Szczegóły ebooka

Współczesne dylematy zarządzania dokonaniami i controllingu

Współczesne dylematy zarządzania dokonaniami i controllingu

Piotr Bednarek

Ebook

Książka przybliża aktualne dylematy zarządzania dokonaniami i controllingu, które pojawiają się na gruncie nauki i praktyki gospodarczej. W rozdziałach monografii przedstawiono rozważania teoretyczne oraz doświadczenia wielu organizacji (m.in. przedsiębiorstw produkcyjnych, banków, szpitali, niepublicznych spółek prowadzących działalność rolniczą oraz jednostek organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe) dotyczące sposobów adaptacji systemów controllingu i zarządzania dokonaniami do zmian zachodzących w otoczeniu organizacji. Książka omawia dylematy związane z wdrażaniem controllingu w organizacjach niezarobkowych, implementacją koncepcji szczupłej rachunkowości w przedsiębiorstwach i z kryzysem wywołanym przez pandemię Covid-19.

Wstęp 9

1. Zarządzanie dokonaniami a controlling (Edward Nowak) 13

1.1. Wprowadzenie 13

1.2. Dokonania jako przedmiot sterowania menedżerskiego 14

1.3. Controlling 15

1.4. Zarządzanie dokonaniami 17

1.5. Porównawcza analiza koncepcji controllingu oraz zarządzania dokonaniami 18

1.6. Podsumowanie 20

Literatura 20

2. Zróżnicowane metody wyceny i prezentacji aktywów biologicznych publicznych i niepublicznych spółek prowadzących działalność rolniczą (Halina Buk, Karolina Pasula) 22

2.1. Wprowadzenie 22

2.2. Kwalifikacja i systematyka aktywów biologicznych 23

2.3. Przegląd metod wyceny aktywów biologicznych – inwentarza żywego i aktywów roślinnych 25

2.4. Prezentacja i ujawnianie informacji o aktywach biologicznych w sprawozdaniach finansowych przedsiębiorstw rolnych według różnych regulacji rachunkowości 26

2.5. Praktyczna weryfikacja ujawniania informacji o aktywach biologicznych przez przedsiębiorstwa rolne stosujące ustawę o rachunkowości 28

2.6. Modele wyceny aktywów biologicznych przez jednostki stosujące MSR/MSSF 30

2.7. Podsumowanie 32

Literatura 33

3. Standaryzacja kosztów pracy w organizacji w świetle pomiaru indywidualnej produktywności pracy zatrudnionych (Marcin Jędrzejczyk, Jurij Renkas) 34

3.1. Wprowadzenie 34

3.2. Termodynamiczna natura kapitału i podstawowe kategorie ekonomiczne 35

3.3. Indywidualna produktywność pracy w konstrukcji taryfikatora płacowego w organizacji 38

3.4. Krytyka płacy minimalnej w kontekście makroekonomicznej produktywności pracy 42

3.5. Podsumowanie 43

Literatura 43

4. Wynik podatkowy jako miara dokonań finansowych przedsiębiorstwa (Michał Poszwa) 45

4.1. Wprowadzenie 45

4.2. Istota i determinanty ustalania wyniku podatkowego 46

4.3. Przychody podatkowe jako element wyniku podatkowego 48

4.4. Koszty uzyskania przychodów jako element wyniku podatkowego 49

4.5. Rachunek wyniku podatkowego 51

4.6. Podsumowanie 54

Literatura 55

5. Efekty analizy kosztów jakości w strategii przedsiębiorstw produkcyjnych

– ewaluacja w sektorze maszyn rolniczych (Bogdan Nogalski, Przemysław Niewiadomski) 57

5.1. Wprowadzenie 57

5.2. Rachunek kosztów jakości – punkt wyjścia 59

5.3. Materiał i metoda 60

5.4. Wyniki badań własnych 64

5.5. Dyskusja i rekomendacje 69

5.6. Podsumowanie 71

Literatura 72

6. Analiza działań stymulująca wzrost wartości przedsiębiorstwa (Mariola Kotłowska) 75

6.1. Wprowadzenie 75

6.2. Stymulowanie wzrostu wartości przedsiębiorstwa 76

6.3. Istota rachunku kosztów działań i budżetowania kosztów działań 77

6.4. Wykorzystania analizy działań w stymulowaniu wzrostu wartości przedsiębiorstwa 80

6.5. Podsumowanie 83

Literatura 84

7. Budżetowanie w podmiocie leczniczym na przykładzie 4. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu (Wojciech Tański, Natalia Stachurska) 85

7.1. Wprowadzenie 85

7.2. Podmioty budżetowania 87

7.3. Metoda budżetowania 88

7.4. Przykład budżetu dla określonych OPK 90

7.5. Kontrola budżetów 93

7.6. Podsumowanie 93

Literatura 94

8. Raportowanie przyrostowe w aspekcie lean accounting przedsiębiorstwa (Dorota Kużdowicz, Paweł Kużdowicz) 96

8.1. Wprowadzenie 96

8.2. Geneza lean accounting 97

8.3. Przetwarzanie informacji w organizacji 98

8.4. Zapotrzebowanie na informacje 99

8.5. Tworzenie raportów 100

8.6. Metoda 102

8.6.1 Model synchronizacji przepływu strumieni ilościowych i wartościowych 102

8.6.2 Koncepcja raportowania przyrostowego 103

8.6.3 Przykład 105

8.7. Podsumowanie 108

Literatura 108

9. Controlling projektów (Hanna Ewa Voy) 110

9.1. Wprowadzenie 110

9.2. Istota projektu i zarządzania projektami 110

9.3. Specyfika controllingu projektów 112

9.4. Strategiczny i operacyjny controlling projektu 116

9.5. Instrumenty controllingu projektów 117

9.6. Podsumowanie 121

Literatura 121

10. Controlling w Lasach Państwowych (Beata Sadowska) 124

10.1. Wprowadzenie 124

10.2. Lasy Państwowe i gospodarka leśna w Polsce 125

10.3. Istota i miejsce controllingu w jednostce gospodarczej w świetle literatury przedmiotu 126

10.4. Proces wdrażania controllingu w jednostkach organizacyjnych (nadleśnictwach) Lasów Państwowych – dyskusja i wnioski 128

10.5. Podsumowanie 130

Literatura 131

11. Działania podejmowane przez banki w obliczu kryzysu wywołanego przez pandemię COVID-19 (Małgorzata Białas) 133

11.1. Wprowadzenie 133

11.2. Istota kryzysu i sytuacji kryzysowej 133

11.2.1 Pojęcie kryzysu 133

11.2.2 Pojęcie i przyczyny sytuacji kryzysowej 135

11.3. Zmiana warunków gospodarowania w wyniku pandemii COVID-19 137

11.4. Reakcja banków działających w Polsce na sytuację kryzysową wywołaną przez pandemię COVID-19 139

11.5. Podsumowanie 143

Literatura 144

12. Controllingowa orientacja na pacjenta opieki zdrowotnej w okresie pandemii

COVID-19 (Ryszard Orliński) 145

12.1. Wprowadzenie 145

12.2. Zarządzanie opieką zdrowotną w pandemii 146

12.3. Orientacja na klienta (pacjenta) w pandemii 150

12.4. Podsumowanie 152

Literatura 152

13. Ocena płynności finansowej przedsiębiorstw produkujących konstrukcje budowlane w okresie pandemii COVID-19 (Krzysztof Konstantyn) 154

13.1. Wprowadzenie 154

13.2. Istota płynności finansowej 155

13.3. Metody analizy finansowej 156

13.4. Przeprowadzenie analizy płynności finansowej w czasie pandemii COVID-19 158

13.5. Podsumowanie 162

Literatura 163

Zakończenie 164

Spis rysunków i tabel 167

Summary 169

  • Tytuł: Współczesne dylematy zarządzania dokonaniami i controllingu
  • Autor: Piotr Bednarek
  • ISBN: 978-83-7695-901-6, 9788376959016
  • Data wydania: 2022-01-24
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_2boj
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu