Szczegóły ebooka

Podstawy Ekonomii

Podstawy Ekonomii

Leszek Jerzy Jasiński

Ebook

Podręcznik ma umożliwić studentom Politechniki Warszawskiej poznanie głównych zasad ekonomii w jej wszystkich wymiarach. Opracowanie składa się z czterech części: mikroekonomii, ekonomii menedżerskiej, makroekonomii i ekonomii międzynarodowej. Przedstawiono trzy główne działy ekonomii, a uwzględnienie obok nich ekonomii menedżerskiej wynika z jej dużego znaczenia w praktyce. Nie wyodrębniono działu poświęconego finansom, ponieważ tematyka finansowa jest obecna we wszystkich czterech częściach tekstu. Do analizy niektórych zjawisk ekonomicznych wykorzystano metody matematyczne i zrozumienie tych fragmentów tekstu wymaga znajomości podstaw matematyki.
 
Pierwsze wydanie książki ukazało się w 2013 roku. Edycja obecna jest jej wersją uaktualnioną.

Wstęp 7

Część I. MIKROEKONOMIA 9

 1. Prawo popytu i podaży 9

 2. Teorie cen, elastyczność popytu i podaży 14

 3. Pieniądz i stopa procentowa 22

 4. Przedsiębiorstwo 28

 5. Przychód, zysk, koszty 36

 6. Monopolizacja, asymetria informacyjna, rynki z frykcjami 44

 7. Oszczędności, inwestycje, konsumpcja 49

 8. Banki i inne instytucje finansowe 57

 9. Instrumenty i rynki finansowe 65

10. Zadania państwa w gospodarce, istota systemu rynkowego 78

Część II. EKONOMIA MENEDŻERSKA 85

11. Sprawozdania finansowe przedsiębiorstwa 85

12. Zysk ekonomiczny i analiza kosztów 93

13. Podejmowanie decyzji w warunkach pewności 99

14. Podejmowanie decyzji w warunkach konfliktu 105

15. Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności 111

16. Prognozowanie 117

17. Psychologia i procedura w podejmowaniu decyzji 122

18. Ocena przedsięwzięć inwestycyjnych 127

Część III. MAKROEKONOMIA 133

19. Produkt krajowy brutto 133

20. Inflacja 139

21. Bezrobocie 145

22. Polityka pieniężna, zadania banku centralnego 150

23. Polityka fiskalna, deficyt budżetowy, dług publiczny 157

24. Rozwiązania kursowe i bilans płatniczy 166

25. Równowaga makroekonomiczna i cykl koniunkturalny 176

26. Polityka makroekonomiczna – keynesizm 185

27. Monetaryzm, ekonomia strony podażowej i teoria realnego cyklu koniunkturalnego 192

28. Polityka antycykliczna – teoria i praktyka 201

29. Wzrost gospodarczy – model Solowa 207

30. Wzrost gospodarczy – praktyka i teoria 213

Część IV. EKONOMIA MIĘDZYNARODOWA 225

31. Handel międzynarodowy i przepływ kapitału 225

32. Narzędzia polityki handlowej 231

33. Zasady handlu międzynarodowego, Światowa Organizacja Handlu 236

34. Integracja gospodarcza i globalizacja 242

35. Unia Europejska 247

36. Konkurencyjność międzynarodowa 251

37. Międzynarodowy system walutowy, unia monetarna 256

38. Gospodarka światowa – obraz statystyczny 266

Część V. WYBRANE PROBLEMY EKONOMICZNO-SPOŁECZNE 275

39. Różnice dochodowe w społeczeństwie i między krajami 275

40. Warunki rozwoju gospodarczego 280

41. Zmiany strukturalne w gospodarce 285

42. Dostępność zasobów naturalnych 292

43. Etyka w życiu gospodarczym – sprawiedliwość 294

44. Etyka w życiu gospodarczym – pomocniczość 297

45. Elementy metodologii nauk ekonomicznych 301

Literatura zalecana 305