Helion


Szczegóły ebooka

Ocenianie wspierające w budowaniu jakości praktyki edukacyjnej szkoły

Ocenianie wspierające w budowaniu jakości praktyki edukacyjnej szkoły


Publikacja poświęcona jest zagadnieniu oceniania wspierającego, jego obecności we współczesnej dydaktyce i metodyce kształcenia, a także jego wielowymiarowym i zróżnicowanym aspektom oddziaływań, skupionym głównie na budowaniu jakości praktyki edukacyjnej szkoły. Problematyka oceny szkolnych osiągnięć ucznia, jak również pojęcie jakości szkoły należą do najbardziej istotnych zagadnień obecnych we współczesnych systemach edukacyjnych.

Ze Wstępu

Recenzowana rozprawa jest w pierwszej kolejności adresowana do szeroko rozumianego środowiska pedagogicznego, zaangażowanego w proces dydaktyczny i poszukującego twórczych rozwiązań. Jednakże ogólny charakter problemów w niej zawartych daleko prowadzi poza problematykę oceniania wspierającego i otwiera potrzebę dyskusji nad przemianami polskiej edukacji. Zatem zainteresowane winny być także inne środowiska: psychologowie, socjologowie, filozofowie, politycy.

Z recenzji prof. dr. Sławomira Sztobryna

Opracowanie stanowi ważny obszar refleksji o dużym znaczeniu dla teorii i praktyki pedagogicznej. Z tego względu warto, by publikacja została skierowana zarówno do nauczycieli akademickich, jak i edukatorów systemu doskonalenia zawodowego nauczycieli i kierowniczych kadr oświatowych w naszym kraju. Ważną rolę powinna również odegrać w przygotowaniu nauczycieli do zawodu – na podstawie książki można opracować kursy doskonalące nauczycieli i kadrę kierowniczą.

Z recenzji prof. dr hab. lnetty Nowosad

Wstęp 7

 

CZĘŚĆ I. TEORETYCZNE PODSTAWY PRACY                11

 

Rozdział 1. Zróżnicowane konteksty jakości szkoły – teoretyczny zarys problematyki    13

  1. Jakość szkoły – współczesne zakresy definicyjne i znaczeniowe    14
  2. Szkoła i jej jakość w aspekcie zmian polityki zarządzania oświatą   23
  3. Pomiar jakości pracy szkoły – mierzenie, diagnoza, ewaluacja       33

1.4. Planowanie systemu jakości szkoły      57

1.5. Ocenianie w kształtowaniu jakości szkoły           66

1.6. Podsumowanie         72

 

Rozdział 2. Ocenianie jako element praktyki edukacyjnej szkoły         75

2.1. Ocena i ocenianie w ujęciach definicyjnych      76

2.2. Cele i założenia procesu oceniania      82

2.3. Przedmiot oceny      100

2.4. Współczesne modele i systemy oceniania         109

2.5. Metodyka oceniania szkolnego            126

2.6. Podsumowanie         140

 

Rozdział 3. Perspektywa i warunki oceniania wspierającego                143

3.1. Przygotowanie do procesu oceniania wspierającego      144

3.2. Komunikowanie ocen w procesie edukacyjnym               155

3.3. Podsumowanie         169

 

CZĘŚĆ II. METODOLOGICZNE PODSTAWY PRACY     171

 

Rozdział 4. Założenia metodologiczne badań własnych          173

4.1. Ogólny zarys problematyki badawczej                173

4.2. Problemy i pytania badawcze               179

4.3. Metody i narzędzia badawcze               184

4.4. Przebieg badań        191

4.5. Charakterystyka badanych     192

4.6. Podsumowanie         194

 

CZĘŚĆ III. ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ     195

 

Rozdział 5. Ocenianie szkolne w perspektywie założeń oceniania wspierającego            197

5.1. Ocenianie w świadomości nauczycieli 197

   1. Wiedza i opinie nauczycieli na temat procesu oceniania szkolnego   198
   2. Nauczycielskie doświadczenia z dydaktycznej praktyki oceniania       204
   3. Ocenianie jako element relacji nauczycieli z uczniami          213

5.1.4. Ocenianie wspierające w opiniach nauczycieli      215

5.2. Ocenianie w recepcji uczniów              225

   1. Wiedza i opinie uczniów na temat procesu oceniania szkolnego        226
   2. Uczniowskie doświadczenia ze szkolnej praktyki oceniania  229
   3. Ocenianie jako element relacji uczniów z nauczycielami      235

5.2.4. Ocenianie wspierające w opiniach uczniów           238

5.3. Przebieg procesu oceniania w szkolnej praktyce edukacyjnej      247

5.4. Podsumowanie         256

 

Rozdział 6. Ocenianie wspierające w praktyce edukacyjnej wybranych szkół    265

6.1. Ocenianie w świadomości nauczycieli 267

   1. Różnice w wiedzy i opiniach nauczycieli na temat procesu oceniania szkolnego         267
   2. Różnice w nauczycielskich doświadczeniach z dydaktycznej praktyki oceniania           273
   3. Różnice w ocenianiu jako obszarze kształtowania relacji nauczycieli z uczniami           282
   4. Różnice w zakresie oceniania wspierającego w opiniach nauczycieli 284

6.2. Ocenianie w recepcji uczniów              295

   1. Różnice w wiedzy i opiniach uczniów na temat procesu oceniania szkolnego           296
   2. Różnice w uczniowskich doświadczeniach ze szkolnej praktyki oceniania      299
   3. Różnice w ocenianiu jako elemencie kształtowania relacji uczniów z nauczycielami 303
   4. Różnice w zakresie oceniania wspierającego w opiniach uczniów      305

6.3. Różnice w przebiegu procesu oceniania w szkolnej praktyce edukacyjnej                315

6.4. Podsumowanie         323

 

Rozdział 7. Ocenianie wspierające a dziedziny kształcenia szkolnego 327

 

Zakończenie      335

 

Bibliografia        341