Helion


Szczegóły ebooka

Bądź szybszy od śmierci. Studia z antropologii kultury

Bądź szybszy od śmierci. Studia z antropologii kultury


Fraza Limy – „bądź szybszy od śmierci” – oddaje w metaforyczny sposób jeden z podstawowych tematów, łączących kolejne rozdziały prezentowanych rozważań. Tematem tym jest idea totalnej egzystencji podmiotu, spajającego w wyobraźni heterotopiczną rzeczywistość, obejmującą życie i śmierć jako dokonującą się w nieograniczonym, nieliniowym czasie projekcję „cogito marzyciela”. Zasada „bądź szybszy od śmierci” oznacza w konsekwencji pragnienie upodmiotowienia wszelkich dostępnych kreacyjnej wyobraźni reprezentacji bytu, pojmowalnego jako „świat zadany” człowiekowi, by nie tylko rozpoznawał „dane” sobie, ograniczające „miejsce”, ale „miejsce” to otwierał, dokonując nieskończenie zróżnicowanych gestów transcendencji i transgresji.

Wstęp
Rozdział 1: „Ten, który umknął”. Obraz Narcyza w poemacie José Lezamy Limy Muerte de Narciso (1937)
Rozdział 2: Śpiący Orfeusz (Recepcja mitu orfickiego w poemacie Czesława Miłosza Orfeusz i Eurydyka)
Rozdział 3: „I odtąd wzgórze w krainie Moria stanie się oczekiwaniem” (O trzeciej części Tryptyku rzymskiego Jana Pawła II)
Rozdział 4: Postać św. Franciszka w malarstwie El Greca
Rozdział 5: „Kim więc jest Ty?”. Poetyka dialogu w hermeneutyce Hansa Georga Gadamera
Rozdział 6: Drzewa ze światła i wilki. Magiczny egzystencjalizm w fabułach J.R.R. Tolkiena
Rozdział 7: „Świat zadany” w literackiej i filmowej kosmologii Jacka Dukaja i Tomasza Bagińskiego
Rozdział 8: Metafory kosmosu
Rozdział 9: „Milcząca wiedza”
Bibliografia
Nota bibliograficzna