Helion


Szczegóły ebooka

Badania gruntów i kontrola jakości wykonanych z nich przesłon izolacyjnych na składowiskach odpadów

Badania gruntów i kontrola jakości wykonanych z nich przesłon izolacyjnych na składowiskach odpadów


Przedmiotem opracowania są badania geotechniczne mineralnych przesłon izolacyjnych składowisk odpadów. Przesłony mineralne stosowane są jako element konstrukcyjny składowiska, zaś materiał, z którego są wykonane, wykorzystywany jest w robotach ziemnych i budowlanych jako materiał hydroizolacyjny. Wytyczne dotyczą następujących zagadnień: ustalenia charakterystyki materiałów stosowanych do budowy przesłon mineralnych, określenia parametrów fizykomechanicznych i parametrów filtracji gruntów, jakie powinny spełniać materiały do budowy przesłon mineralnych, zweryfikowania i ustalenia kryteriów oceny przesłon mineralnych wykorzystywanych w budowie składowisk odpadów oraz określenia metodyki badań i ich zakresu dla oceny i odbioru technicznego przesłon mineralnych.

1. Wstęp 5

2. Przedmiot wytycznych 5

3. Definicje i określenia 6

3.1. Przesłony uszczelniające podstawę i skarpy 7

3.2. Przesłony uszczelniające powierzchnię 10

3.3. Przesłony pionowe 11

4. Wymagania stawiane przesłonom mineralnym 12

5. Geotechniczne badania przydatności gruntów do wykonywania z nich przesłon izolacyjnych 14

5.1. Badania gruntów ze złoża 14

5.2. Szczegółowe badania wybranych gruntów w laboratorium 16

5.3. Badania gruntów na poletku doświadczalnym 19

6. Kryteria przydatności 24

6.1. Charakterystyka kryteriów przydatności 24

6.2. Ocena przydatności gruntów do budowy mineralnych barier izolacyjnych 28

7. Badania mineralnych przesłon izolacyjnych na etapie formowania 32

7.1. Badania gruntu przed zagęszczaniem 32

7.2. Badania bieżące zagęszczonych fragmentów przesłony 33

7.3. Badania poszczególnych warstw 35

7.4. Badania odbiorcze przesłony 36

8. Pobieranie próbek do badań 37

9. Ocena wyników badań 38

10. Zapewnienie jakości formowanych przesłon izolacyjnych 38

10.1. Przygotowanie podłoża 38

10.2. Formowanie mineralnej przesłony izolacyjnej 39

10.3. Kontrola zagęszczenia 47

11. Podsumowanie 47

12. Normy, dokumenty związane, literatura 48

12.1. Akty prawne 48

12.2. Instrukcje 48

12.3. Normy 48

12.4. Literatura 49