Helion


Szczegóły ebooka

 
Przekrycia dachowe i tarasowe wykonywane w odwróconym układzie warstw

Przekrycia dachowe i tarasowe wykonywane w odwróconym układzie warstw


Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonania i odbioru przekryć dachowych i tarasowych, wykonywanych w odwróconym układzie warstw, tzn. z izolacją termiczną ułożoną na powierzchni izolacji wodochronnej. W opracowaniu nie podano szczegółowych wymagań dotyczących całości przekrycia, lecz jedynie wymagania dotyczące wyrobów izolacyjnych, czyli termo- i hydroizolacyjnych. Wymagania dotyczące pozostałych warstw przedstawiono jedynie sygnalnie.

Niniejszy zeszyt warunków technicznych obejmuje wymagania dotyczące: dokumentacji, warunków dopuszczenia do obrotu i stosowania materiałów hydroizolacyjnych i termoizolacyjnych, wykonywania izolacji wodochronnych i termicznych przekryć w układach odwróconych oraz kryteriów odbioru.

Roboty izolacyjne objęte niniejszym opracowaniem powinny być wykonywane przez profesjonalne, przeszkolone brygady robocze.

Podane zalecenia nie są obligatoryjne i mają stanowić pomoc dla projektantów, wykonawców robót hydroizolacyjnych oraz inspektorów nadzoru w procesie projektowania, wykonywania i odbioru robót. Przedstawione wymagania mogą być traktowane jako pomoc przy ocenie poszczególnych robót pod kątem ich poprawności technicznej.

Przedmowa 5

1. Wstęp 7

1.1. Przedmiot i zakres opracowania 7

1.2. Terminy i definicje 8

1.3. Zalety i wady stropodachów o odwróconym układzie warstw 9

2. Dokumentacja 10

2.1. Wymagania ogólne 10

2.2. Projekt budowlany i projekt wykonawczy 10

3. Wymagania ogólne dotyczące stropodachów o odwróconym układzie warstw. Wyroby stosowane w obrębie przekrycia i ich funkcje 12

3.1. Wymagania ogólne 12

3.2. Wyroby stosowane w przekryciach i ich funkcje 13

4. Wymagania formalne dotyczące materiałów i wyrobów stosowanych w przekryciach o odwróconym układzie warstw 14

4.1. Wymagania ogólne 14

4.2. Przyjęcie wyrobów na budowę i ich przechowywanie 16

5. Podłoża w stropodachach o odwróconym układzie warstw 16

5.1. Wymagania ogólne 16

5.2. Podłoża z płyt żelbetowych 17

5.3. Podłoża z gładzi cementowej lub z gotowych mieszanek na bazie cementu 18

6. Warstwy hydroizolacyjne 18

6.1. Wyroby hydroizolacyjne 18

6.2. Układanie warstw hydroizolacyjnych 20

7. Warstwy termoizolacyjne 23

7.1. Wyroby termoizolacyjne 23

7.2. Wymagania w zakresie układania warstw termoizolacyjnych 25

8. Zasady wykonywania elementów wykończeniowych 26

8.1. Dylatacje 26

8.2. Obróbki elementów wyprowadzonych ponad powierzchnię warstwy nawierzchniowej 27

8.3. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych 28

9. Odbiór robót 29

9.1. Kontrola jakości robót 29

9.2. Dokumenty stanowiące podstawę odbioru robót 29

Bibliografia30

Normy i dokumenty normatywne 30

Przepisy prawne 30

Literatura 31