Helion

Szczegóły ebooka

Związki chorwacko-polskie w latach 1918-1965

Związki chorwacko-polskie w latach 1918-1965


Tematem niniejszej publikacji są sylwetki najwybitniejszych Chorwatów, którzy żyli lub przebywali w Polsce na początku i w połowie XX wieku. Opis wydarzeń politycznych uzupełniają przedstawione tu stosunki dyplomatyczne między Polską a Królestwem Serbów, Chorwatów i Słoweńców/Królestwem Jugosławii i najważniejsze porozumienia międzynarodowe. Autor wymienia Chorwatów, których wysiłek i działalność przyczyniły się do połączenia obu narodów w sensie literackim i społecznym, a w pewnym stopniu także politycznym oraz ekonomicznym. Największą uwagę poświęcono życiu i działalności Julijego Benešicia, Miroslava Krležy, Ivo Andricia i Vilima Frančicia, ze szczególnym uwzględnieniem ich osobistych powiązań z Polakami, polskim językiem i kulturą polską. 

Przedmowa do wydania polskiego

Podziękowania

Wstęp

1. Chorwaci w Polsce do 1918 r.

2. Sytuacja polityczna na terytorium współczesnej Chorwacji w latach 1918–1939

2.1. Sytuacja polityczna w Polsce w latach 1918–1939

3. Stosunki dyplomatyczne pomiędzy Polską a Królestwem Serbów, Chorwatów i Słoweńców/Królestwem Jugosławii

3.1. Konsulaty honorowe Królestwa Serbów, Chorwatów i Słoweńców/Królestwa Jugosławii w Polsce

3.2. Konsulat Generalny Rzeczpospolitej Polskiej w Zagrzebiu

3.3. Umowy międzynarodowe

3.4. Chorwacja i Chorwaci w raportach polskich dyplomatów w Chorwacji i jugosłowiańskich w Polsce

3.5. Pomoc Chorwatów polskim uchodźcom podczas II wojny światowej i przesiedlenie Polaków po II wojnie światowej

4. Działalność Towarzystw Polsko-Jugosłowiańskich w Polsce

4.1. Towarzystwo Polsko-Jugosłowiańskie w Krakowie

4.2. Towarzystwo Polsko-Jugosłowiańskie w Poznaniu

4.3. Liga Polsko-Jugosłowiańska we Lwowie

4.4. Założenie Towarzystwa Polsko-Jugosłowiańskiego w Warszawie oraz inne wydarzenia

4.5. Towarzystwa Polsko-Jugosłowiańskie w Katowicach, Łodzi, Białymstoku i Częstochowie oraz Towarzystwo Przyjaciół Jugosławii w Wilnie

5. Julije Benešić

5.1. Julije Benešić – dane biograficzne

5.2. Benešić – pisarz i językoznawca

5.3. Działalność redaktorska

5.4. Dorobek literacki

5.5. Benešić i znaczenie jego pracy translatorskiej

5.6. Działalność związana z polskim językiem i kulturą

5.7. Pobyty Benešicia w Polsce

5.8. Wizyty Polaków w Chorwacji związane z osobą Julijego Benešicia

6. Miroslav krleža i jego związki z polską

6.1. Dane biograficzne

6.2. Odbiór dramatu Krležy w Polsce i jego powieści

6.3. Wizyta Krležy w Polsce w 1932 r.

7. Ivo Andrić i jego związki Z Polską 161

7.1. Dane biograficzne

7.2. Związki Andricia z Polską

7.3. Pobyty Andricia w Polsce

7.4. Korespondencja Ivo Andricia i Zdenki Marković

8. VIlim Frančić i relacje Chorwacko-Polskie

8.1. Dane biograficzne

8.2. Działalność translatorska, artykuły, wykłady

8.3. Kursy językowe, kongresy, wyjazdy i spotkania z Chorwatami

8.4. Gramatyka i ortografia Vilima Frančicia

9. Korespondencja pomiędzy Julijem Benešiciem, Ivo Andriciem, Miroslavem Krležą i Vilimem Frančiciem

9.1. Korespondencja pomiędzy Andriciem i Benešiciem

9.2. Listy Krležy do Benešicia

9.3. Korespondencja pomiędzy Krležą i Andriciem

9.4. Listy Benešicia do Vilima Frančicia i jeden list Frančicia do Benešicia

9.5. Korespondencja Frančicia i Andricia

10. Chorwaci w Polsce w latach 1918–1960

10.1. Artyści i ich wkład w rozwój chorwacko-polskich relacji kulturowych

10.2. Pozostali literaci i językoznawcy w Polsce

10.3. Uczniowie, studenci, profesorowie, naukowcy, dyplomaci, dziennikarze i inni Chorwaci w Polsce

10.4. Chorwaci w polskim wojsku

10.5. Zmagania sportowe Królestwa SHS/Królestwa Jugosławii i Rzeczpospolitej Polskiej

Bibliografia

Dokumenty

Źródła internetowe

Literatura

Materiał ilustracyjny

Spis ilustracji