Szczegóły ebooka

Opanuj cukrzycę. Jak za pomocą diety roślinnej wyeliminować insulinooporność i kontrolować różne typy cukrzycy

Opanuj cukrzycę. Jak za pomocą diety roślinnej wyeliminować insulinooporność i kontrolować różne typy cukrzycy

Cyrus Khambatta, Robby Barbaro

Ebook

Przełomowy sposób opanowania cukrzycy.

Autorzy opracowali metodę, która może pomóc zwalczyć insulinooporność przy jednoczesnej poprawie ogólnego stanu zdrowia. Pokazują, jak spożywać duże ilości pełnowartościowych produktów bogatych w węglowodany, obniżając przy tym poziom glukozy we krwi. Udzielają również porad dotyczących przerywanego postu i codziennych ćwiczeń oraz wskazówek odnoszących się do jedzenia w trudnych sytuacjach, takich jak posiłki w restauracji czy rodzinne obiady.

Dzięki tym sposobom, a także ponad trzydziestu pysznym, sycącym i bogatym w składniki odżywcze przepisom, książka ta pomoże Ci zmaksymalizować wrażliwość na insulinę, osiągnąć idealną wagę ciała, poprawić zdrowie układu trawiennego, prowadzić aktywny tryb życia i poczuć się najlepiej od lat.

 • Okładka
 • Strona tytułowa
 • Spis treści
 • Przed­mowa
 • Ta książka może ura­to­wać ci życie
  • Do czy­tel­ni­ków
  • TA KSIĄŻKA MOŻE URA­TO­WAĆ CI ŻYCIE
  • Nowe podej­ście do zro­zu­mie­nia i opa­no­wa­nia cukrzycy
  • Metoda <em>Maste­ring Dia­be­tes</em>
 • Metoda <em>Maste­ring Dia­be­tes</em>
  • Etap 1: Opra­co­wa­nie sku­tecz­nego planu
  • Etap 2: Zmiana tylko jed­nego posiłku za jed­nym zama­chem
  • Krok 3: Sto­so­wa­nie okre­so­wych gło­dó­wek w celu schud­nię­cia i mak­sy­ma­li­za­cji wraż­li­wo­ści na insu­linę
  • Krok 4: Ćwi­cze­nia dla odwró­ce­nia opor­no­ści na insu­linę
  • Krok 5: Kon­trola stylu życia
  • Co jest dla wszyst­kich, tak naprawdę jest dla nikogo
  • Poznaj swo­ich instruk­to­rów
  • Cukrzyca to ty
 • Co tak naprawdę jest przy­czyną insu­li­no­opor­no­ści?
  • Twój lekarz nie uczył się na stu­diach żywie­nia
  • Model cukrzycy oparty na zna­cze­niu węglo­wo­da­nów
  • Bio­lo­gia czło­wieka
  • Omó­wie­nie krok po kroku rela­cji tłuszczinsu­lina
  • Insu­li­no­opor­ność w cukrzycy typu 1 i typu 1,5
  • Warto zapa­mię­tać
 • Tłuszcz tłusz­czowi nie­równy
  • 1. Tłusz­cze trans
  • 2. Nasy­cone kwasy tłusz­czowe
  • 3. Nie­na­sy­cone kwasy tłusz­czowe
  • Warto zapa­mię­tać
 • Współ­wi­no­wajcy  pro­dukty pocho­dze­nia zwie­rzę­cego
  • Co wynika z wiel­ko­ska­lo­wych badań
  • Czy jedze­nie jajek jest bez­pieczne?
  • Co wła­ści­wie jest w pro­duk­tach zwie­rzę­cych, które jesz?
  • Jak mięso i nabiał wpły­wają na ryzyko cukrzycy auto­im­mu­no­lo­gicz­nej
  • Jak białko pocho­dze­nia zwie­rzę­cego wpływa na ryzyko przed­wcze­snej śmierci
  • Jak ryby pod­no­szą ryzyko wystą­pie­nia cukrzycy
  • Warto zapa­mię­tać
 • Mistrz(yni) węglo­wo­da­nów
  • Roz­kła­damy węglo­wo­dany na kawałki
  • Krok 1: Wątroba powoli wchła­nia glu­kozę
  • Krok 2: Wątroba spala glu­kozę
  • Krok 3: Wątroba maga­zy­nuje glu­kozę w postaci gli­ko­genu
  • Krok 4: Mię­śnie prze­cho­wują glu­kozę jako gli­ko­gen
  • Warto zapa­mię­tać
 • Dieta keto­ge­niczna a nisko­tłusz­czowa dieta oparta na nie­prze­two­rzo­nych pro­duk­tach roślin­nych  porów­na­nie wyni­ków krótko- i dłu­go­ter­mi­no­wych
  • Diety keto­ge­niczne w per­spek­ty­wie dłu­go­ter­mi­no­wej  mniej opty­mi­styczne dane
  • Diety keto­ge­niczne mię­sne kon­tra roślinne
  • A teraz dobra wia­do­mość
  • Nisko­tłusz­czowa dieta oparta na rośli­nach a cho­roby serca
  • Warto zapa­mię­tać
 • Jak zacząć z metodą <em>Maste­ring Dia­be­tes</em>
  • Pierw­sze 30 dni
  • Jak popraw­nie zin­ter­pre­to­wać stę­że­nie hemo­glo­biny gli­ko­wa­nej
  • Nowa dieta: zie­lone, żółte i czer­wone świa­tło
  • Napoje z zie­lo­nym, żół­tym i czer­wo­nym świa­tłem
  • Napoje z zie­lo­nym świa­tłem
  • Ile można jeść?
  • Rola nie­zbęd­nych nie­na­sy­co­nych kwa­sów tłusz­czo­wych
  • A co z wita­mi­nami roz­pusz­czal­nymi w tłusz­czach?
  • Nie trać z oczu peł­nego obrazu
  • Warto zapa­mię­tać
 • Poznaj swoje nowe potrzeby: dia­gno­styczne bada­nia krwi i zaży­wa­nie leków doust­nych
  • Bada­nia labo­ra­to­ryjne krwi
  • Leki prze­ciw­cu­krzy­cowe od pod­szewki
  • Drzewo decy­zyjne
  • Prze­gląd leków prze­ciw­cu­krzy­co­wych (zaży­wa­nych doust­nie i wstrzy­ki­wa­nych)
  • Jak bez­piecz­nie ogra­ni­czyć przyj­mo­wa­nie leków prze­ciw­cu­krzy­co­wych?
  • Zmiana stylu życia zamiast sto­so­wa­nia leków
 • Dobry począ­tek: śnia­da­nie
  • Roz­wiąż test na temat insu­li­no­opor­no­ści
  • Ide­alna opcja śnia­da­niowa nr 1: miska owo­ców posy­pa­nych mie­lo­nymi nasio­nami chia bądź lnu
  • Ide­alna opcja śnia­da­niowa nr 2: skon­cen­truj się na błon­niku i gęsto­ści skład­ni­ków odżyw­czych
  • Dodaj roślin lecz­ni­czych do śnia­da­nia
  • A co z glu­te­nem?
  • A co z napo­jami kofe­ino­wymi?
  • A co z kok­taj­lami (<em>smo­oth</em><em>ies</em>)?
  • Roz­wią­zy­wa­nie pro­ble­mów z wysoką gli­ke­mią przed śnia­da­niem i po nim
 • Nabie­ramy roz­pędu: lunch
  • Sekrety gęsto­ści kalo­rycz­nej: życie do syta
  • Jesz wię­cej, a ważysz mniej
  • Co tak naprawdę spra­wia, że czu­jesz sytość?
  • Kom­po­no­wa­nie ide­al­nego lun­chu
  • Łatwe przy­go­to­wy­wa­nie jedze­nia: goto­wa­nie na póź­niej, pla­no­wa­nie posił­ków i zakupy spo­żyw­cze
  • Pla­no­wa­nie posił­ków
  • Jak osią­gnąć mistrzo­stwo w zaku­pach spo­żyw­czych
  • Warto zapa­mię­tać
  • Skąd wie­dzieć, kiedy nad­szedł czas, by ruszyć dalej?
 • Wyra­bia­nie nawy­ków: kola­cja
  • Zmę­cze­nie decy­zyjne
  • Jedze­nie w restau­ra­cjach i kawiar­niach
  • Jak sobie radzić na przy­ję­ciach?
  • Jak sobie radzić z prze­słu­cha­niem?
  • Skąd wie­dzieć, kiedy przejść do następ­nego etapu: gło­dó­wek
 • Gło­dówki W CELU zwięk­sze­nia wraż­li­wo­ści na insu­linę i utraty wagi
  • Dla­czego gło­dówka działa?
  • Wybierz swoją szybką ścieżkę
  • Skąd wie­dzieć, kiedy można przejść dalej?
 • Ćwi­cze­nia W CELU zmak­sy­ma­li­zo­wa­nia wraż­li­wo­ści na insu­linę
  • Mito­chon­dria: komór­kowe elek­trow­nie
  • Dys­funk­cyjne mito­chon­dria a insu­li­no­opor­ność: jajko czy kura?
  • Ćwi­cze­nia a insu­lina
  • Jak zacząć się ruszać
  • Kon­tro­lo­wa­nie poziomu glu­kozy we krwi przed ćwi­cze­niami, w trak­cie i po
  • Ćwi­cze­nia nie zastą­pią diety boga­tej w skład­niki odżyw­cze
  • Jak poznać, że dys­po­nu­jesz opty­mal­nym zesta­wem narzę­dzi zwięk­sza­ją­cych wraż­li­wość na insu­linę?
 • Plany posił­ków i prze­pisy
  • Metody goto­wa­nia bez oleju
  • Stir-fry bez oleju
  • Pie­cze­nie
  • Sprzęt do goto­wa­nia
  • Stra­te­gie goto­wa­nia oszczę­dza­jące czas i zdro­wie
  • Pro­fil odżyw­czy
  • Plan posił­ków klu­czem do suk­cesu
 • PRZE­PISY
  • ŚNIA­DA­NIE
  • LUNCH
  • KOLA­CJA
 • Ozna­cza­nie poziomu pep­tydu C
  • Jak spraw­dzić pep­tyd C?
  • Inter­pre­ta­cja wyni­ków testu na pep­tyd C
 • Kom­pletna lista pro­duk­tów spo­żyw­czych z zie­lo­nym świa­tłem
  • Lista pro­duk­tów z zie­lo­nym świa­tłem
 • Przy­kła­dowe drzewa decy­zyjne
  • Przy­kła­dowe drzewo decy­zyjne: cukrzyca insu­li­no­za­leżna
  • Przy­kła­dowe drzewo decy­zyjne: cukrzyca nie­za­leżna od insu­liny
 • Podzię­ko­wa­nia
 • Przy­pisy koń­cowe
 • Tytuł: Opanuj cukrzycę. Jak za pomocą diety roślinnej wyeliminować insulinooporność i kontrolować różne typy cukrzycy
 • Autor: Cyrus Khambatta, Robby Barbaro
 • Tytuł oryginału: Mastering Diabetes: The Revolutionary Method to Reverse Insulin Resistance Permanently in Type 1, Type 1.5, Type 2, Paradiabetes, and Gestational Diabetes
 • Tłumaczenie: Szymon Żuchowski
 • ISBN: 9788381437769, 9788381437769
 • Data wydania: 2022-02-01
 • Format: Ebook
 • Identyfikator pozycji: e_2c1e
 • Wydawca: Wydawnictwo Czarna Owca