Helion


Szczegóły ebooka

 
Pokrycia dachowe

Pokrycia dachowe


W niniejszych warunkach technicznych podano wymagania wykonawcze dotyczące różnych rozwiązań pokryć dachowych z podziałem na grupy wyrobów pokrywczych, z uwzględnieniem: sposobu przygotowania podłoża oraz opisu zasad i wymagań w zakresie wykonania i odbioru warstw pokrycia dachowego.

Pracę uzupełniono o wymagania formalne odnośnie do: dokumentacji technicznej, według której realizowane są roboty dekarskie oraz podstawowych zasad dopuszczania do obrotu i stosowania wyrobów budowlanych.

Streszczenie  5

Summary  5

Przedmowa 7

1. Wstęp 9

1.1. Przedmiot i zakres stosowania warunków technicznych 9

1.2. Terminy i definicje 9

2. Dokumentacja techniczna 10

2.1. Wymagania ogólne 10

2.2. Projekt techniczny pokrycia dachowego 10

2.3. Dokumentacja powykonawcza 12

3. Rodzaje pokryć dachowych i wymagania w zakresie ustalania układu warstw 12

4. Podłoża i podkłady pod pokrycia dachowe 17

4.1. Podłoża pod pokrycia z papy 17

4.2. Podłoża pod pokrycia z gontów asfaltowych 21

4.3. Podłoża pod pokrycia z laminatów 21

4.4. Podłoża pod pokrycia z materiałów rolowych z tworzyw sztucznych i kauczuku 21

4.5. Podkłady pod pokrycia z dachówek, płyt i blach 21

5. Wymagania formalne dotyczące materiałów i wyrobów pokrywczych 25

5.1. Wymagania ogólne 25

5.2. Przyjęcie wyrobów na budowie i ich przechowywanie 27

6. Pokrycia papowe 28

6.1. Wymagania ogólne 28

6.2. Pokrycia z pap klejonych lepikami asfaltowymi 30

6.3. Pokrycia z pap klejonych metodą zgrzewania 30

6.4. Pokrycia z wykorzystaniem pap samoprzylepnych 31

6.5. Pokrycia mocowane mechanicznie 31

6.6. Pokrycia do zastosowań specjalnych (w tym pokrycia wentylowane) 31

7. Pokrycia z gontów asfaltowych 33

8. Pokrycia bezspoinowe z mas asfaltowych i asfaltowych modyfikowanych (laminaty) 33

9. Powłoki bezspoinowe 34

10. Pokrycia z wyrobów rolowych z tworzyw sztucznych i kauczuku 34

11. Pokrycia z dachówek ceramicznych i cementowych 35

12. Pokrycia z płyt z tworzyw sztucznych 37

13. Pokrycia z wyrobów włóknisto-cementowych 38

13.1. Pokrycia z falistych płyt włóknisto-cementowych 38

13.2. Pokrycia z płytek włóknisto-cementowych 39

14. Pokrycia z blachy 40

14.1. Pokrycia z blach płaskich 40

14.2. Pokrycia z blach profilowanych 42

14.3. Pokrycia z blachy cynk – miedź – tytan 44

14.4. Pokrycia z blachy aluminiowej 45

14.5. Inne pokrycia z blach 46

15. Obróbki blacharskie 47

16. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych 47

17. Kontrola jakości robót 48

18. Odbiór robót 49

19. Bibliografia 49

Normy 49

Przepisy prawne 51