Helion


Szczegóły ebooka

 
Zakładowa kontrola produkcji wyrobów budowlanych

Zakładowa kontrola produkcji wyrobów budowlanych


W pracy przedstawiono wymagania, jakie powinna spełniać dokumentacja zakładowej kontroli produkcji. Intencją Autorów jest pomóc producentom wyrobów budowlanych w stworzeniu systemu zakładowej kontroli produkcji w ich zakładach produkcyjnych przy zachowaniu odpowiednich wymagań wynikających z norm, ocen technicznych czy przepisów prawa.

Opisano wymagania, jakie producent musi spełnić w zakresie infrastruktury i kwalifikacji personelu. Wszystkie działania producenta powinny być prowadzone w taki sposób, aby był w stanie udokumentować i potwierdzić zgodność produkowanych wyrobów. Dokumentacja zakładowej kontroli produkcji powinna zagwarantować utrzymanie wymagań wobec wyrobów oraz ich stałości produkcji. Analiza gromadzonych zapisów dokumentujących proces produkcji oraz badań i oceny zgodności powinna także pozwalać na doskonalenie i umożliwiać zidentyfikowanie przyczyn potencjalnych niezgodności oraz słabych stron procesu produkcyjnego. Wdrożony i utrzymywany system zakładowej kontroli produkcji powinien być dostosowany do wielkości i struktury producenta oraz opisywać jego faktyczne działania. Struktura oraz zakresy uprawnień i obowiązków powinny być ustalone w taki sposób, aby pozwolić na podejmowanie kluczowych decyzji w zakresie dotyczącym stabilności procesów i jakości produkowanych wyrobów.

Streszczenie  5

Summary  6

1. Wprowadzenie 7

1.1. Wymagania ogólne 7

1.2. Przedmiot i zakres wytycznych 7

1.3. Terminy i definicje 8

2. System zakładowej kontroli produkcji (ZKP) 10

2.1. Wymagania ogólne 10

2.2. Wymagania dotyczące dokumentacji 11

3. Personel 12

3.1. Struktura organizacyjna 12

3.2. Kompetencje personelu 13

3.3. Odpowiedzialność i uprawnienia 13

4. Wytwarzanie wyrobów 14

4.1. Przygotowanie produkcji 14

4.2. Produkcja 15

4.3. Nadzorowanie wyposażenia produkcyjnego 18

4.4. Nadzorowanie wyposażenia do kontroli i badań 18

4.5. Nadzór nad wyrobami niezgodnymi 19

4.6. Znakowanie wyrobu 20

4.7. Zabezpieczanie wyrobu – magazynowanie, pakowanie i transport 20

5. Reklamacje 21

6. Działania korygujące i doskonalące 21

7. Zasady wprowadzenia wyrobów budowlanych do obrotu 22

8. Systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych 22

9. Badania wstępne (badania typu) 23

9.1. Wymagania ogólne 23

9.2. Zakres badań wstępnych (badań typu) 23

9.3. Częstotliwość badań wstępnych (badań typu) 24

9.4. Pobieranie próbek do badań 24

Bibliografia 24