Helion


Szczegóły ebooka

 
Wyznaczanie niepewności wyników badań wytrzymałościowych

Wyznaczanie niepewności wyników badań wytrzymałościowych


W poradniku podano podstawy teoretyczne, zasady i przykłady obliczania i wyrażania niepewności wyników badań wytrzymałościowych betonu oraz podobnie niejednorodnych materiałów budowlanych. Omówiono szczegółowo metodę szacowania niepewności średnich wyników badań wykonywanych na próbkach w warunkach laboratoryjnych oraz in situ metodami nieniszczącymi. Metoda ta, zgodna z ogólnymi zaleceniami podstawowych dokumentów odniesienia (wytyczne GUM, EA oraz ILAC), dostosowana jest do specyfiki badań materiałów budowlanych oraz uwzględnia doświadczenia z dotychczas stosowanej metody estymacji statystycznej wyników badań. Pozwala ona na obiektywną ocenę niepewności całkowitej (rozszerzonej) wyników badań, na podstawie odchylenia standardowego średniej oraz racjonalnego w badaniach wytrzymałościowych materiałów budowlanych poziomu ufności. Jako uzasadnione do wyznaczania niepewności średnich wyników badań tych materiałów rekomendowane są zróżnicowane poziomy ufności 0,75 lub 0,95, odpowiednio do różnych poziomów ufności wymaganych w normowych kryteriach zgodności wytrzymałości materiałów budowlanych.

Oznaczenia  5

1. Wprowadzenie 9

2. Podstawowe terminy i definicje 11

2.1. Wynik pomiaru a wynik badania 11

2.2. Badania ilościowe i jakościowe 11

2.3. Niepewność wyników badań 12

3. Ogólny algorytm oszacowania niepewności wyników badań 13

3.1. Złożona wielkość wyjściowa – wynik badań i wielkości wejściowe 13

3.2. Złożona niepewność standardowa wyników badań 13

3.3. Metoda A wyznaczania niepewności standardowych wielkości wejściowych 14

3.4. Metoda B wyznaczania niepewności standardowych wielkości wejściowych 15

3.5. Niepewność rozszerzona (całkowita) wyników badań 16

3.6. Wypadkowa liczba stopni swobody złożonej niepewności standardowej 17

3.7. Poziom ufności niepewności rozszerzonej wyników badań 18

3.8. Współczynnik rozszerzenia 19

4. Wzorcowe procedury wyznaczania niepewności rozszerzonej średnich wyników badań wytrzymałościowych 20

4.1. Wzorcowa procedura w bezpośrednich badaniach wytrzymałości materiałów budowlanych na próbkach 20

4.2. Wzorcowa procedura w pośrednich badaniach wytrzymałości betonu in situ metodami nieniszczącymi 22

5. Przykłady liczbowe wyrażania niepewności średnich wyników badań 26

5.1. Badanie wytrzymałości betonu na ściskanie na próbkach wykonanych w formach 26

5.2. Badanie wytrzymałości betonu na ściskanie na próbkach-odwiertach z konstrukcji 30

5.3. Badanie modułu sprężystości betonu przy ściskaniu osiowym na próbkach wykonanych w formach 32

5.4. Badanie wytrzymałości kamienia budowlanego na ściskanie na próbkach wyciętych z bloków 36

5.5. Badanie wytrzymałości drewna litego na ściskanie na próbkach 39

5.6. Badanie wytrzymałości elementów murowych silikatowych 42

5.7. Badanie pośrednie wytrzymałości betonu nieniszczącą metodą ultradźwiękową in situ  45

5.8. Badanie pośrednie wytrzymałości betonu nieniszczącą metodą sklerometryczną in situ  48

6. Podsumowanie 51

Bibliografia 53