Helion


Szczegóły ebooka

Badania odbiorcze i eksploatacyjne urządzeń i instalacji elektrycznych do 1 kV w budynkach

Badania odbiorcze i eksploatacyjne urządzeń i instalacji elektrycznych do 1 kV w budynkach


W części wstępnej publikacji przedstawiono ogólne zasady wykonywania badań instalacji elektrycznych, zasady doboru przyrządów oraz uwarunkowania techniczne dotyczące instalacji elektrycznych w budynkach. W kolejnym rozdziale opisano wymagania formalne dotyczące stosowanych przyrządów pomiarowych, zalecane postępowanie z posiadaną aparaturą pomiarową, terminy badań kontrolnych przyrządów pomiarowych oraz zakres odpowiedzialności osób za użytkowaną aparaturę pomiarową. W następnych rozdziałach podano wymagania techniczne odnoszące się do badań odbiorczych i eksploatacyjnych oraz procedury postępowania przy wykonywaniu takich pomiarów. W rozdziale 5 opisano szczegółowo poszczególne metody pomiarowe stosowane podczas badań instalacji urządzeń elektrycznych w budynkach, rozdział 6 zawiera warunki odbioru urządzeń i instalacji elektrycznych w budynkach, natomiast rozdział 7 – wykaz bibliografii. W końcowej części publikacji zamieszczono 9 załączników, które są bardzo pomocnymi materiałami technicznymi dla osób wykonujących badania urządzeń i instalacji elektrycznych w budynkach.

Streszczenie  5

Summary  5

1. Wstęp 7

2. Wymagania ogólne 8

2.1. Informacje podstawowe 8

2.2. Dobór przyrządów do badań 9

2.3. Kategorie pomiarowe 11

2.4. Uwarunkowania (układy sieci) 12

2.5. Wymagania techniczne 15

2.6. Zasady wykonywania pomiarów 15

3. Wymagania formalne 16

3.1. Wymagania stawiane elektrycznym przyrządom pomiarowym 16

3.2. Aparatura pomiarowa 19

3.3. Zalecane terminy kontroli przyrządów pomiarowych 20

3.4. Okresowe sprawdzenia przyrządów pomiarowych (wzorcowanie) 22

3.5. Odpowiedzialność za użytkowanie przyrządów pomiarowych 22

3.6. Odpowiedzialność za nieprzestrzeganie ustawy Prawo o miarach 22

3.7. Wymagania dla osób wykonujących pomiary 23

4. Badania urządzeń i instalacji elektrycznych 24

4.1. Badania odbiorcze 24

4.2. Oględziny instalacji elektrycznych 25

4.3. Zakres pomiarów i prób instalacji elektrycznych 28

4.4. Protokół z badań odbiorczych urządzeń i instalacji elektrycznych 29

4.5. Badania odbiorcze instalacji piorunochronnych w budynku 34

4.6. Badania odbiorcze urządzeń zasilających w energię elektryczną budynek lub obiekt budowlany 38

4.7. Procedura pomiarów odbiorczych 46

4.8. Badania eksploatacyjne okresowe instalacji i urządzeń elektrycznych 52

4.9. Procedura pomiarów eksploatacyjnych 59

5. Opis stosowanych metod pomiarowych 60

5.1. Pomiary ciągłości przewodów ochronnych (w tym głównych i dodatkowych połączeń wyrównawczych) 60

5.2. Pomiar rezystancji izolacji urządzeń i instalacji elektrycznych 66

5.3. Pomiar rezystancji / impedancji izolacji ścian i podłóg w pomieszczeniach budynków 74

5.4. Pomiar impedancji pętli zwarciowej w układzie sieci TN 81

5.5. Pomiar impedancji pętli zwarciowej w układzie sieci TT 93

5.6. Metoda badania samoczynnego wyłączania zasilania przy pojedynczym zwarciu z ziemią w układzie IT 97

5.7. Pomiar rezystancji uziemienia 98

5.8. Pomiar prądu zadziałania urządzeń różnicowoprądowych 106

5.9. Pomiar napięć dotyku i napięć rażenia 115

5.10. Pomiar wytrzymałości elektrycznej izolacji 120

5.11. Pomiary oświetlenia 124

5.12. Pomiary termowizyjne urządzeń i instalacji elektrycznych 133

5.13. Dodatkowe pomiary elektryczne 144

6. Odbiór urządzeń i instalacji elektrycznych w budynkach 149

6.1. Warunki odbioru robót budowlanych niezbędnych do wykonania instalacji elektrycznych w budynku 149

6.2. Warunki odbioru wykonanych instalacji elektrycznych 149

7. Bibliografia 156

8. Załączniki 161

Załącznik 1. Zbiorczy protokół sprawdzenia instalacji elektrycznych 161

Załącznik 2. Oględziny instalacji elektrycznych 162

Załącznik 3. Zakres oględzin instalacji elektrycznych 164

Załącznik 4. Odczytywanie charakterystyk czasowo-prądowych bezpieczników 171

Załącznik 5. Charakterystyki czasowo-prądowe wyłączników nadprądowych 173

Załącznik 6. Charakterystyki działania wyłączników różnicowoprądowych 178

Załącznik 7. Zalecane zakresy i okresy wykonywanych badań eksploatacyjnych instalacji i urządzeń elektrycznych o napięciu znamionowym do 1 kV w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej 185

Załącznik 8. Norma wieloarkuszowa PN-EN 61557  195

Załącznik 9. Raport z badania termowizyjnego 197