Szczegóły ebooka

Szlabany z napędem elektromechanicznym i urządzeniami sterującymi

Szlabany z napędem elektromechanicznym i urządzeniami sterującymi

Andrzej Jurga, Krzysztof Wienskowski

Ebook

Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z instalowaniem szlabanów z napędem elektromechanicznym i urządzeniami sterującymi. Szlabany takie zaliczane są do bram i jednocześnie do maszyn.

Niniejsze warunki techniczne obejmują: terminy i definicje, wymagania dotyczące dokumentacji technicznej niezbędnej do instalowania szlabanów, warunki doboru i instalowania szlabanów, warunki użytkowania, konserwacji i napraw, zagrożenia, jakie mogą wystąpić przy instalowaniu i użytkowaniu, kryteria odbioru robót instalacyjnych oraz wykaz przepisów krajowych, dyrektyw UE oraz Polskich Norm.

Szlabany z napędem elektromechanicznym przeznaczone są do stosowania jako dodatkowa ochrona obiektów przed bezpośrednim dostępem osób niepowołanych. Szlabany takie stosuje się jako zabezpieczenie wjazdów i wyjazdów samochodów z parkingów, garaży wielostanowiskowych, z terenów zakładów przemysłowych, z terenów handlowo-magazynowych oraz wszędzie tam, gdzie odbywa się kontrolowany ruch pojazdów.

Niniejsze warunki techniczne przeznaczone są dla projektantów, firm wykonawczo-montażowych, użytkowników oraz nadzoru budowlanego.

Przedmowa 5

1. Wstęp 7

1.1. Przedmiot i zakres opracowania 7

1.2. Terminy i definicje 8

1.3. Dokumentacja techniczna 9

2. Zasady stosowania 9

3. Charakterystyka szlabanów 10

3.1. Konstrukcja szlabanu 10

3.2. Instalacja elektryczna 11

3.3. Urządzenia sterujące 11

3.4. Połączenia śrubowe 12

4. Warunki instalowania 13

4.1. Instrukcja instalowania 13

4.2. Dobór typu i sposób instalowania 13

5. Warunki użytkowania i napraw 14

5.1. Użytkowanie 14

5.2. Konserwacja i naprawy 14

6. Kryteria odbioru 15

6.1. Wymagania ogólne 15

6.2. Widoczność ramienia szlabanu 15

6.3. Ochrona przed niezamierzonymi i niekontrolowanymi ruchami ramienia szlabanu 15

6.4. Zagrożenia 16

6.5. Przekazanie szlabanu 16

7. Bibliografia 17

Załącznik 1. Zagrożenia, jakie mogą wystąpić przy instalowaniu i użytkowaniu szlabanów 21

Załącznik 2. Wzory deklaracji zgodności 26

Załącznik 3. Wzory znaków ostrzegawczych 28

Załącznik 4. Wzór tabliczki znamionowej 29

  • Tytuł: Szlabany z napędem elektromechanicznym i urządzeniami sterującymi
  • Autor: Andrzej Jurga, Krzysztof Wienskowski
  • ISBN: 978-83-249-2645-9, 9788324926459
  • Data wydania: 2021-12-15
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_29u5
  • Wydawca: Instytut Techniki Budowlanej