Helion


Szczegóły ebooka

 
Posadzki mineralne i żywiczne

Posadzki mineralne i żywiczne


Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonania i odbioru posadzek z wyrobów mineralnych i mineralno-żywicznych, stosowanych wewnątrz obiektów przemysłowych i budynków użyteczności publicznej. W niniejszej pracy informacje o podłogach podano jedynie w zakresie koniecznym do umiejscowienia posadzki w układzie warstw podłogi oraz do wykazania zakresu i kolejności robót zanikających, których jakość wykonania ma zasadniczy wpływ na jakość wykonanej posadzki. Zakres opracowania obejmuje wymagania dotyczące dokumentacji technicznej, wyrobów, z których będą wykonywane posadzki oraz przyjmowania tych wyrobów na budowę oraz wymagania dotyczące wykonywania posadzek i kryteria odbiorów pośrednich, a także odbioru końcowego wraz z kryteriami oceny jakości wykonanych prac. Warunki wykonania i odbioru posadzek mineralnych i żywicznych mogą być przydatne dla: inspektorów nadzoru nowo wykonywanych obiektów, projektantów opracowujących dokumentacje projektowe lub specyfikacje techniczne wykonania i odbioru, a także wykonawców. Niniejsze opracowanie nie dotyczy posadzek drewnianych, z płytek z tworzyw sztucznych, metalowych, szklanych, wykładzin z tworzyw sztucznych i tekstylnych oraz posadzek o specjalnym przeznaczeniu, np. antyelektrostatycznych.

Przedmowa 5

1. Wstęp 7

1.1. Przedmiot i zakres stosowania 7

1.2. Terminy i definicje 8

1.3. Rodzaje posadzek 9

2. Dokumentacja techniczna 10

2.1. Dokumentacja posadzek z wyrobów mineralnych i mineralno-żywicznych 10

2.2. Projekt budowlany i projekt wykonawczy 11

2.3. Dziennik budowy 12

2.4. Dokumentacja jakości wyrobów 12

3. Wyroby do wykonywania posadzek 12

4. Sprzęt i narzędzia 13

5. Warunki przystąpienia do robót 14

5.1. Przyjęcie wyrobów na budowę 14

5.2. Przygotowanie wyrobów do wykonywania posadzek 15

6. Wykonywanie posadzek 16

7. Odbiór robót 20

7.1. Rodzaje odbiorów i kolejność ich wykonywania 20

7.2. Zakres czynności kontrolnych podczas odbiorów 21

7.3. Odbiór podkładu podłogowego 21

7.4. Badania wykonywane przy odbiorze końcowym 22

7.5. Odbiór końcowy posadzek 25

Bibliografia 25