Szczegóły ebooka

Roboty ziemne

Roboty ziemne

Stanisław Łukasik

Ebook

Przedmiotem znowelizowanego zeszytu są roboty ziemne, wykonywane w budownictwie ogólnym. W szczególności dotyczy on wykopów fundamentowych i niwelacyjnych, nasypów konstrukcyjnych, podbudów, wymiany gruntów i zasypek oraz robót przygotowawczych, związanych z ich wykonywaniem. Roboty ziemne są to roboty budowlane, obejmujące odspajanie, przemieszczanie, układanie i zagęszczanie gruntu, ewentualnie ulepszanie właściwości gruntu dodatkami mineralnymi, chemicznymi lub spoiwami. Do robót tych zalicza się również zbrojenie gruntów z wykorzystaniem geosiatek, geowłóknin, geotkanin lub siatek drucianych. W zakres niniejszego zeszytu nie wchodzą roboty ziemne związane z budową tras kolejowych i lotnisk, tuneli oraz innych budowli podziemnych, wykonywanych metodami górniczymi, urządzeń i budowli hydrotechnicznych, a także instalacji melioracyjnych.

Przedmowa 5

1. Wprowadzenie 7

1.1. Wstęp 7

1.2. Przedmiot i zakres stosowania 8

1.3. Terminy i definicje 9

1.4. Kategorie geotechniczne 11

2. Wykopy 13

2.1. Dokumentacja projektowa 13

2.2. Roboty przygotowawcze i związane 18

2.3. Warunki wykonywania wykopów 27

2.4. Kontrola prawidłowości wykonania 36

2.5. Końcowy odbiór wykopów 38

3. Nasypy 39

3.1. Zasady wykorzystania gruntów budowlanych 39

3.2. Dokumentacja projektowa 41

3.3. Materiały 43

3.4. Warunki wykonywania nasypu 47

3.5. Kontrola prawidłowości wykonana nasypu 51

3.6. Odbiór robót 53

Bibliografia 55

Przepisy prawne 55

Normy, instrukcje, wytyczne 56

  • Tytuł: Roboty ziemne
  • Autor: Stanisław Łukasik
  • ISBN: 978-83-249-8505-0, 9788324985050
  • Data wydania: 2021-12-16
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_29v6
  • Wydawca: Instytut Techniki Budowlanej