Helion


Szczegóły ebooka

Determinanty jakości pracy przewodnickiej

Determinanty jakości pracy przewodnickiej


Monografia jest rezultatem wiedzy i doświadczeń zdobytych podczas pięciu ogólnopolskich konferencji naukowo-turystycznych odbywających się w interdyscyplinarnej formule. Dotyczy aktualnych i istotnych zagadnień związanych z pracą przewodników turystycznych stanowiącą ważny element obsługi ruchu turystycznego. Opracowanie opiera się na bogatym zapleczu literaturowym i źródłowym, a prezentowane w nim zagadnienia opatrzono bogatą szatą graficzną. Ma ono charakter teoretyczny, empiryczny i aplikacyjny. Zaprezentowane w nim wnioski mogą być użyteczne zarówno dla przewodników turystycznych i organizatorów imprez turystycznych, będąc cenną wskazówką przy projektowaniu imprez turystycznych, jak i dla organizacji turystycznych oraz władz lokalnych, dla których mogą stanowić materiał ilustrujący możliwości wykorzystania wiedzy krajoznawczej przewodników turystycznych. Ze względu na swój kompleksowy charakter monografia z pewnością będzie się pozytywnie wyróżniać na rynku wydawniczym, na którym brakuje tego typu opracowań.

Wprowadzenie 7
Część 1. Turysta – aktualne trendy i nowe koncepcje / Tourist – current trends and new concepts 11
1. Cechy ekoturystyki w świetle badań literaturowych / Ecotourism characteristics – a literature review (Katarzyna Barwicka) 13
2. Rola przedstawicielstw regionalnych Komisji Europejskiej oraz punktów informacyjnych Unii Europejskiej w kształtowaniu wiedzy o UE wśród obywateli państw członkowskich / The role of regional representations of the European Commission and European Union information points in shaping knowledge about the EU among citizens of the member states (Aleksandra Klimczyk) 19
3. Historia dolnośląskiego leśnictwa. Wybór / History of forestry in Lower Silesia. Selection (Wojciech Mazur) 29
4. Znajomość uwarunkowań kulturowych w doskonaleniu jakości pracy przewodnickiej / Knowledge of cultural conditions in improving the quality of guiding work (Danuta Lesiów, Tomasz Lesiów) 43
5. Aktywność fundacji „Poland helps Poland” oraz akcja „Mogiłę Pradziada ocal od zapomnienia” w kontekście turystyki wolontariuszy / Activity of the “Poland helps Poland” foundation and the action “Save the Great-grandfather’s grave from oblivion” in the context of volunteer tourism (Maciej Oziembłowski, Beata Oziembłowska) 53
Część 2. Wpływ postępu w zakresie wiedzy o żywieniu i żywności na turystykę / Impact of progress within nutrition knowledge and food on tourism 65
6. Naturalne a syntetyczne barwniki w żywności oferowanej turystom / Natural and syntetic dyes in food offered to tourists (Sylwia Przybylska, Piotr Przybylski) 67
7. Przyprawy jako kulinarne pamiątki destynacji turystycznych / Spices as culinary souvenirs of tourist destinations (Maria Śmiechowska) 83
8. Wybrane systemy żywności regionalnej i tradycyjnej w kontekście turystyki / Selected regional and traditional food systems in the context of tourism (Maciej Oziembłowski, Anna Marietta Salejda) 98
9. Gastronomia uliczna w Polsce / Street food in Poland (Ewa Czarniecka-Skubina, Michał Wiatrowski) 112
10. Podróż po zdrowie, czyli o popularności diet w turystyce zdrowotnej / A voyage to health, or the popularity of diets in health tourism (Zuzanna Goluch) 120
Część 3. Turystyka osób o specjalnych potrzebach psychofizycznych / Tourism of people with special psychophysical needs 129
11. Badania efektów uprawiania turystyki senioralnej i turystyki dla niepełnosprawnych / Research on the effects of senior and disabled tourism (Stanisław Francuz) 131
12. Widoki zapierające dech w piersiach, czyli pierwsza pomoc turyście w wybranych stanach zagrożenia życia / Breathtaking views – first aid to tourists in certain life-threatening situations (Jarosław Sowizdraniuk) 141
Część 4. Wiedza o obiektach i trasach turystycznych / Knowledge about tourist facilities and routes 151
13. Koncepcja produktu turystycznego „Szlak Księgi Henrykowskiej” / Conception of the tourist product „The Trail of Henryków Book” (Jerzy Organiściak) 153
14. Atrakcje turystyczne i ciekawostki na Szlaku Piastowskim / Tourist attractions and attractions on the Piast Route (Andrzej Matysiak) 172
15. Alpy widziane ze Śnieżnika / Alps seen from Śnieżnik (Witold Papierniak, Krzysztof Strasburger) 179
16. Architektura i sztuka protestancka na Śląsku jako znaczący czynnik wyróżniający region / Protestant architecture and art in Silesia as a significant factor distinguishing the region (Witold Hermaszewski)  189
17. Barokizacja kościołów gotyckich na Dolnym Śląsku / Baroqueization of gothic churches in Lower Silesia (Edmund Całus)  202
18. Historyczna ziemia przemyska jako transgraniczny produkt turystyczno-edukacyjny / Historical Przemyśl land as a cross-border tourist and educational product (Maciej Oziembłowski, Beata Oziembłowska) 214
Zakończenie  225
Literatura 227
Spis rysunków 244
Spis fotografii 245
Spis map  247
Spis tabel 248
Summary 249