Helion


Szczegóły ebooka

 
Wykonywanie robót budowlanych w okresie obniżonej temperatury

Wykonywanie robót budowlanych w okresie obniżonej temperatury


W wytycznych podano zalecenia dotyczące wykonywania robót budowlanych – ziemnych, betonowych, murowych, hydroizolacyjnych i wykończeniowych − w okresach obniżonej temperatury. Zalecenia poprzedzono opisem warunków zimowych w Polsce oraz wymaganiami dotyczącymi przygotowania organizacyjnego robót budowlanych.

Niniejsza publikacja jest nowelizacją instrukcji nr 282 z 2011 roku. Wprowadza wiele zmian wynikających z aktualnego podejścia do wykonywania robót budowlanych w warunkach obniżonej temperatury i zagadnień związanych z bezpieczeństwem i ochroną zdrowia pracowników. Zmiany dotyczą zarówno stosowanych materiałów, technologii, urządzeń i dokumentów, jak i zakresu robót prowadzonych na budowie.

Streszczenie 5

Summary 5

1. Wstęp 7

Zespół autorski

2. Warunki zimowe w Polsce 8

dr hab. inż. Jerzy Żurański, prof. nadzw., dr inż. Andrzej Sobolewski

2.1. Charakterystyka ogólna 8

2.2. Temperatura powietrza 11

2.3. Prędkość i kierunek wiatru 19

2.4. Pokrywa śnieżna oraz występowanie śliskości zimowej 22

2.5. Przemarzanie gruntu 23

2.6. Lokalne warunki klimatyczne 24

2.7. Obsługa meteorologiczna na potrzeby budowy 25

3. Przygotowanie organizacyjne robót budowlanych w obniżonej temperaturze 27

dr inż. Roman Gajownik, mgr inż. Jan Sieczkowski

3.1. Wymagania ogólne 27

3.2. Projekt organizacji robót 29

3.3. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz) 42

4. Roboty ziemne i fundamentowe 44

dr Stanisław Łukasik

4.1. Wymagania ogólne 44

4.2. Właściwości geotechniczne zamarzniętych gruntów 44

4.3. Wykonywanie wykopów 50

4.4. Wykonywanie nasypów i zasypek 51

4.5. Ochrona gruntów przed przemarzaniem 53

4.6. Rozmrażanie gruntu 54

4.7. Transport gruntu 57

4.8. Roboty fundamentowe 57

4.9. Roboty palowe 62

4.10. Zasypywanie fundamentów i ochrona gruntu przed przemarzaniem 64

5. Roboty betonowe 66

dr Joanna Babińska, mgr inż. Grzegorz Bajorek, dr inż. Jan Bobrowicz,

mgr inż. Paweł Szaj, dr inż. Piotr Woyciechowski

5.1. Uwagi ogólne 66

5.2. Okresy obniżonej temperatury w technologii betonu 67

5.3. Produkcja betonu w okresach obniżonej temperatury 71

5.4. Wykonywanie robót betonowych 85

Załącznik A. Główne i specyficzne zadania stron w wykonywaniu robót betonowych w obniżonych temperaturach 128

Załącznik B. Schemat metod pielęgnacji zimowej w zależności od masywności elementu 129

6. Roboty murowe 130

dr inż. Roman Gajownik, dr inż. Roman Jarmontowicz, mgr inż. Jan Sieczkowski

6.1. Uwagi ogólne i zalecenia dotyczące przygotowania terenu budowy 130

6.2. Przygotowanie i zabezpieczenie materiałów ściennych 131

6.3. Metody murowania przy użyciu zapraw 133

7. Roboty hydroizolacyjne 142

dr inż. Barbara Francke, mgr inż. Rafał Maciejewski

7.1. Wprowadzenie 142

7.2. Zasady stosowania wyrobów hydroizolacyjnych 144

7.3. Przygotowanie budowy do robót hydroizolacyjnych 147

7.4. Przygotowanie podłoża betonowego do robót hydroizolacyjnych 148

7.5. Wykonywanie robót hydroizolacyjnych 149

7.6. Odbiór robót hydroizolacyjnych wykonanych w okresie obniżonej temperatury 153

7.7. Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowe 153

8. Roboty wykończeniowe 155

mgr inż. Jacek Popczyk

8.1 Wykonywanie tynków 155

8.2. Wykonywanie ociepleń metodą ETICS 157

8.3. Roboty malarskie 158

8.4. Roboty okładzinowe wewnętrzne 161

8.5. Roboty posadzkowe 162

Bibliografia 163