Helion


Szczegóły ebooka

 
Ochrona powierzchniowa betonu w warunkach agresji chemicznej

Ochrona powierzchniowa betonu w warunkach agresji chemicznej


Przedmiotem wytycznych są wymagania techniczne ochrony powierzchniowej konstrukcji z betonu, uwzględniające przepisy norm europejskich. Wytyczne dotyczą: impregnacji i impregnacji hydrofobizującej, powłok oraz izolacji chemoodpornych. W opracowaniu podano: określenia dotyczące ochrony powierzchniowej, opisy najczęściej występujących zniszczeń konstrukcji z betonu, klasyfikację środowisk agresywnych, metody i zasady ochrony powierzchniowej konstrukcji z betonu oraz doboru ochrony powierzchniowej, a także wymagania techniczne właściwości użytkowych i kryteria oceny wyrobów oraz wymagania przy odbiorach prac zabezpieczających. Wytyczne nie dotyczą ochrony stali zbrojeniowej przed korozją wywołaną karbonatyzacją otuliny betonowej oraz depasywującym działaniem jonów chlorkowych.

1. Przedmiot i zakres wytycznych 5

2. Terminy i definicje 5

3. Przyczyny niszczenia konstrukcji z betonu 7

4. Klasyfikacja agresywnych środowisk i oddziaływań niszczących 11

4.1. Klasyfikacje oddziaływań środowisk na zewnątrz obiektów 11

4.2. Oddziaływania chemiczne środowisk wewnątrz obiektów 13

5. Zasady i metody ochrony powierzchniowej betonu 14

6. Zasady doboru ochrony powierzchniowej betonu 17

6.1. Rodzaje i właściwości wyrobów stosowanych do ochrony powierzchniowej betonu 17

6.2. Wymagania dotycząc przydatności użytkowej wyrobów i systemów ochrony powierzchniowej betonu 22

6.3. Wykaz dokumentów niezbędnych przy doborze ochrony powierzchniowej 25

7. Zalecenia do wykonania oraz odbioru ochrony powierzchniowej betonu 29

7.1. Zasady odbiorów 29

7.2. Wymagania wykonawcze 30

7.3. Wykaz badań kontrolnych ochrony powierzchniowej betonu przy odbiorach przejściowych i końcowym 33

8. Normy i dokumenty związane 35