Helion


Szczegóły ebooka

Części podziemne budynków wykonanych z betonu wodoszczelnego. Uszczelnianie miejsc newralgicznych

Części podziemne budynków wykonanych z betonu wodoszczelnego. Uszczelnianie miejsc newralgicznych


W niniejszych warunkach technicznych podano wymagania projektowe i wykonawcze związane z zabezpieczeniem wodochronnym fragmentów konstrukcji budynków wykonanych z betonu o stopniu wodoszczelności W8, położonych w częściach podziemnych, ze szczególnym uwzględnieniem miejsc newralgicznych, do których można zaliczyć: przerwy w betonowaniu w obrębie płyty dennej i ścian wraz z uszczelnieniem styków ścian i płyty dennej, rozwiązania dylatacji konstrukcyjnych oraz uszczelnienia miejsc przebić instalacyjnych.

Pracę uzupełniono o zalecane wartości wymagań dla wyrobów przeznaczonych do stosowania do wyżej wymienionych uszczelnień oraz o wymagania formalne odnośnie do: dokumentacji technicznej, według której realizowane są ww. roboty oraz podstawowych zasad dopuszczenia do obrotu i stosowania wyrobów budowlanych.

Streszczenie  4

Summary  4

Przedmowa 5

1. Wstęp 7

1.1. Przedmiot i zakres stosowania 7

1.2. Terminy i definicje 7

2. Dokumentacja techniczna 9

2.1. Wymagania ogólne 9

2.2. Projekt techniczny 9

2.3. Dokumentacja powykonawcza 10

3. Wymagania w zakresie zapewnienia szczelności części podziemnej budynku 10

3.1. Wymagania dotyczące betonu wodoszczelnego 10

3.2. Klasyfikacja miejsc newralgicznych w konstrukcjach z betonu wodoszczelnego 12

3.3. Wymagania użytkowe dotyczące uszczelnień miejsc newralgicznych konstrukcji z betonu wodoszczelnego 12

4. Wymagania dotyczące wyrobów stosowanych do uszczelnień miejsc newralgicznych 13

4.1. Wymagania formalne 13

4.2. Przeznaczenie i podział wyrobów 15

4.3. Wyroby stosowane w przerwach roboczych w betonowaniu oraz w połączeniach płyty dennej i ścian 16

4.4. Wyroby stosowane w dylatacjach konstrukcyjnych 21

4.5. Wyroby stosowane do zabezpieczenia miejsc przebić instalacyjnych 24

5. Wyroby stosowane do odbioru wody z powierzchni posadzki 25

5.1. Informacje ogólne 25

5.2. Wpusty 25

5.3. Kanały odwodnienia liniowego 26

6. Wymagania odnośnie do wykonania uszczelnień części podziemnych budynków 27

6.1. Montaż taśm uszczelniających z tworzyw sztucznych i/lub kauczuku (do przerw roboczych i dylatacyjnych) 27

6.2. Montaż taśm i/lub sznurów pęczniejących 31

6.3. Montaż węży iniekcyjnych 32

6.4. Montaż blach szczelinowych 33

6.5. Zabezpieczenia miejsc przebić instalacyjnych 33

7. Wykonanie odprowadzenia wody z powierzchni posadzki 36

8. Uszczelnienia miejscowych pęknięć konstrukcji betonowej oraz dodatkowe powierzchniowe zabezpieczenie konstrukcji 38

9. Odbiór robót 38

9.1. Kontrola jakości robót 38

9.2. Dokumenty stanowiące podstawę do odbioru robót 39

Bibliografia 39

Przepisy prawne 39

Normy 40