Helion


Szczegóły ebooka

 
Posadzki z wykładzin z polichlorku winylu i wykładzin włókienniczych

Posadzki z wykładzin z polichlorku winylu i wykładzin włókienniczych


Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonania i odbioru posadzek z wykładzin z polichlorku winylu i z wykładzin włókienniczych, wykonywanych na podkładach podłogowych na bazie cementu lub anhydrytowych, przeznaczonych do stosowania w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej.

Warunki techniczne mogą stanowić dokumenty odniesienia do opracowania wymaganych: w projektach budowlanych - opisów dotyczących określenia rodzaju, zakresu i sposobu wykonywania poszczególnych rodzajów robót, w zamówieniach publicznych - specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, które wraz z dokumentacją budowy określają przedmiot zamówienia oraz w umowach - specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót będących przedmiotem umowy.

Zakres opracowania obejmuje wymagania dotyczące właściwości materiałów, podłoży, metody układania wykładzin, a także odbioru robót wykładzinowych. Niniejsze warunki techniczne nie obejmują posadzek z wykładzin w pomieszczeniach specjalnych wykonywanych według projektu indywidualnego.

Przedmowa 5

1. Wstęp 7

1.1. Przedmiot i zakres stosowania 7

1.2. Terminy i określenia 7

1.3. Rodzaje wykładzin 8

1.4. Dokumentacja robót wykładzinowych 8

2. Materiały do wykonywania posadzek 9

2.1. Wykładziny 9

2.2. Kleje 15

2.3. Listwy cokołowe 15

3. Sprzęt i narzędzia 15

4. Warunki przystąpienia do robót 15

4.1. Podłoża pod wykładziny 15

4.2. Prace przygotowawcze 17

5. Wykonywanie posadzek 17

5.1. Wymagania dotyczące wykonania posadzek 17

5.2. Kontrola wykonania posadzek 18

6. Odbiór posadzek 19

7. Konserwacja posadzek 20

Bibliografia 20