Helion


Szczegóły ebooka

Komes Marcellin, vir clarissimus. Historyk i jego dzieło

Komes Marcellin, vir clarissimus. Historyk i jego dzieło


Prezentowana książka poświęcona jest piszącemu w I połowie VI w. komesowi Marcellinowi i jego Kronice, obejmującej okres od 379 do 534 r. Jest to dzieło ważne dla badaczy zajmujących się dziejami wczesnego Bizancjum. Choć Marcellin tworzył swoją Kronikę w Konstantynopolu, w środowisku, którego podstawowym językiem była greka, to napisał ją po łacinie, w swoim języku ojczystym, a mimo to narrację ogniskował wokół spraw wschodniej części cesarstwa rzymskiego i na świat patrzył w dużej mierze oczyma mieszkańca Miasta, dlatego można z pewnością uznać go za konstantynopolitańskiego pisarza.

Istotną część publikacji stanowią zarówno przekłady Kroniki Marcellina, jak i jej anonimowej kontynuacji na język polski. Zaopatrzone zostały w obszerny komentarz historyczny.

Publikacja ta to nie tylko pomocne narzędzie badawcze, lecz także inspirująca lektura...

dr hab. Piotr Kochanek, prof. KUL
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Wstęp (Mirosław J. Leszka, Szymon Wierzbiński)    7

 

I. Autor               11

1. Życie Marcellina (Mirosław J. Leszka)    13

2. Marcellinowe poglądy, opinie, wyobrażenia. Kwestie wybrane (Mirosław J. Leszka, Szymon Wierzbiński)        19

2.1. Władcy wschodniorzymscy w opinii Marcellina (Mirosław J. Leszka)        20

2.2. Marcellin o Konstantynopolu (Mirosław J. Leszka)          32

2.3. Obce ludy w Kronice Marcellina (Szymon Wierzbiński)  44

2.4. Marcellin jako historyk wojskowości (Szymon Wierzbiński)         71

 

II. Kronika         89

1. Kronika (Mirosław J. Leszka)    91

Marcellin Komes, Kronika – tekst łaciński i tłumaczenie   103

Tekst łaciński 103

Tłumaczenie polskie (Szymon Wierzbiński, komentarz Mirosław J. Leszka)         143

 

III. Kontynuacja Kroniki Marcellina Komesa       211

 

1. Autor Kontynuacji i jej charakterystyka (Mirosław J. Leszka)          213

Kontynuacja Kroniki Marcellina Komesa – tekst łaciński i tłumaczenie polskie         219

Tekst łaciński 219

Tłumaczenie polskie (Szymon Wierzbiński, komentarz Mirosław J. Leszka)         227

 

Wykaz skrótów   239

Bibliografia         241

Summary             255

Indeks osób         259

Indeks nazw geograficznych i etnicznych    268

Abstrakt               273

Abstract               274