Szczegóły ebooka

Wyzwania dla polityki makroekonomicznej na początku XXI wieku

Wyzwania dla polityki makroekonomicznej na początku XXI wieku

Henryk Ćwikliński (red.)

Ebook

Niniejszy podręcznik jest swego rodzaju suplementem kilkakrotnie wznawianej w Wydawnictwie UG Polityki gospodarczej, również pod redakcją Henryka Ćwiklińskiego. Uwzględniając uniwersalne zasady polityki gospodarczej, autorzy podejmują tu wiele aktualnych problemów, w tym burzliwie wydarzenia w gospodarce globalnej, związane z kryzysem finansowym ostatnich kilku lat.

Przedmowa       9

 

1. Rola banków w kryzysie finansowym XXI wieku – sprawcy czy ofiary? (Joanna Adamska-Mieruszewska)           13

                1.1. Konsekwencje kryzysu subprime dla instytucji finansowych 13

                1.2. Przyczyny kryzysu finansowego z perspektywy banków        15

                1.3. Rozwój działalności kredytowej       17

                1.4. Sekurytyzacja Fannie, Ginnie oraz Freddie  20

                1.5. Ocena ratingowa sekurytyzowanych kredytów         23

                1.6. CDO – sekurytyzacja na drugim poziomie    23

                1.7. Podsumowanie                       24

 

2. Polityka stabilizacyjna USA – sukces czy porażka? (Dariusz Graj)           26

                2.1. Cele polityki stabilizacyjnej 26

                2.2. Skuteczność polityki stabilizacyjnej 27

                2.3. Mierniki stabilności makroekonomicznej     31

                               2.3.1. Pięciokąt stabilizacji makroekonomicznej (PSM)   31

                               2.3.2 Luka Okuna             33

                2.4. Polityka stabilizacyjna Stanów Zjednoczonych w latach 1996–2011   35

                               2.4.1. Polityka makroekonomiczna w latach 1996–2000  35

                               2.4.2. Polityka stabilizacyjna okresu spowolnienia 2001–2003     37

                               2.4.3. Powrót na ścieżkę wysokiego wzrostu 2004–2007                37

                               2.4.4. Recesja i stagnacja lat 2008–2010                 38

                2.5. Podsumowanie       39

                Aneks   43

 

3. Zmiany stanu gospodarek i warunków życia ludności w krajach Unii Europejskiej w wyniku światowego kryzysu finansowego – perspektywa krótkookresowa (Wojciech Bizon)  49

 

4. Wzrost gospodarczy w krajach Unii Europejskiej na tle kryzysu finansowego (Paulina Szulc)    59

                4.1. Wskaźnik wzrostu gospodarczego   59

                4.2. Nakłady pracy          60

                4.3. Nakłady na badania i rozwój              61

                4.4. Popyt na dobra i usługi         66

                4.5. Wpływ kryzysu na gospodarkę Unii Europejskiej      67

                4.6. Prognoza wzrostu gospodarczego   68

                4.7. Podsumowanie       68

 

5. Reakcja wybranych gospodarek skandynawskich na kryzys (Dariusz Graj)         70

 

6. Polityka makroekonomiczna Polski w latach 1996–2011 na tle innych gospodarek – analiza skuteczności (Henryk Ćwikliński, Dariusz Graj)               80

                6.1. Polityka makroekonomiczna a polityka stabilizacyjna             80

                               6.1.1. Polityka fiskalna w polityce stabilizacyjnej               82

                               6.1.2. Polityka monetarna w polityce stabilizacyjnej        83

                6.2. Polityka makroekonomiczna Polski w latach 1996–2011         84

                               6.2.1. Podstawowe parametry polityki fiskalnej i polityki monetarnej w Polsce w latach 1996–2011                84

                               6.2.2. Ogólna ocena polityki makroekonomicznej Polski 86

                6.3. Skuteczność polityki makroekonomicznej   90

                6.4. Podsumowanie       98

 

7. Powszechność zadłużenia największych gospodarek narodowych (Filip Borysewicz)    99

                7.1. Deficyt budżetowy i dług publiczny w teorii ekonomii            99

                7.2. Celowość emisji długu publicznego 101

                7.3. Powszechność zadłużenia w skali globalnej 104        

                               7.3.1. Czynniki mające wpływ na zwiększanie zadłużenia krajów 106

                               7.3.2. Przyczyny powstania kryzysu zadłużenia w latach 70. XX wieku     107

                               7.3.3. Ewolucja zadłużenia          108

                7.4. Mechanizm zadłużenia krajów na światowym rynku w pierwszej dekadzie XXI wieku na przykładzie Stanów Zjednoczonych 110

                7.5. Podsumowanie       112

 

8. Polityka długu publicznego w procesie przywracania równowagi gospodarkom europejskim – wnioski po kryzysie finansowym (Grzegorz Waszkiewicz)      114

                8.1. Zarządzanie długiem a proces stabilizacji      115

                8.2. Interwencja fiskalna w krajach europejskich jako wyraz aktywnej polityki budżetowej           116

                               8.2.1. Emisja instrumentów skarbowych – finansowanie sfery realnej i poprawa płynności banków                116

                               8.2.2. Poręczenia i gwarancje rządowe – płynność sektora finansowego oraz działania antykryzysowe w sferze realnej    118

                               8.2.3. Kredyty w międzynarodowych instytucjach finansowych – odporność gospodarki 120

                8.3. Koszty działań stabilizacyjnych          121

                8.4. Podsumowanie       124

 

9. Dylematy finansowania ochrony zdrowia (Magdalena Laskowska-Markowska)             127

                9.1. Zdrowie jako dobro ekonomiczne   127

                9.2. Dylemat rzadkości  129

                9.3. Kwestia optymalnej alokacji zasobów           130

                9.4. Wartości krańcowe 130

                9.5. Modele finansowania ochrony zdrowia        132

                9.6. Syndrom Syzyfa i moralny hazard    134

 

10. Rozwiązywanie problemów ekonomicznych w ramach polityki gospodarczej (Andrzej Paczoski)         137

                10.1. Rodzaje gospodarki rynkowej i determinanty zadowolenia mieszkańców  137

                10.2. Identyfikacja problemów gospodarczych  138

                               10.2.1. Inflacja i deflacja               139

                               10.2.2. Stabilność kursu walutowego     146

                               10.2.3. Wzrost gospodarczy        147

                               10.2.4. Deficyt budżetowy i dług publiczny           148

                               10.2.5. Bezrobocie          153

                10.3. Ład regulacyjny i instytucjonalny gospodarki           157

                10.4. Rankingi oceniające sukcesy gospodarek poszczególnych państw  161

                10.5. Podsumowanie     165

  • Tytuł: Wyzwania dla polityki makroekonomicznej na początku XXI wieku
  • Autor: Henryk Ćwikliński (red.)
  • ISBN: 978-83-7865-021-8, 9788378650218
  • Data wydania: 2022-05-13
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_2qvh
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego