Helion


Szczegóły ebooka

Konstrukcje murowe

Konstrukcje murowe


Niniejsze warunki techniczne dotyczą wykonywania i odbioru konstrukcji murowych, wznoszonych z różnych elementów murowych i różnych zapraw murarskich. Zawierają wymagania dotyczące specyfikacji projektowej, zasad uwzględniania czynników środowiskowych, wpływających na trwałość konstrukcji oraz wymagania dotyczące jakości zastosowanych materiałów i wyrobów.

Nie dotyczą konstrukcji murowych sprężonych, wodno-kanalizacyjnych, zbiorników wodnych, pieców i kominów przemysłowych oraz sklepień (przekryć krzywiznowych).

W załącznikach przedstawiono zasady określania klas ekspozycji konstrukcji murowych dla różnych warunków środowiskowych oraz doboru elementów murowych i zapraw z uwagi na trwałość muru w różnych warunkach ekspozycji.

Streszczenie  4

Summary  4

Przedmowa 5

1. Wstęp 7

1.1. Przedmiot i zakres stosowania 7

1.2. Terminy i definicje 8

2. Dokumentacja budowy 10

3. Wyroby i materiały 13

3.1. Wymagania ogólne 13

3.2. Elementy murowe 13

3.3. Zaprawy murarskie 16

3.4. Kleje murarskie (poliuretanowe) 19

3.5. Beton wypełniający 19

3.6. Stal zbrojeniowa 20

3.7. Wyroby dodatkowe do murów 20

3.8. Transport i składowanie 29

3.9. Sprzęt, narzędzia, urządzenia 29

4. Wykonywanie konstrukcji murowych 30

4.1. Zasady wznoszenia murów 30

4.2. Wiązanie elementów w murze 32

4.3. Metody murowania 33

4.4. Spoinowanie muru 34

4.5. Ściany jednowarstwowe 36

4.6. Ściany szczelinowe 37

4.7. Ściany (mury) skrępowane 41

4.8. Ściany (mury) zbrojone 42

4.9. Ściany działowe 42

4.10. Nadproża 43

4.11. Przewody wentylacyjne, dymowe i spalinowe 45

4.12. Odchyłki wymiarów 46

5. Warunki techniczne odbioru konstrukcji murowych 49

5.1. Program badań 49

5.2. Sprawdzanie zgodności z dokumentacją techniczną 50

5.3. Badania materiałów i wyrobów 50

5.4. Badania konstrukcji murowych 50

5.5. Odbiór końcowy 52

5.6. Ocena wykonania konstrukcji 53

Bibliografia 53

Załącznik Z.1. Klasyfikacja warunków ekspozycji 57

Załącznik Z.2. Dobór elementów murowych i zapraw z uwagi na trwałość 60