Helion


Szczegóły ebooka

Konstrukcje betonowe i żelbetowe

Konstrukcje betonowe i żelbetowe


Przedmiotem opracowania są ogólne warunki techniczne wykonania i odbioru robót związanych z realizacją obiektów budowlanych o konstrukcji betonowej lub żelbetowej. W przypadku wykonywania budowli należy uwzględnić również dodatkowe wymagania, nieujęte w niniejszych warunkach i podać je w specyfikacji projektowej. Dodatkowe wymagania powinny być także podawane w specyfikacji projektowej, gdy stosuje się: beton licowy (beton architektoniczny), beton samozagęszczalny, beton lekki kruszywowy, beton przeznaczony do specjalnych zastosowań oraz inne materiały (np. włókna) lub składniki betonu, a także technologie specjalne lub projekty innowacyjne. Niniejsze warunki nie obejmują wymagań dotyczących: specyfikacji, produkcji i kontroli jakości betonu, produkcji elementów prefabrykowanych, konstrukcji realizowanych jako prefabrykowane, konstrukcji z betonu sprężonego, a także aspektów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia kwalifikacji personelu zatrudnionego na budowie.

Przedmowa 5

1. Wstęp 7

1.1. Przedmiot i zakres stosowania 7

1.2. Terminy i definicje 7

2. Dokumentacja 10

2.1. Projekt budowlany i projekt wykonawczy 10

2.2. Dokumentacja powykonawcza 11

3. Materiały 12

3.1. Wymagania ogólne 12

3.2. Beton 12

3.3. Stal 13

3.4. Inne wyroby stosowane do wykonywania konstrukcji żelbetowych 14

3.5. Składowanie i przechowywanie 14

3.6. Transport i warunki dostawy 15

4. Rusztowania i deskowania 17

4.1. Wymagania ogólne 17

4.2. Rodzaje rusztowań i deskowań oraz zasady ich stosowania 18

4.3. Rozbiórka rusztowań i deskowań 19

5. Sprzęt i urządzenia 21

5.1. Sprzęt do zagęszczania mieszanki betonowej 21

5.2. Sprzęt do prostowania, cięcia i gięcia prętów zbrojeniowych 21

5.3. Środki transportu na terenie budowy 22

6. Wykonywanie robót betonowych 22

6.1. Roboty przygotowawcze 22

6.2. Dostawa, odbiór i transport mieszanki betonowej na terenie budowy 23

6.3. Montaż zbrojenia 23

6.4. Wkładki w deskowaniu i elementy do zabetonowania 24

6.5. Układanie i zagęszczanie mieszanki betonowej 24

6.6. Pielęgnacja betonu 29

6.7. Rozdeskowywanie i obciążanie konstrukcji 34

7. Odbiór konstrukcji 35

7.1. Program badań 35

7.2. Badania i odbiór materiałów i wyrobów 35

7.3. Odbiór i ocena wykonania rusztowań i deskowań 39

7.4. Odbiór i ocena jakości wykonania zbrojenia 41

7.5. Odbiór końcowy 41

Bibliografia 45