Szczegóły ebooka

Instalacje elektryczne na terenie budowy

Instalacje elektryczne na terenie budowy

Radosław Lenartowicz

Ebook

Poradnik zawiera podstawowe wymagania i zalecenia odnoszące się do bezpiecznego wykonywania robót elektromontażowych oraz eksploatacji urządzeń i instalacji elektrycznych na terenie budowy. Wymagania i zalecenia dotyczą urządzeń i instalacji elektrycznych używanych przy wznoszeniu obiektów budowlanych, w tym konstrukcji metalowych, przy ich przebudowie, rozbudowie i remoncie, przy pracach ziemnych i przy robotach rozbiórkowych. Opracowanie wykonano na podstawie wymagań przepisów, stanu instalacji elektrycznych na terenach budowy oraz przeprowadzonych badań skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i pożarowej na wybranych reprezentatywnych budowach w Krakowie i w Warszawie. Opisano metody zapobiegania porażeniu prądem, które mogą zaistnieć na terenie budowy podczas wykonywania prac elektromontażowych. Poradnik obejmuje swym zakresem: układy zasilania i rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy, urządzenia zasilające i odbiorcze stosowane w pracach elektromontażowych, środki ochrony od porażeń na terenie budowy, wymagania dotyczące oświetlenia terenu budowy, zasady ochrony odgromowej wznoszonych obiektów oraz maszyn budowlanych, zasady bezpiecznej eksploatacji instalacji i urządzeń na terenie budowy, a także wykaz aktualnych przepisów i norm oraz spis literatury.

Streszczenie 5

Summary 5

1. Wstęp 7

1.1. Wprowadzenie 7

1.2. Zakres opracowania 7

1.3. Terminologia 7

1.4. Najważniejsze oznaczenia i skróty 16

2. Organizacja bezpiecznej pracy 19

2.1. Obowiązki uczestników procesu budowlanego 19

2.2. Instrukcja bezpiecznego wykonywania prac 21

2.3. Strefy niebezpieczne 23

2.4. Ochrona przed wyładowaniami atmosferycznymi terenu budowy i wznoszonych obiektów 29

2.5. Zaplecza budowy. Kontenery biurowe i sanitarne 31

3. Systemy zasilania terenu budowy w energię elektryczną 32

3.1. Wprowadzenie 32

3.2. Układy zasilania 33

4. Rozdział energii elektrycznej na terenie budowy 57

4.1. Schematy zasilania i rozdziału energii elektrycznej 57

4.2. Zasady budowy sieci zasilających teren budowy 58

5. Ochrona przed porażeniami elektrycznymi na terenie budowy 67

5.1. Wprowadzenie 67

5.2. Zasady ochrony technicznej 67

5.3. Ochrona przed dotykiem bezpośrednim (ochrona podstawowa) 67

5.4. Ochrona przed dotykiem pośrednim (ochrona przy uszkodzeniu) 68

5.5. Ochrona przez zastosowanie bardzo niskiego napięcia 73

5.6. Środki ochrony uzupełniającej 73

5.7. System strefowej ochrony 74

6. Wymagania dotyczące uziemień i przewodów ochronnych 78

6.1. Wprowadzenie 78

6.2. Dopuszczalna wartość rezystancji uziemień odgromowych obiektów budowlanych 79

6.3. Rodzaje i zasady doboru uziomów 79

6.4. Wymagania dotyczące uziemień i przewodów ochronnych 80

7. Rozdzielnice budowlane 91

7.1. Przegląd stosowanych rozdzielnic budowlanych 91

7.2. Charakterystyka rozdzielnic budowlanych 97

8. Charakterystyka zalecanych do stosowania urządzeń ochronnych na terenie budowy 100

8.1. Urządzenia ochronne różnicowoprądowe 100

8.2. Instalacja szeregowa urządzeń ochronnych 102

8.3. System ochrony grupowej 103

8.4. Oznaczenia wyłączników różnicowoprądowych 103

8.5. Zasady stosowania urządzeń różnicowoprądowych o znamionowym prądzie różnicowym nie większym niż 30 mA 105

8.6. Wyłączniki instalacyjne nadprądowe 105

8.7. Zabezpieczenia z zastosowaniem bezpieczników 107

8.8. Praca w przestrzeniach ograniczonych powierzchniami przewodzącymi 108

9. Wymagania dotyczące oświetlenia terenu budowy 110

9.1. Aktualne wymagania dotyczące oświetlenia 110

9.2. Ogólne warunki oświetlenia 113

9.3. Oświetlenie terenu budowy i poszczególnych stanowisk roboczych 115

10. Eksploatacja urządzeń i instalacji elektroenergetycznych na terenie budowy 122

10.1. Wprowadzenie 122

10.2. Kontrole okresowe 123

10.3. Oświetlenie 124

Bibliografia 125

Akty prawne 125

  • Tytuł: Instalacje elektryczne na terenie budowy
  • Autor: Radosław Lenartowicz
  • ISBN: 978-83-249-8500-5, 9788324985005
  • Data wydania: 2021-12-22
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_2aoh
  • Wydawca: Instytut Techniki Budowlanej