Szczegóły ebooka

Tematyka żydowska na łamach polskojęzycznych dzienników łódzkich okresu międzywojennego

Tematyka żydowska na łamach polskojęzycznych dzienników łódzkich okresu międzywojennego

Miłosz Hrycek

Ebook

Miłosz Hrycek w swojej publikacji przybliża kulturę żydowską, utrwaloną na łamach łódzkich dzienników okresu międzywojennego. Przedmiotem opisu stały się żydowskie zwyczaje i obrzędy, rola Żydów w życiu Łodzi, ale też postawy antysemityzmu. Autor charakteryzuje także początki prasy łódzkiej i warunki jej rozwoju po odzyskaniu niepodległości.

***

Śmiało można postawić tezę, że stosunki narodowościowe przedwojennej Łodzi znajdowały odzwierciedlenie i odbicie w łódzkich dziennikach tego okresu. Specyfika społeczno-narodowa przekładała się na wydawane w Łodzi dzienniki. Żydzi czytali prasę w języku polskim. Trzeba jednak przyznać, że w Polsce stanowili oni odrębną grupę kulturową. Wyróżniali się często wyglądem zewnętrznym, kulturą, tradycją, strukturą zawodową i – przede wszystkim – religią. Stanowili oni często zamkniętą grupę, odizolowaną od pozostałej części społeczeństwa polskiego. Wywoływało to zainteresowanie, ale i powstanie mitów i nieprawdziwych wyobrażeń, prowadzących do stereotypowego postrzegania tej mniejszości, które w narodzie polskim mocno się zakorzeniły. Ogląd ten często niósł pejoratywne skojarzenia. Przez pryzmat mniejszości żydowskiej postrzegano pozostałe mniejszości zamieszkujące granice Polski. Na kształtowanie opinii publicznej duży wpływ miała prasa jako jeden z elementów komunikacji społecznej, często utrwalając istniejące już stereotypy. (fragment)

Wykaz skrótów
Wstęp
Rozdział I. Polskojęzyczne dzienniki łódzkie w okresie międzywojennym
1.1. Początki prasy w Łodzi
1.2. Warunki rozwoju prasy po odzyskaniu niepodległości
1.3. Koncern Republiki
1.4. Koncern Jana Stypułkowskiego i „Straż Polska”
1.5. „Głos Polski”, „Kurier Wieczorny” i „Głos Poranny”
1.6. Krótki żywot „Dziennika Łódzkiego”
1.7. Prorządowe „Hasło Łódzkie”
1.8. „Rozwój”
Rozdział II. Kultura i tradycja żydowska na łamach łódzkich dzienników
2.1. Chrzty i zmiana wiary
2.2. Obrzezanie
2.3. Śluby
2.4. Pogrzeby i wykorzystywanie zwłok do celów naukowych
2.5. Ubój rytualny
2.6. Zmiana nazwisk
2.7. Język
2.8. Szabas i święta żydowskie
2.9. Ubiór
Rozdział III. Razem czy osobno? Problem wspólnej egzystencji
3.1. Umiejscowienie prawne Żydów
3.1.1. Regulacje prawne w stosunku do mniejszości żydowskiej
3.1.2. W walce o kształt państwa
3.2. Antysemityzm o podłożu ekonomicznym
3.2.1. Uwarunkowania ekonomiczne
3.2.2. Bojkot ekonomiczny – demolowanie sklepów żydowskich
3.3. Stosunek wobec mniejszości żydowskiej. Przykłady agresji
3.3.1. Śmierć Stanisława Wacławskiego. Zamieszki na uczelniach
3.3.2. Getto ławkowe, numerus nullus, numerus clausus w szkolnictwie
3.3.3. Numerus clausus w adwokaturze, medycynie i innych organizacjach i stowarzyszeniach
3.3.4. Zagrożenie ze strony żydowskiej. Obrażanie kraju i wiary
3.3.5. Wspólne relacje
3.3.6. Obrona Żydów przed atakami
Rozdział IV. Antysemityzm – mit czy prawda? Prasa łódzka a stereotyp Żyda
4.1. Stosunki panujące w prasie łódzkiej. Antysemityzm i wątek narodowy
4.2. Trudne początki
4.3. Antysemityzm gospodarczy
4.4. Rola prasy narodowej
4.4.1. Zagrożenie ze strony żydowskiej
4.4.2. Propozycje rozwiązania sprawy żydowskiej przez prasę narodową
4.5. Pozostałe łódzkie dzienniki
4.6. Wizerunek Żyda
4.7. Dzienniki o zasłużonych Żydach
4.8. Publicystyka a sprawa żydowska
Rozdział V. Żydzi w życiu społecznym i gospodarczym miasta i państwa
5.1. Żydzi a państwo polskie
5.2. Informacje o antypolskich postawach Żydów
5.3. Zapewnienia o lojalności wobec kraju
5.4. Rola Żydów w życiu Łodzi
Zakończenie
Aneks (rysunki satyryczne)
Bibliografia

  • Tytuł: Tematyka żydowska na łamach polskojęzycznych dzienników łódzkich okresu międzywojennego
  • Autor: Miłosz Hrycek
  • ISBN: 978-83-65237-87-3, 9788365237873
  • Data wydania: 2021-12-31
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_2b2l
  • Wydawca: PRIMUM VERBUM