Szczegóły ebooka

Algorytmy słowotwórczego parafrazowania

Algorytmy słowotwórczego parafrazowania

Anna Obrębska

Ebook

Prezentowana publikacja została podporządkowana kilku celom badawczym. Pierwszy z nich to zbadanie komunikacyjnej akceptowalności poszczególnych typów słowotwórczych parafraz w języku polskim. Drugim z celów było ukazanie przemian, jakie dokonują się w układach predykatowo-argumentowych w procesie derywacji i wzajemnych zależności, jakie występują pomiędzy elementami predykatowo-argumentowej struktury komunikatu w derywacie, jak i też w jego słowotwórczej parafrazie. Kolejnym celem było odnalezienie algorytmów automatycznego parafrazowania tekstu przy użyciu morfemów słowotwórczych. Każdy rodzaj komunikacyjnie akceptowalnej parafrazy słowotwórczej został opatrzony mechanizmem parafrazowania, który jednocześnie stanowi schematyczny algorytm automatycznego parafrazowania tekstu.

Książka ma za zadanie ukazywać możliwości i ograniczenia w zakresie komputerowego parafrazowania tekstów języka naturalnego. Ze względu na istnienie bardzo dużej ilości sposobów tworzenia parafraz przedmiotem zainteresowania stały się w tej pracy jedynie mechanizmy parafrazowania słowotwórczego. Monografia jest osadzona w metodologii gramatyki komunikacyjnej, której zasadnicze założenia zostały przedstawione w początkowej części publikacji.

I. Cele i metodologia

II. Sztuczna inteligencja i lingwistyka komputerowa

III. Gramatyka komunikacyjna

IV. Zastosowania gramatyki komunikacyjnej w lingwistyce komputerowej

V. Definicje i typologie parafraz

VI. Typologia słowotwórczych parafraz z w języku polskim

VII. Parafrazowanie poprzez werbalizację

VIII. Parafrazowanie poprzez adiektywizację

IX. Parafrazowanie poprzez substantywizację

X. Parafrazowanie poprzez adwerbializację

Podsumowanie

Bibliografia

Indeks parafraz słowotwórczych

  • Tytuł: Algorytmy słowotwórczego parafrazowania
  • Autor: Anna Obrębska
  • ISBN: 978-83-65237-66-8, 9788365237668
  • Data wydania: 2021-12-31
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_2b2k
  • Wydawca: PRIMUM VERBUM