Helion


Szczegóły ebooka

 
Elewacje wentylowane

Elewacje wentylowane


Niniejsze opracowanie zawiera warunki techniczne wykonania i odbioru elewacji wentylowanych, wykonanych z okładzin elewacyjnych montowanych do ścian zewnętrznych budynków z wykorzystaniem podkonstrukcji. Warunki obejmują elewacje z okładzinami ceramicznymi, kamiennymi, włóknisto-cementowymi, z laminatów HPL (tj. laminatów wysokociśnieniowych).

Elewacją wentylowaną nazywane są systemy elewacyjne ze szczeliną powietrzną (wentylacyjną) pomiędzy warstwą termoizolacyjną a okładziną, w której przepływa powietrze przeciwdziałające zawilgoceniu tej warstwy.

Opracowanie zawiera: terminy i definicje dotyczące elewacji wentylowanych, podstawowe wymagania stawiane elewacjom wentylowanym oraz elementom mocującym je do budynku, opis podstawowego sprzętu do wykonania i kontroli robót elewacyjnych, zasady wykonania robót oraz kryteria odbioru robót.

W opracowaniu omówiono również podstawowe błędy popełniane podczas wykonywania elewacji.

Opracowanie nie dotyczy elewacji wentylowanych wykonanych z samonośnych warstwowych płyt izolacyjnych (składających się z rdzenia ze styropianu, pianki PUR lub wełny mineralnej i połączonych z nim przez klejenie dwóch okładzin metalowych) oraz samonośnych płyt kompozytowych, których jedna lub dwie okładziny wykonane są z różnych materiałów organicznych, mineralnych lub metalowych. Opracowanie nie obejmuje również rusztowań.

Przedmowa 5

1. Wstęp 7

1.1. Przedmiot i zakres opracowania 7

1.2. Terminy i definicje 8

1.3. Typy elewacji wentylowanych 9

2. Dokumentacja 11

2.1. Dokumentacja robót elewacyjnych 11

2.2. Projekt budowlany i projekt wykonawczy 11

3. Materiały 17

4. Wymagania 18

5. Sprzęt, narzędzia, urządzenia 23

6. Wykonanie elewacji 25

6.1. Przyjęcie elementów elewacji na budowę, rozładunek i składowanie 25

6.2. Warunki przystąpienia do robót elewacyjnych 28

6.3. Wykonanie robót 30

7. Odbiór elewacji 32

7.1. Odbiór robót zanikających 32

7.2. Odbiór końcowy 34

Bibliografia 36

Przepisy prawne 36

Normy i dokumenty normatywne 37

Literatura 38