Helion


Szczegóły ebooka

Złożone systemy ocieplania ścian zewnętrznych budynków (ETICS) z zastosowaniem styropianu lub wełny mineralnej i wypraw tynkarskich

Złożone systemy ocieplania ścian zewnętrznych budynków (ETICS) z zastosowaniem styropianu lub wełny mineralnej i wypraw tynkarskich


Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonania i odbioru robót dotyczących złożonych systemów ocieplania ścian zewnętrznych budynków, w tym ścian wcześniej już ocieplonych, z zastosowaniem styropianu (EPS) lub wełny mineralnej (WM) jako materiału termoizolacyjnego oraz cienkowarstwowych wypraw tynkarskich, zwanych systemami ETICS (z ang. External Thermal Insulation Composite Systems).

Zakres opracowania obejmuje: podstawowe wymagania materiałowe, wymagania dotyczące podłoży, sposoby przygotowania podłoży, zasady wykonywania ocieplenia oraz zasady kontroli wykonania i odbioru robót ociepleniowych.

Niniejsze warunki techniczne nie dotyczą robót związanych z montażem rusztowań, pomostów roboczych i innych pomocniczych urządzeń budowlanych. Roboty ociepleniowe objęte niniejszym opracowaniem powinny być wykonywane przez profesjonalne, przeszkolone brygady robocze.

Przedmowa 5

1. Wstęp 7

1.1. Przedmiot i zakres stosowania 7

1.2. Terminy i definicje 7

1.3. Podział systemów ETICS z uwagi na sposób mocowania 9

2. Dokumentacja 9

2.1. Wymagania ogólne 9

2.2. Projekt budowlany i projekt wykonawczy 10

2.3. Dokumentacja powykonawcza 13

3. Materiały 13

4. Podłoża 15

4.1. Rodzaje podłoży 15

4.2. Wymagania dotyczące podłoża 15

5. Wykonywanie ocieplenia 17

5.1. Wymagania ogólne 17

5.2. Przystąpienie do robót ociepleniowych 17

5.3. Wykonywanie robót ociepleniowych 18

5.4. Docieplenie na ocieplenie 19

5.5. Docieplenie ścian trójwarstwowych 20

6. Kontrola wykonania ocieplenia 21

6.1. Zakres kontroli 21

6.2. Kontrola podłoża 21

6.3. Kontrola materiałów 21

6.4. Kontrola międzyoperacyjna 22

6.5. Kontrola końcowa 24

7. Odbiór robót 25

Bibliografia 26