Szczegóły ebooka

Wymiary polityki społecznej. Wyd. 3, zaktualizowane

Wymiary polityki społecznej. Wyd. 3, zaktualizowane

Olga Kowalczyk, Stanisław Kamiński

Ebook

W podręczniku przedstawiono: 

- znaczenie, modele, podmioty oraz instrumenty polityki społecznej, 

- problematykę zabezpieczenia społecznego oraz jego poszczególnych działów, 

- zagadnienia ubóstwa, edukacji, rynku pracy oraz stanowiące przedmiot polityki ludnościowej, 

- analizę paradygmatów oraz uwarunkowań współczesnej polityki społecznej.

Wstęp 9
Część I
Rozdział 1. Koncepcje modeli polityki społecznej 15
1.1. Czym jest polityka społeczna? 15
1.2. Istota modeli polityki społecznej  17
1.3. Typologia modeli polityki społecznej G. Espinga-Andersena i jej krytyka 19
1.4. Alternatywne typologie modeli polityki społecznej 23
1.5. Polska a modele polityki społecznej 25
Zagadnienia do dyskusji 26
Zalecana literatura 27
Rozdział 2. Wielosektorowość podmiotów polityki społecznej 28
2.1. Znaczenie podmiotów polityki społecznej 28
2.2. Od państwowej do wielosektorowej polityki społecznej 29
2.3. Rodzina a podmioty polityki społecznej 36
2.4. Wielosektorowość w Polsce 38
Zagadnienia do dyskusji 41
Zalecana literatura 41
Rozdział 3. Instrumentarium polityki społecznej 42
3.1. Podstawowe pojęcia 42
3.2. Klasyfikacje instrumentów 43
3.3. Wzajemne uzupełnianie się instrumentów 48
3.4. Warunki i ograniczenia stosowanych narzędzi 53
Zagadnienia do dyskusji 55
Zalecana literatura 56
Część II
Rozdział 4. Zagadnienia ogólne zabezpieczenia społecznego 59
4.1. Podstawowe pojęcia 59
4.2. Elementy i techniki systemu zabezpieczenia społecznego 61
4.3. Podmioty zabezpieczenia społecznego 63
4.4. Funkcje i klasyfikacje świadczeń 65
4.5. Instrumenty zabezpieczenia społecznego 66
4.6. Modele zabezpieczenia społecznego 68
4.7. Zasady dostępu do świadczeń zabezpieczenia społecznego według prawa UE 68
4.8. Obecne zadania zabezpieczenia społecznego 70
Zagadnienia do dyskusji 74
Zalecana literatura 74
Rozdział 5. Ubezpieczenia społeczne w Polsce 75
5.1. Cechy ubezpieczeń społecznych 75
5.2. Zakres przedmiotowy ubezpieczeń społecznych 77
5.3. System zabezpieczenia emerytalnego 79
5.4. Świadczenia wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych 88
5.4.1. Świadczenia emerytalne i przedemerytalne 88
5.4.2. Świadczenia związane z chorobą i macierzyństwem 90
5.4.3. Świadczenia z tytułu niezdolności do pracy 92
5.4.4. Świadczenia z tytułu śmierci ubezpieczonego 94
Zagadnienia do dyskusji 95
Zalecana literatura 95
Rozdział 6. Ubezpieczenia społeczne rolników 96
6.1. Zagadnienia ogólne 96
6.2. Charakterystyka wybranych świadczeń z ubezpieczenia emerytalno-rentowego rolników 97
6.3. Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego rolników 99
6.4. Specyficzne zasady ustalania świadczeń dla rolników 100
Zagadnienia do dyskusji 102
Zalecana literatura 102
Rozdział 7. Pomoc społeczna 103
7.1. Podstawowe pojęcia 103
7.2. Cele pomocy społecznej 104
7.3. Zakres przedmiotowy pomocy społecznej 105
7.4. Charakterystyka wybranych świadczeń 107
Zagadnienia do dyskusji 112
Zalecana literatura 113
Rozdział 8. Polityka wobec ubóstwa 114
8.1. Różnice w definiowaniu ubóstwa 114
8.2. Przyczyny oraz skutki ubóstwa 117
8.3. Rodzaje ubóstwa 121
8.4. Metody pomiaru ubóstwa 123
8.4.1. Obiektywne i subiektywne linie ubóstwa  123
8.4.2. Absolutne granice ubóstwa  125
8.4.3. Relatywne granice ubóstwa 126
8.5. Rozmiary i cechy ubóstwa w Polsce  128
8.6. Instrumenty przeciwdziałania ubóstwu  136
8.6.1. Wprowadzenie  136
8.6.2. Wynagrodzenie minimalne 139
8.6.3. Świadczenia społeczne jako instrument ograniczania ubóstwa  143
8.6.4. Polityka podatkowa 145
8.7. Podmioty i inicjatywy międzynarodowe w walce z ubóstwem 148
Zagadnienia do dyskusji 156
Zalecana literatura  156
Rozdział 9. Ochrona zdrowia 157
9.1. Podstawowe pojęcia i modele  157
9.2. Cele, zadania i instrumenty ochrony zdrowia  160
9.3. Rynek i regulacje państwowe w ochronie zdrowia  163
9.4. Ochrona zdrowia w Polsce 169
9.4.1. Organizacja i finansowanie 169
9.4.2. Dodatkowe prywatne ubezpieczenia zdrowotne  172
9.4.3. Infrastruktura ochrony zdrowia  174
9.5. Kierunki zmian w ochronie zdrowia  177
Zagadnienia do dyskusji 178
Zalecana literatura  179
Rozdział 10. Polityka rynku pracy  180
10.1. Wprowadzenie – podstawowe definicje 180
10.2. Rodzaje bezrobocia  184
10.3. Skutki bezrobocia 188
10.4. Cele polityki rynku pracy 191
10.5. Instrumenty rynku pracy 192
10.6. Instrumenty polskiego rynku pracy  196
10.7. Instrumenty aktywizujące niepełnosprawnych na polskim rynku pracy  201
10.8. Polski rynek pracy w liczbach  203
Zagadnienia do dyskusji 206
Zalecana literatura  206
Rozdział 11. Polityka edukacyjna 207
11.1. Pojęcie edukacji, oświaty i polityki edukacyjnej 207
11.2. Cele i instrumenty polityki edukacyjnej 209
11.3. System oświatowy w Polsce 213
11.4. Uwarunkowania polityki edukacyjnej w Polsce 216
Zagadnienia do dyskusji 221
Zalecana literatura  221
Rozdział 12. Polityka ludnościowa 222
12.1. Podstawowe pojęcia dotyczące polityki ludnościowej 222
12.2. Podmioty polityki ludnościowej oraz zakres ich działalności 226
12.3. Struktura ludności w Polsce – stan, tendencje i prognozy 227
12.3.1. Podstawy analizy struktury ludnościowej – wskaźniki i inne dane 227
12.3.2. Sytuacja demograficzna w Polsce – stan obecny i perspektywa zmian  229
12.4. Cele i zadania polityki ludnościowej w warunkach współczesnych 235
12.5. Instrumenty polityki ludnościowej 237
Zagadnienia do dyskusji 238
Zalecana literatura 239
Rozdział 13. Polityka rodzinna 240
13.1. Pojęcie rodziny 240
13.2. Definicje polityki rodzinnej i jej miejsce w polityce społecznej i ludnościowej  241
13.3. Zakres podmiotowy polityki rodzinnej  244
13.4. Cele i instrumenty polityki rodzinnej 246
Zagadnienia do dyskusji 253
Zalecana literatura  253
Część III
Rozdział 14. Wartości i paradygmaty w polityce społecznej 257
14.1. Uwagi ogólne 257
14.2. Bezpieczeństwo wewnętrzne  264
14.3. Bezpieczeństwo zewnętrzne 267
14.4. Zagrożenie bezpieczeństwa rodziny 271
Zagadnienia do dyskusji 278
Zalecana literatura  278
Rozdział 15. Perspektywy polityki społecznej w warunkach globalizacji i integracji europejskiej 279
15.1. Wprowadzenie  279
15.2. Uwarunkowania o charakterze globalnym 280
15.3. Uwarunkowania związane z integracją europejską 282
Zagadnienia do dyskusji 286
Zalecana literatura  286
Spis rysunków 287
Spis tabel 288

  • Tytuł: Wymiary polityki społecznej. Wyd. 3, zaktualizowane
  • Autor: Olga Kowalczyk, Stanisław Kamiński
  • ISBN: 978-83-7695-892-7, 9788376958927
  • Data wydania: 2022-02-09
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_2ca8
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu