Helion


Szczegóły ebooka

Linie kablowe niskiego i średniego napięcia

Linie kablowe niskiego i średniego napięcia


Niniejsze Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WTWiORB) dotyczą linii kablowych niskiego i średniego napięcia (nn i SN), wykonywanych kablami elektroenergetycznymi i osprzętem znajdującym się w rejestrze wyrobów dopuszczonych do obrotu oraz spełniających wymagania zawarte w specyfikacjach technicznych wyrobu. W szczególności przedmiotem pracy jest wykonanie i odbiór elektroenergetycznych linii kablowych wykonanych przy użyciu kabli elektroenergetycznych: – z żyłami aluminiowymi oraz izolacji i powłoce polwinitowej o napięciu 0,6/1 kV (kod CPV 28421130-9), – o izolacji z polietylenu usieciowanego o napięciu 0,6/1 kV (CPV 28421130-9), – jednożyłowych z żyłą aluminiową o izolacji z polwinitu na napięcie znamionowe 0,6 kV i 3,6/6 kV, 6/6 kV (CPV 28421220-6), – z żyłami aluminiowymi oraz izolacji z polietylenu usieciowanego o przekroju uzgodnionym z producentem w zakresie napięć od 3,6/6 kV do 18/30 kV (CPV 28421140-2), – o izolacji papierowej i powłoce ołowianej na napięcie powyżej 3,6/6 kV do 18,30 kV (CPV 28421140-2). Omawiane WTWiORB swoim zakresem obejmują: – postanowienia ogólne (budowę, właściwości kabli, właściwości materiałów, urządzeń i sprzętu, temperaturę układania, zginanie kabli, badania), – wymagania dotyczące: • technologii układania kabli oraz przepustów w ziemi i w budynkach, • układania kabli w kanałach, • prób napięciowych, • obliczania sił ciągnięcia i nacisku, • zasad łączenia, odgałęziania i zakańczania kabli (mufy, głowice). WTWiORB powinno się stosować przy układaniu wymienionych wyżej kabli, w trakcie budowy i przebudowy elektroenergetycznych linii kablowych o napięciu znamionowym od 1 kV do 30 kV. Zalecenia zawarte w warunkach technicznych należy stosować także przy budowie mostów kablowych o napięciu 1 kV oraz 30 kV. Zasady podane w niniejszym zeszycie WTWiORB nie powinny być stosowane przy układaniu kabli sygnalizacyjnych, światłowodowych i elektroenergetycznych na napięcie 0,6/1 kV, przeznaczonych do zasilania oświetlenia ulicznego, znaków drogowych oraz sygnalizacji ruchu.

Przedmowa 5

1. Wstęp 7

1.1. Przedmiot i zakres stosowania 7

1.2. Terminy i definicje 8

2. Dokumentacja techniczna 12

2.1. Zakres projektu budowlanego linii kablowej 12

2.2. Dokumentacja projektowa linii kablowej 13

3. Wyroby do stosowania 16

3.1. Wymagania formalne 16

3.2. Kable 16

3.3. Osprzęt 18

3.4. Właściwości urządzeń i sprzętu pomocniczego do układania kabli 23

3.5. Zabezpieczenie końców kabla przed zawilgoceniem 25

3.6. Transport kabli do miejsca ich ułożenia 26

3.7. Temperatura otoczenia i kabla 27

3.8. Zginanie kabli 28

3.9. Dopuszczalne naprężenia mechaniczne kabli 29

3.10. Układy kabli jednożyłowych 29

4. Budowa i montaż linii kablowych 30

4.1. Informacje ogólne 30

4.2. Technologia układania kabli za pomocą rolek kablowych 36

4.3. Wyznaczanie siły ciągnięcia i nacisku kabla 39

4.4. Odwijanie kabla z kręgu 41

4.5. Odwijanie kabla z bębna 42

4.6. Sposoby ciągnięcia kabli i zakres ich stosowania 43

4.7. Mechaniczne ciągnięcie kabla 44

4.8. Ręczne ciągnięcie kabla 45

4.9. Ręczne przenoszenie kabla 46

4.10. Przesuwanie kabli przez przepusty 47

4.11. Układanie kabli w pętle i ósemki 49

4.12. Wprowadzanie kabli na konstrukcje i słupy 51

4.13. Układanie kabli i rur w ziemi 52

4.14. Instalowanie rur – przepustów 52

4.15. Wykonanie skrzyżowań i zbliżeń 53

4.16. Układanie kabli w tunelach i innych pomieszczeniach kablowych 55

4.17. Układanie kabli na mostach, wiaduktach, molach, nabrzeżach i estakadach kablowych 61

4.18. Osprzęt kablowy 62

4.19. Własności elektryczne połączeń żył roboczych, żył powrotnych, powłok metalowych i pancerzy kabli 64

5. Odbiór linii kablowych 66

5.1. Warunki odbioru wykonanej linii kablowej 66

5.2. Odbiorcze badania (próby) i pomiary techniczne 67

5.3. Odbiór częściowy 72

5.4. Odbiór końcowy 73

5.5. Szczegółowe warunki odbioru robót kablowych 74

5.6. Zakres odbioru częściowego 75

5.7. Przekazanie linii kablowej do eksploatacji 75

5.8. Warunki przyjęcia linii 76

5.9. Protokół przyjęcia linii kablowej 76

6. Bibliografia 77

Załącznik. Tablice pomocnicze 81