Helion


Szczegóły ebooka

Planowanie przestrzenne jako element zrównoważonego rozwoju polskich miast ze szczególnym uwzględnieniem zasobów nieruchomości

Planowanie przestrzenne jako element zrównoważonego rozwoju polskich miast ze szczególnym uwzględnieniem zasobów nieruchomości


W monografii poddano analizie zmiany dokonujące się na płaszczyźnie planowania przestrzennego w polskich miastach w latach 2010-2019, biorąc pod uwagę wybrane czynniki ekonomiczne i społeczne. Badanie obejmuje łącznie 940 polskich miast, które podzielono na grupy według kategorii wielkościowych i funkcjonalnych. Przeprowadzone badania dowodzą, że poszczególne grupy miast charakteryzują się odmiennymi uwarunkowaniami i tendencjami w zakresie sytuacji planistycznej oraz rozwoju zasobów nieruchomości. W pracy zaproponowano różne podejścia do planowania przestrzeni miejskiej, rozpatrywanego jako element zrównoważonego rozwoju miast.

Wstęp 7
1. Zrównoważony rozwój przestrzeni miejskiej 13
1.1. Przejawy i konsekwencje chaosu w przestrzeni miejskiej 13
1.2. Idea zrównoważonego rozwoju miast 17
1.3. Planowanie przestrzenne a zrównoważony rozwój miast 20
1.4. Zasoby nieruchomości i rynki nieruchomości w miastach w kontekście planowania przestrzennego i zrównoważonego rozwoju 24
1.5. Identyfikacja kluczowych problemów społeczno-ekonomicznych współczesnych miast i ich związek z planowaniem przestrzennym 28
2. Współczesne trendy w planowaniu miast w Polsce 33
2.1. Wielkie miasta 37
2.2. Duże miasta 42
2.3. Średnie miasta 46
2.4. Małe miasta 50
2.5. Małe i średnie miasta w obszarach funkcjonalnych dużych i wielkich miast 55
3. Zasoby nieruchomości oraz wybrane elementy analizy rynków nieruchomości w miastach w Polsce w latach 2010-2019 61
3.1. Wielkie miasta 62
3.2. Duże miasta 66
3.3. Średnie miasta 70
3.4. Małe miasta 73
3.5. Małe i średnie miasta w obszarach funkcjonalnych dużych i wielkich miast 76
4. Analiza porównawcza przebiegu planowania przestrzennego oraz zmian zasobów i cen nieruchomości w poszczególnych kategoriach miast. Rekomendacje pod kątem zrównoważonego rozwoju miast w Polsce 80
4.1. Planowanie przestrzenne w miastach – porównanie wyników dla poszczególnych kategorii miast 80
4.2. Nieruchomości w miastach – porównanie wyników dla poszczególnych kategorii miast 92
4.3. Rekomendacje wynikające z badań pod kątem zrównoważonego rozwoju miast w Polsce 109
Zakończenie 116
Załącznik 119
Literatura 142
Spis rysunków 145
Spis tabel 148
Abstract 150