Helion


Szczegóły ebooka

 
Prefabrykowane systemy ociepleń ścian zewnętrznych. Elewacje veture

Prefabrykowane systemy ociepleń ścian zewnętrznych. Elewacje veture


Niniejsze opracowanie zawiera warunki techniczne wykonania i odbioru elewacji wykonanych z prefabrykowanych zestawów do ocieplania ścian zewnętrznych budynków, zwanych również elewacjami veture. Ściany przewidziane do ocieplania mogą być wykonane z elementów murowych (ceramicznych, silikatowych, z betonu kruszywowego, autoklawizowanego betonu komórkowego, kamienia naturalnego) lub z betonu (z elementów prefabrykowanych lub wylewanych na budowie). Opracowanie nie dotyczy ścian wykonanych z drewna lub metali. Warunki techniczne zawierają: terminy i definicje dotyczące zestawów veture do ocieplania ścian zewnętrznych, podstawowe wymagania stawiane prefabrykowanym zestawom veture do ocieplania ścian zewnętrznych, opis podstawowego sprzętu stosowanego do wykonania i kontroli robót elewacyjnych oraz zasady wykonywania robót i kryteria odbioru robót. Opracowanie nie dotyczy rozwiązań elewacyjnych: zawieszanych na ramach nośnych, bez izolacji cieplnej, nawet wówczas, gdy są nakładane na wcześniej wbudowaną warstwę izolacji cieplnej, a także zestawów stosowanych w bezpośrednim kontakcie z gruntem lub w miejscach, gdzie mogą występować zastoje wody.

Przedmowa 5

1. Wstęp 7

1.1. Przedmiot i zakres opracowania 7

1.2. Terminy i definicje 9

2. Dokumentacja techniczna 10

2.1. Dokumentacja robót elewacyjnych 10

2.2. Projekt budowlany i projekt wykonawczy 11

3. Materiały 14

4. Wymagania 16

5. Sprzęt, narzędzia, urządzenia 21

6. Wykonanie elewacji 23

6.1. Przyjęcie elementów elewacji na budowę, rozładunek i składowanie 23

6.2. Warunki przystąpienia do robót elewacyjnych 25

6.3. Wykonanie robót 27

7. Odbiór elewacji 28

7.1. Odbiór robót zanikających 28

7.2. Odbiór końcowy 31

Bibliografia 34