.

Niniejsze warunki techniczne nie obejmują: wytwarzania elementów w zakładach przemysłowych, konstrukcji mostowych i hydrotechnicznych, rusztowań i form do wykonywania elementów z betonu oraz zabezpieczeń wykopów.

Roboty budowlane omówione w opracowaniu powinny być wykonywane przez profesjonalne, przeszkolone brygady robocze, przy zastosowaniu odpowiedniego sprzętu i środków do wykonania robót. Zakłada się, że wykonawca będzie przestrzegał zasad zapewnienia jakości oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

W niniejszym zeszycie WTWiORB określono wymagania dotyczące wykonywania konstrukcji drewnianych projektowanych według PN-EN 1995-1-1 i norm związanych, w szczególności PN-EN 1990, PN-EN 1991-1-1, PN-EN 1991-1-3 oraz PN-EN 1991-1-4, w zakresie zasad projektowania i wymiarowania elementów konstrukcyjnych z drewna przy przygotowaniu projektu architektoniczno-budowlanego, wykonawczego oraz w przypadku adaptacji projektów powtarzalnych.

Przedmowa 5

1. Wstęp 7

1.1. Przedmiot i zakres opracowania 7

1.2. Terminy i definicje 8

2. Dokumentacja 10

2.1. Wymagania ogólne 10

2.2. Projekt budowlany i projekt wykonawczy 11

2.3. Projekty powtarzalne 15

2.4. Plan jakości 16

2.5. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 16

2.6. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 17

2.7. Dokumentacja powykonawcza 17

3. Materiały i wyroby 18

3.1. Wymagania ogólne 18

3.2. Nowe materiały i wyroby budowlane 20

3.3. Przyjęcie wyrobów na budowę 20

3.4. Składowanie elementów 21

3.5. Naturalna odporność drewna, klasy użytkowania i klasy trwałości 21

3.6. Podział drewna ze względu na obszar zastosowania 24

3.7. Drewno do zastosowań konstrukcyjnych 26

3.8. Drewno do zastosowań niekonstrukcyjnych 34

3.9. Drewno do stolarki otworowej 36

3.10. Belki i słupki dwuteowe z materiałów drewnopochodnych 37

3.11. Płyty drewnopochodne 38

3.12. Kleje 40

3.13. Wyroby metalowe w konstrukcjach drewnianych 40

3.14. Profile stalowe 42

3.15. Preparaty do zabezpieczania drewna i materiałów drewnopochodnych 42

4. Wykonanie obiektów budowlanych 45

4.1. Zagadnienia ogólne 45

4.2. Fundamenty 47

4.3. Ściany 47

4.4. Stropy 51

4.5. Podłogi 53

4.6. Dachy 53

4.7. Wiązary i dźwigary 56

4.8. Schody 57

5. Kontrola i odbiór robót 58

5.1. Klasy kontroli 58

5.2. Odbiór robót 58

5.3. Odbiór końcowy 61

Bibliografia 63

Polskie Normy 63

Wytyczne do europejskich aprobat technicznych 68

Przepisy prawne 68

Literatura 69