Helion


Szczegóły ebooka

Lekka obudowa z płyt warstwowych

Lekka obudowa z płyt warstwowych


Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonania i odbioru lekkiej obudowy z płyt warstwowych z rdzeniem z pianki poliuretanowej, styropianu lub wełny mineralnej - w okładzinach z blach metalowych.

Opracowanie zawiera: wymagania dotyczące obudowy wykonanej z płyt warstwowych, w tym obudowy chłodni, warunki montażu oraz kryteria odbioru obudowy.

Opracowanie nie dotyczy prefabrykowanych elementów przeznaczonych do wykonywania chłodni.

Wymagania i zalecenia podane w niniejszym zeszycie mają stanowić pomoc dla projektantów i wykonawców robót związanych z lekkimi obudowami z płyt warstwowych oraz dla inwestorów, nadzoru (osób odpowiedzialnych za jakość) przy ocenie poszczególnych robót pod kątem ich poprawności technicznej.

Przedmowa 5

1. Wstęp 7

1.1. Przedmiot i zakres stosowania 7

1.2. Terminy i definicje 7

2. Dokumentacja budowy 8

3. Materiały 9

3.1. Wymagania ogólne 9

3.2. Budowa płyt warstwowych 10

3.3. Właściwości mechaniczne płyt warstwowych 11

3.4. Właściwości użytkowe płyt warstwowych 12

3.5. Przyjęcie materiałów na budowę, rozładunek, składowanie płyt i transport na placu budowy 16

4. Wykonywanie obudowy 17

4.1. Uwagi ogólne 17

4.2. Bezpieczeństwo i higiena pracy 17

4.3. Warunki przystąpienia do montażu obudowy 18

4.4. Montaż płyt 19

5. Odbiór lekkiej obudowy 22

5.1. Odbiór częściowy 22

5.2. Odbiór końcowy 23

Bibliografia 26

Przepisy krajowe 26

Polskie Normy 26

Załącznik. Odchyłki wymiarów płyt 29