Helion


Szczegóły ebooka

 
Izolacje wodochronne tarasów

Izolacje wodochronne tarasów


W niniejszym zeszycie warunków technicznych podano wymagania dotyczące wykonania i odbioru zabezpieczeń wodochronnych tarasów wykonywanych w tradycyjnym układzie warstw oraz w układzie odwróconym. Wymagania te obejmują: dokumentację techniczną, warunki dopuszczenia do obrotu i stosowania wyrobów hydroizolacyjnych, zasady układania warstw hydroizolacyjnych oraz kryteria odbioru robót.

Pracę uzupełniono o podstawowe wymagania dotyczące pozostałych warstw tarasowych oraz o elementy wykończeniowe tarasów.

Streszczenie  5

Summary  5

Przedmowa 7

1. Wstęp 9

1.1. Przedmiot i zakres stosowania 9

1.2. Terminy i definicje 9

2. Dokumentacja techniczna 11

2.1. Wymagania ogólne 11

2.2. Projekt techniczny 11

2.3. Dokumentacja powykonawcza 12

3. Wymagania dotyczące izolacji wodochronnych 13

3.1. Rodzaje izolacji wodochronnych 13

3.2. Wymagania ogólne 13

3.3. Materiały stosowane do wykonywania izolacji wodochronnych 14

4. Wymagania formalne odnośnie materiałów i wyrobów stosowanych w przekryciach tarasowych 16

4.1. Wymagania ogólne 16

4.2. Przyjęcie wyrobów na budowie i ich przechowywanie 18

5. Podłoża pod warstwy hydroizolacyjne 19

5.1. Wymagania ogólne 19

5.2. Podłoża z płyt żelbetowych 20

5.3. Podłoża ze szlichty cementowej lub z gotowych mieszanek na bazie cementu 20

5.4. Podłoża z wyrobów termoizolacyjnych 21

6. Wykonywanie izolacji wodochronnych 22

6.1. Wymagania ogólne 22

6.2. Izolacje z pap asfaltowych 23

6.3. Izolacje z materiałów rolowych z tworzyw sztucznych i kauczuku 25

6.4. Izolacje z blachy ołowianej 25

6.5. Izolacje bezspoinowe z mas hydroizolacyjnych 26

7. Wykonywanie pozostałych warstw 26

7.1. Warstwy paroizolacyjne i poślizgowe 26

7.2. Warstwa izolacji termicznej 27

7.3. Warstwy nawierzchniowe 28

8. Zasady wykonywania elementów wykończeniowych tarasów 28

8.1. Dylatacje 28

8.2. Obróbki elementów wystających ponad powierzchnię tarasu 29

8.3. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych 30

9. Odbiór robót 32

9.1. Kontrola jakości robót 32

9.2. Dokumenty stanowiące podstawę odbioru robót 32

Bibliografia 33