Helion


Szczegóły ebooka

 
Podłogi sportowe w obiektach krytych

Podłogi sportowe w obiektach krytych


Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podłóg sportowych w krytych obiektach sportowych, przeznaczonych do uprawiania wielu dyscyplin sportowych, z wyłączeniem tenisa halowego. Podłogi te mogą być wykonywane na miejscu, prefabrykowane, jak również stanowić kombinację ww. rozwiązań. Opracowanie dotyczy podłóg sportowych, dla których w projekcie przewidziano jedynie funkcję sportową. Nie obejmuje podłóg sportowych w obiektach objętych specyfikacjami organizacji i związków sportowych, takich jak FIBA, FIVB, IAAF itp. Nie dotyczy także podłóg w obiektach specjalistycznych, m.in. klubach fitness, salach tanecznych, do akrobatyki i squasha oraz kortach tenisowych. Zeszyt nie zawiera wytycznych użytkowania, pielęgnacji i konserwacji podłóg sportowych. Roboty budowlane stanowiące przedmiot niniejszych warunków technicznych określone są kodem według Wspólnego Stanowiska Zamówień CPV 45.21.22.22 – Roboty budowlane związane z salami gimnastycznymi oraz 45.43.21.00 – Kładzenie i wykonywanie podłóg.

Przedmowa 5

1. Wstęp 7

1.1. Przedmiot i zakres stosowania 7

1.2. Terminy i definicje 7

1.3. Klasyfikacje podłóg sportowych 10

1.4. Konstrukcja podłóg sportowych 13

1.5. Zakres stosowania podłóg sportowych 18

2. Dokumentacja techniczna 18

3. Systemy podłóg sportowych 20

4. Materiały 22

5. Badania i odbiór materiałów 23

6. Sprzęt, narzędzia, urządzenia 23

7. Warunki przystąpienia do robót 24

7.1. Podkłady 24

7.2. Izolacja przeciwwilgociowa 25

8. Wykonywanie robót 25

8.1. Postanowienia ogólne 25

8.2. Podłogi na ruszcie 26

8.3. Podłogi bez rusztu 29

9. Odbiór robót 30

9.1. Odbiory pośrednie 30

9.2. Odbiór końcowy 30

10. Bibliografia 32