Szczegóły ebooka

Synonimia słowotwórcza rzeczownika w polszczyźnie XVII i XVIII wieku (na materiale ze słowników Grzegorza Knapiusza, Jana Ernestiego i Michała Abrahama Troca)

Synonimia słowotwórcza rzeczownika w polszczyźnie XVII i XVIII wieku (na materiale ze słowników Grzegorza Knapiusza, Jana Ernestiego i Michała Abrahama Troca)

Marek Kaszewski

Ebook

Książka tylko w wydaniu elektronicznym w postaci e-booka.

 

Niniejsza książka stanowi próbę opisu odcinka („przekroju synchronicznego”) obejmującego XVII i XVIII stulecie pod kątem zjawiska synonimii słowotwórczej rzeczownika. W monografii podjęto próbę zestawienia przekroju drugiej fazy doby średniopolskiej z wynikami opracowania sąsiedniego odcinka, mianowicie z charakterystyką synonimii polszczyzny szesnastowiecznej, dla której dysponujemy już precyzyjnymi danymi. Podjęto próbę określenia charakteru oraz intensywności przeobrażeń synonimii derywacyjnej rzeczownika w omawianym okresie na tle całej doby średniopolskiej, wskazania przyczyn i konsekwencji zmian, a także omówienia tendencji rozwojowych poszczególnych kategorii derywacyjnych, w tym zwiększającej się roli derywacji paradygmatycznej w obrębie wybranych klas.

1. Wprowadzenie

1.1. Stan badań i cel pracy

1.2. Metodologia badań i dobór źródeł

1.3. Charakterystyka podstaw źródłowych i określenie ram

chronologicznych

1.4. Układ pracy i sposób klasyfikacji materiału

2. Struktura synonimii słowotwórczej – na materiale korpusowym

2.1. Derywaty transpozycyjne

2.1.1. Nazwy czynności, procesów i stanów

2.1.2. Nazwy cech

2.1.3. Nazwy abstrakcyjne

2.2. Derywaty modyfikacyjne

2.2.1. Nazwy żeńskie

2.2.2. Nazwy istot młodych

2.2.3. Nazwy deminutywne i hipokorystyczne

2.2.4. Nazwy augmentatywne

2.3. Derywaty mutacyjne

2.3.1. Odczasownikowe nazwy wykonawców czynności

2.3.2. Odrzeczownikowe nazwy wykonawców czynności

A. Nazwy odobiektowe

B. Nazwy odmiejscowe

C. Nazwy odrezultatywne

D. Nazwy odnarzędziowe

2.3.3. Nazwy mieszkańców

2.3.4. Nazwy nosicieli cech

A. Nazwy odrzeczownikowe

B. Nazwy odprzymiotnikowe

2.3.5. Nazwy kolektywne

2.3.6. Nazwy zwolenników i wyznawców

2.3.7. Nazwy pokrewieństw

2.3.8. Nazwy obiektów czynności

2.3.9. Nazwy wytworów czynności

2.3.10. Nazwy środków czynności

 A. Nazwy odczasownikowe

 B. Nazwy odrzeczownikowe

2.3.11. Nazwy lokatywne

2.3.12. Nazwy temporalne

2.3.13. Pozostałe odnotowane znaczenia

3. Derywaty tautologiczne względem podstawy w polszczyźnie XVII i XVIII wieku

4. Zakończenie

Bibliografia

Wykaz skrótów i oznaczeń wykorzystywanych w pracy

Wykaz ilustracji

Wykaz tabel

Indeks ekscerpowanych wyrazów

  • Tytuł: Synonimia słowotwórcza rzeczownika w polszczyźnie XVII i XVIII wieku (na materiale ze słowników Grzegorza Knapiusza, Jana Ernestiego i Michała Abrahama Troca)
  • Autor: Marek Kaszewski
  • ISBN: 978-83-242-3695-4, 9788324236954
  • Data wydania: 2022-04-05
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_2oow
  • Wydawca: Wydawnictwo UNIVERSITAS