Helion


Szczegóły ebooka

 
Tynki

Tynki


Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonania i odbioru robót tynkowych dotyczące rozwiązań najczęściej występujących w praktyce. Warunki dla rozwiązań szczególnych powinny być ustalane indywidualnie. Niniejsze warunki techniczne obejmują: terminy i definicje, wymagania dotyczące dokumentacji budowy, warunki wykonania oraz kryteria odbioru robót tynkowych. Niniejsze warunki techniczne nie dotyczą: tynków o zwiększonej izolacyjności akustycznej, tynków przeciwpożarowych oraz osłaniających przed promieniowaniem, tynków renowacyjnych, tynków cienkowarstwowych stosowanych w systemach ociepleniowych ETICS, a także tynków suchych.

Przedmowa 5

1. Wstęp 7

1.1. Przedmiot i zakres stosowania 7

1.2. Terminy i definicje 7

1.3. Podział tynków 9

2. Dokumentacja budowy 11

2.1. Projekt budowlany i specyfikacje techniczne 11

2.2. Dokumentacja powykonawcza 11

3. Materiały 12

3.1. Suche mieszanki tynkarskie wytwarzane w zakładzie 12

3.2. Masy tynkarskie przygotowywane w zakładzie 12

3.3. Zaprawy tynkarskie przygotowywane na budowie 12

3.4. Elementy pomocnicze 13

3.5. Elementy mocujące 13

4. Przygotowanie podłoża pod tynk 14

4.1. Wymagania ogólne 14

4.2. Wymagania szczegółowe 15

5. Wykonywanie robót tynkowych 20

5.1. Warunki przystąpienia do robót tynkowych 20

5.2. Wykonywanie tynków z zapraw i mas tynkarskich wytwarzanych w zakładzie 21

5.3. Wykonywanie tynków z zapraw tynkarskich wytwarzanych na miejscu budowy 21

5.4. Przerwy technologiczne 24

5.5. Obróbka powierzchni tynku 26

5.6. Pielęgnacja tynków zwykłych 26

6. Właściwości tynków 27

6.1. Grubość tynku 27

6.2. Przyczepność tynku do podłoża 27

6.3. Mrozoodporność tynku 28

6.4. Wygląd powierzchni otynkowanych 28

6.5. Wady i uszkodzenia powierzchni tynku 30

6.6. Prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi tynku 30

6.7. Wykończenie tynku na stykach powierzchni i przy przerwach dylatacyjnych 32

6.8. Wykończenie naroży i obrzeży tynku 32

7. Odbiór robót 32

7.1. Kontrola wykonania tynków zwykłych 32

7.2. Kontrola wykonania tynków pocienionych 34

7.3. Odbiór końcowy 35

Bibliografia 36

Przepisy krajowe 36

Polskie Normy 36